Martin Professional A/S

Opgave 1

Opgave 1.1
Forklar med udgangspunkt i artiklen ”100 nye stillinger hos Martin”, hvorfor Martin Professional A/S ansætter nye medarbejdere på tidsbegrænsede kontrakter.

Årsagen til at man har valgt at ansætte 100 nye medarbejdere, er dels den pludseligt opståede øgede efterspørgsel efter virksomhedens produkter og dels at man har valgt at lukke en fabrik i Kina, for så at flytte produktionen tilbage til Danmark. Denne reshoring tegner sig for 20-25 stillinger, mens resten som nævnt primært skyldes den øgede efterspørgsel, som især kommer på baggrund af, at virksomheden har introduceret en række nye produkter. Populærest af alle er deres nye lyssystem Macviper.

Årsagen til, at man så har valgt at benytte tidsbegrænsede kontrakter er, at man ikke er overbevist om, at den udvikling og vækst man oplever er permanent. Altså tager man sine forbehold, således at man ikke ender ud i en situation, hvor man står med omkostninger til overflødig arbejdskraft. Og noget kunne jo tyde på, at virksomheden opererer på et marked der svinger meget. For som nævnt i artiklen, så oplevede de for blot et halvt år siden nedgang, og var der nødt til at fyre omtrent 40 medarbejdere.

 

Opgave 1.2
Vurder med udgangspunkt i artiklerne og uddrag af ledelsesberetningen, hvilket led i værdikæden der har været afgørende for Martin Professional A/S’ fremgang.

Det synes umiddelbart svært at pege på et led der entydigt har været årsag til fremgangen. Godt 80% af fremgangen i 2012 er drevet af det amerikanske marked, jf. ledelsesberetningen. Dette er opnået gennem øget fokus på kernekunder. Altså har markedsføring og salg været vigtigt.

Den øgede omsætning har så givet en stigende indtjening, der er blevet understøttet af, at man har haft fokus på at øge produktiviteten. Man har således, via effektiviseringer og investeringer i teknologi, formået at nedbringe virksomhedens produktionsomkostninger væsentligt. Ligeledes har man lukket en fabrik i Kina, og har dermed til fulde kunnet udnytte produktionskapaciteten i Danmark. Altså har produktionen været vigtig.

Ligeledes har også produktudvikling været vigtig, da man har formået at udvikle nye mere lønsomme produkter, der kan sælges til højere priser og fremstilles med lavere omkostninger, jf. ledelsesberetningen. Og i fremtiden forventes endnu mere fokus på produktudvikling. Som nævnt i artikel 2, så er Martin Professionel netop blevet solgt, og de nye ejere har fokus på innovation, og på at være først med de nyeste produkter. Salget er dog endnu ikke godkendt af myndighederne.

 

Opgave 1.3
Udarbejd med udgangspunkt i artiklerne, uddrag af ledelsesberetningen og nøgletallene en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen samt soliditeten og likviditeten for Martin Professional A/S for årene 2012, 2011 og 2010. Nøgletallene fremgår af bilag 1.

Afkastningsgrad:

Rentabiliteten i Martin Professional A/S  er kraftigt forbedret i analyseperioden. I 2010 var afkastningsgraden på -6,6%. Altså et noget utilfredsstillende niveau. Herefter steg den så med 7,8 procentpoint, således at den i 2011 var på 1,2%. Dog befandt den sig stadig på et utilfredsstilende niveau. Men efterfølgende steg afkastningsgraden så med yderligere 7,1 procentpoint svarende til 591,67%, således at den i 2012 var på 8,3%. Set gennem hele analyseperioden giver det en stigning i afkastningsgraden på hele 14,9 procentpoint. Altså en særdeles positiv udvikling. Og sammenlignet med markedsrenten plus et risikotillæg befinder afkastningsgraden sig i 2012 på et ganske tilfredsstillende niveau.

Overskudsgrad:

Virksomhedens indtjeningsevne er ligeledes forbedret væsentligt, og man er gået fra at have en negativ overskudsgrad i 2010 til nu at have en positiv.

I 2010 var overskudsgraden på -7,8%, men denne steg herefter med 9 procentpoint, således at den i 2011 var på 1,2%. Efterfølgende steg den så med yderligere 6,2 procentpoint svarende til 516,67%, således at den i 2012 var på 7,4%. Set gennem hele perioden giver det en stigning på 15,2 procentpoint. Altså ligeledes en særdeles positiv udvikling.

Den forbedrede indtjeningsevne skyldes et kraftigt forbedret resultat af primær drift, som kommer på baggrund af en nettoomsætning der steget procentuelt mere end omkostninger. Den forbedrede overskudsgrad har påvirket afkastningsgraden positivt.

Den forbedrede omsætning kan især forklares med, at man har oplevet megen fremgang på det amerikanske marked, hvor man har formået at øge volumen ved at fokusere på virksomhedens kernekunder. Ligeledes har man også haft øget fokus på produktivitet, og har således formået at producere til lavere omkostninger ved at effektivisere. Samtidig har man også formået at udvikle nye produkter, der sælges til højere priser.

Aktivernes omsætningshastighed:

Også virksomhedens kapitaltilpasningsevne er forbedret i perioden. I 2010 var denne på 0,84 g. Herefter steg den så med 0,2 g, således at den i 2011 var på 1,04 g. Og året efter steg den med yderligere 0,08 g, således at den i 2012 var på 1,12 g. Samlet set giver det en stigning gennem hele perioden på 0,28 g, hvilket har påvirket afkastningsgraden positivt.

Gældsrente:

Virksomhedens gældsrente er set gennem hele perioden faldet. Gældsrenten var i 2010 på 4,9%, men faldt så til 4,7% i 2011. Et fald på -0,2 procentpoint svarende til 4,08%. Herefter faldt den så med yderligere 1,1 procentpoint svarende til 23,4%, således at gældsrenten i 2012 var på 3,6%. Set gennem hele perioden giver det et faldt på 1,3 procentpoint svarende til 26,53%. Dette fald er positivt, da virksomheden således betaler mindre i rente af sine gældsforpligtelser.

I år 2010 og 2011 var gældsrenten højere end afkastningsgraden, og man tabte således på at arbejde med gæld. Værst var det i 2010, hvor gældsrenten var betydeligt højere end afkastningsgraden. Men i 2012 var gældsrenten lavere end afkastningsgraden, hvilket betød at Martin Professional A/S  tjente på at arbejde med gæld.

Egenkapitalens forrentning:

Egenkapitalens forrentning var i 2010 på -39,1%. Et meget utilfredsstillende niveau. Herefter steg den så med 28,7 procentpoint, således at den i 2011 var på -10,4. Det vil sige en positiv udvikling, men stadig et negativt niveau. Efterfølgende steg den så yderligere med hele 34,4 procentpoint, således at den i 2012 var på 24%. Dvs. et tilfredsstillende niveau. Set gennem hele perioden giver det en forbedring af egenkapitalens forrentning på hele 63,1 procentpoint. Altså har man i Martin Professional A/S  oplevet en særdeles positiv udvikling i egenkapitalens forrentning. Og den positive udvikling har som nævnt betydet, at egenkapitalens forrentning, sammenlignet med markedsrenten plus risikotillæg, nu befinder sig på et meget tilfredsstillende niveau.

Det ses at egenkapitalens forrentning i 2010 var lavere end afkastningsgraden, hvilket skyldes at man her tabte på at arbejde med gæld. Det samme gjorde sig gældende i 2011. Men i 2012 var egenkapitalens forrentning så højere end afkastningsgraden, hvilket skyldes at man her tjente på at arbejde gæld.

Gearing:

Gearingen er forholdet mellem gældsforpligtelser og egenkapitalens forrentning. Og i Martin Professional A/S ses det, at gearingen set gennem hele perioden er steget, hvilket skyldes at man i virksomheden har fået mere gæld.

Helt præcist ses det, at gearingen i 2010 var på 2,8 g. Herefter steg den så til 3,4 g i 2011, en stigning på 0,6 g. Mens den i 2012 var på 3,3 g, altså et fald på 0,1 g. Set gennem hele perioden giver det en stigning på 0,5 g.

At gearingen steg fra 2010 til 2011 var negativt, da man her tabte på at arbejde med gæld. Men nu hvor man tjener på at arbejde med gæld, er det positivt med en høj gearing. Dermed kan man også mene, at det lille fald på 0,1 g man så fra 2011 til 2012 var negativt. Dette skyldes, at en høj gearing er godt, så længe man tjener på at arbejde med gæld, da en højere gældsandel vil påvirke egenkapitalens forrentning positivt.

Konklusion:

Alt i alt viser udviklingen i Martin Professional A/S rentabilitet et særdeles tilfredsstillende forløb. Den forbedrede rentabilitet skyldes en kombination af en forbedret indtjeningsevne og en forbedret kapitaltilpasningsevne. Og som det fremgår af nøgletallene, så er man gået fra at have tabt på at arbejde med gæld i de to første år af analyseperioden, til nu i 2012 at tjene på at arbejde med gæld.

Årsagen skal især tillægges fremgangen på det amerikanske marked, som har drevet væksten i virksomheden. Denne fremgang skyldes som nævnt tidligere, at man dels har sat øget fokus på virksomhedens kernekunder, og dels at man har formået at udvikle nye eftertragtede produkter, som man kan sælge til en højere pris. Desuden har man også haft fokus på produktivitet. Og man har således formået at producere til lavere omkostninger ved at effektivisere. I forbindelse hermed kan det næves, at man nu, via investeringer i teknologi må det formodes, er i stand til at producere i Danmark med væsentligt færre produktionsmedarbejdere end tidligere, hvor man producerede i Kina.

 

Indtjeningsevne

Overskudsgraden er som nævnt tidligere forbedret med 15,2 procentpoint. Dette skyldes, som indekstallene herover ligeledes viser, at omsætningen i perioden er steget med 30%. Dermed er omsætningen steget procentuelt mere end både produktions-, distributions- og administrations-omkostningerne. Det ses at produktionsomkostningerne, som vægter forholdsvis tungt, blot er steget med 11%. Distributionsomkostningerne, som vægter mindre tungt, er steget med 22%. Og så har man sågar formået at nedbringe administrationsomkostningerne med 5%, om end disse heller ikke vægter så tungt. Den forbedrede overskudsgrad er en væsentlig forklaring på den forbedrede rentabilitet.

Som det også nævnes i artiklerne, så er den øgede nettoomsætningen især drevet af fremgangen på det amerikanske marked. Denne fremgang skyldes som nævnt tidligere, at man dels har sat øget fokus på virksomhedens kernekunder, og dels at man har formået at udvikle nye eftertragtede produkter, som man kan sælge til en højere pris. Produktionsomkostningerne har man så formået at begrænse, ved at have fokus på produktivitet. Man har således formået at producere til lavere omkostninger ved at effektivisere. Og ved at lukke virksomhedens fabrik i Kina, har man formået at udnytte al den kapacitet man har til rådighed i Danmark. Lukningen af fabrikken i Kina har ligeledes resulteret i, at man har formået at nedbringe antallet af produktionsmedarbejdere.

De øgede distributionsomkostningerne hænger naturligvis sammen med den øgede omsætning, som bl.a. må være kommet på baggrund af øget marketing osv., hvilket således har givet øgede salgsfremmende omkostninger.

Og det at man har formået at nedbringe administrationsomkostningerne, kan skyldes at man enten har afskediget medarbejdere i administrationen, at nogle medarbejdere er gået ned i løn, billigere lokaler eller lignende.

 

Soliditet og likviditet

Soliditetsgrad

Som tommelfingeregel bør soliditeten i en veletableret virksomhed mindst udgøre 30 til 40 procent. Det vil sige at Martin Professional A/S soliditet befinder sig på et ikke tilfredsstillende niveau, da deres soliditetsgrad i 2012 er på 25,0%.

I 2010 var soliditetsgraden på 24,4%, altså et ligeledes forholdsvis utilfredsstillende niveau. Herefter faldt den så med 3,1 procentpoint svarende til 12,7%, således at soliditetsgraden i 2011 var på 21,3%. Men efterfølgende steg den så med 3,7 procentpoint svarende til 17,37%, således at den i 2012 var på de 25%. Set gennem hele perioden giver det en forbedring på 0,6 procentpoint svarende til 2,46%.

Den forholdsvis lave soliditetsgrad betyder at blot 25% af Martin Professional A/S samlede investeringer er finansieret med egenkapital. Dette må jo så nødvendigvis betyde at deres gældsforpligtelser er forholdsvis høje. Og ud fra et soliditetshensyn er dette ikke tilfredsstillende, da virksomheden således kun kan tåle at tabe hele 25% af aktivernes værdi inden långiverne lider tab. Dog er fremgangen fra 2011 til 2012 positivt, og såfremt denne fortsætter, vil virksomhedens soliditet inden for den nærmeste fremtid befinde sig på et tilfredsstillende niveau.

Likviditet

Likviditetsgraden bør ligger et godt stykke over 100 %, da visse omsætningsaktiver på kort sigt ikke kan omsættes til likvide midler.

Dermed er den likviditetsmæssige situation i Martin Professional A/S ganske tilfredsstillende, da likviditetsgraden i 2012 er på 117,2%. Dermed er virksomhedens omsætningsaktiver større end dens kortfristede gældsforpligtelser.

Ser man så på de enkelte år, så var likviditetsgraden i 2010 på 109,2%. Altså et lavere men stadig tilfredsstillende niveau. Herefter faldt den så med 0,4 procentpoint svarende til 0,37%, således at den i 2011 var på 108,8%. Men efterfølgende er den så steget med 8,4 procentpoint svarende til 7,72%, således at den i 2012 er på 117,2%.

Umiddelbart en positiv udvikling. Men her skal det med, at likviditetsgraden heller ikke skal være for høj, da man så kan komme til at stå med noget overskudslikviditet, som man ikke får noget for. Derfor vil en yderligere kraftig forbedring af likviditetsgraden være uhensigtsmæssig. Desuden skal det med, at det er et statisk nøgletal. Godt

 

Opgave 1.4
Vurder ud fra pengestrømsopgørelsen, hvorledes Martin Professional A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2012 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen. Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

Martin Professional A/S likvide beholdninger har i 2012 udviklet sig positivt fra kr. 7.350.000 primo til kr. 14.118.000 ultimo. Det vil sige en positiv udvikling i årets pengestrøm på kr. 6.768.000.

De likvide beholdninger er blevet påvirket positivt af pengestrømme fra driftsaktivitet på kr. 141.870.000, hvoraf henholdsvis resultat før skat, årets af- og nedskrivninger samt leverandører af varer og tjenesteydelser udgør de væsentligste poster. Og så er de blevet påvirket negativt af pengestrømme fra investeringsaktivitet samt pengestrømme fra finansieringsaktivitet på henholdsvis kr. -38.707.000 og kr. -95.813.000. Dog ses det, at de væsentligste poster her udgøres af køb af immaterielle- samt materielle aktiver, ligesom man også har afdraget på såvel langfristet som kortfristet lån. Altså alt sammen positive ting, da fx køb af aktiver må ses som et tegn på at virksomheden oplever, samt i fremtiden ligeledes forventer, vækst. Ligesom det naturligvis også er positivt, at virksomheden har formået at nedbringe sin gæld. Dermed er det en yderst tilfredsstillende pengestrømsopgørelse som Martin Professional A/S kan præsentere.

 

Opgave 1.5

Forklar, om der i 2012 har været en stigning eller et fald i varebeholdninger, tilgodehavender fra salg og leverandører af varer og tjenesteydelser. Se pengestrømsopgørelsen i bilag 2.

Det fremgår at posten varebeholdninger i pengestrømsopgørelsen udgør kr. -5.796.000. Dette betyder at virksomheden har foretaget køb af varer for kr. 5.796.000, og altså har man øget sine varebeholdninger.

I forhold til tilgodehavender fra salg, så udgør denne kr. 8.913.000, hvilket betyder at man har modtaget lige godt 9 millioner fra debitorer. Således er posten med tilgodehavender fra salg faldet.

I forhold til leverandører af varer og tjenesteydelser, så er gælden til disse steget med kr. 51.850.000. Altså har man fået yderligere kredit og har dermed forøget kreditorgælden.

 

Opgave 1.6

Vurder Martin Professional A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af ovenstående spørgsmål 1.1 – 1.5.

Ud fra ovenstående oplysninger vil jeg vurdere, at Martin Professional A/S fremtidsudsigter er særdeles gode. Dette sker blandt andet på baggrund af en udvikling i virksomhedens rentabilitet der er særdeles tilfredsstillende, og som skyldes en kombination af en forbedret indtjeningsevne og en forbedret kapitaltilpasningsevne. Og som det fremgår af nøgletallene, så er man gået fra at have tabt på at arbejde med gæld i de to første år af analyseperioden, til nu i 2012 at tjene på at arbejde med gæld.

Ligeledes ser det godt ud, når man kigger på virksomhedens indtjeningsevne. Her ses det at omsætningen procentuelt er steget betydeligt mere end omkostningerne. Og man har sågar formået at nedbringe virksomhedens administrationsomkostninger, på trods af den vækst man har oplevet.

Ser man på virksomhedens soliditet- og likviditetsgrad, så ses det dog, at soliditetsgraden som nævnt befinder sig på et endnu ikke tilfredsstillende niveau, men grundet forbedringen fra 2011 til 2012, ser jeg også positivt på denne. Og så er likviditetsgraden som nævnt også ganske tilfredsstillende, om end det ikke vil være hensigtsmæssigt hvis denne stiger yderligere.

Og slutteligt så er årets pengestrøm særdeles tilfredsstillende. Især set i lyset af, at de væsentligste ting der har påvirket årets pengestrømme negativt, kommer fra positive ting såsom køb af aktiver samt afdrag på lån.

Årsagen til denne fremgang skal, som nævnt tidligere, især tillægges fremgangen på det amerikanske marked, som har drevet væksten i virksomheden. Og denne fremgang skyldes, ligeledes nævnt tidligere, at man dels har sat øget fokus på virksomhedens kernekunder, og dels at man har formået at udvikle nye eftertragtede produkter, som man kan sælge til en højere pris.

Og så har man som nævnt også haft fokus på produktivitet. Og man har således formået at producere til lavere omkostninger og dermed begrænse produktionsomkostninger ved at effektivisere samt investere i teknologi. Og ved at lukke virksomhedens fabrik i Kina, har man formået at udnytte al den kapacitet man har til rådighed i Danmark. Lukningen af fabrikken i Kina har ligeledes resulteret i, at man har formået at nedbringe antallet af produktionsmedarbejdere.

Desuden arbejder virksomhedens ejer i øjeblikket på et salg af virksomheden til den amerikanske virksomhed HARMAN International Industries, hvilket vil tilføre virksomheden ekstra kapital, samt give muligheden for at indgå i som del af en stor amerikansk virksomhed, hvilket giver grobund for yderligere vækst.

 

 

 

Opgave 3

Opgave 3.1

Udarbejd et månedsopdelt likviditetsbudget for 4. kvartal 2013. De nødvendige oplysninger og en skabelon til likviditetsbudget fremgår af bilag 4. Skabelonen kan eventuelt anvendes.

Ud fra oplysningerne givet i bilag 4 om forventede indbetalinger og udbetalinger, har jeg udarbejdet et likviditetsbudget der ses herunder.

Det fremgår af likviditetsbudgettet, at man forventer en positiv udvikling i likviditeten på kr. 30.000. Således forventes likvide beholdninger ultimo at udgøre kr. 155.000.

Det fremgår af ovenstående, at man i oktober forventer en negativ likviditetsforskydning på kr. 15.000. Men grundet virksomhedens likviditetsreserve på kr. 125.000 udgør dette ikke et problem. I november og december forventes en likviditetsforskydning på henholdsvis kr. 5.000 og kr. 40.000.

Den forventede udvikling må anses som værende positiv, og der er plads til uforudsete afvigelser fra det nuværende budget. Og virksomhedens størrelse taget i betragtning er en likviditetsreserve på kr. 155.000 tilfredsstillende.

 

 

Opgave 3.2

Forklar, hvad det betyder for virksomhedens likviditet, hvis der ydes 2 måneders kredit på hele varesalget.

Såfremt man beslutter sig for at yde 2 måneders kredit på hele varesalget, vil de nuværende indbetalinger forskydes. Tilgodehavender fra september på kr. 325.000 vil først blive udbetalt til virksomheden i november. Varesalget i oktober på forventet kr. 400.000 vil blive udbetalt i december. Og varesalget i november og december vil overgå som indbetalinger i likviditets-budgettet for 1. kvartal 2014.

Problemet er så, at virksomheden må undvære de forventede indbetalinger i oktober måned. Dermed vil virksomheden være nødt til enten at optage gæld, udskyde købet af ny bil, søge om kredit hos leverandører samt eller på anden vis sørge for, at de er i stand til at foretage de nødvendige udbetalinger.