Hydrema

1.1

Redegør for, hvordan Hydrema har vendt flere års underskud til overskud i 2011.

 

Hydrema har formået at etablere sig på det amerikanske marked med et datterselskab. Det kan nu mærkes i regnskabet, og det er især dette der gør, at flere års underskud nu er vendt til overskud.

Succesen på det amerikanske marked kommer fra salg af bl.a. minerydningsmateriel til det amerikanske forsvar samt et øget salg af entreprenørmaskiner til det amerikanske entreprenør-marked.

Denne succes har man så opnået ved at have fokus på at være innovative og ved at anvende betydelige ressourcer til produktudvikling. De har dermed haft fokus på at skabe et nyt og unikt produkt, da det er det især amerikanerne har efterspurgt. Det svarer lidt ligesom nutidens casinoer som konstant er i udvikling fra det gammeldags casino man besøgte i fysisk forstand.

Det har så resulteret i en omsætning der er steget fra 444,7 mio. DKK i 2010 til 550,7 DKK i 2011. Og et koncernresultat der viser et overskud på 14,8 mio. DKK før skat og 11,1 mio. DKK efter skat i 2011. Mod et underskud på 25,3 mio. DKK før skat og 19,2 DKK efter skat i 2010. Desuden er produktionsselskabernes driftsunderskud kun på 4,2 mio. mod 11,2 mio. året før.

Dog er det værd at bemærke at resultatet er mindre end det budgetterede. Og salget af entreprenørmaskiner stadig under breakeven. Dette forklarer de dog med, at der forsat er usikkerhed hos kunder, investorer og finansieringskilder, da man stadig på vej ud af krisen.

1.2
Vurder i hvilket led i værdikæden, Hydrema er specielt værdiskabende.

Hydrema er især værdiskabende i produktudviklingsfasen, hvor de har fokus på at være innovative og forsøger at udvikle noget nyt og unikt.

Desuden er deres salg og service også vigtigt, da kundetilpasning er meget vigtigt for dem. De kundetilpasser jo så fx når de vælger at have fokus på at skabe noget unikt i stedet for at masseproducere, da det er det kunderne efterspørger.

1.3
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Hydrema for årene 2009 til 2011 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklen og uddraget fra ledelsesberetningen.

Nøgletallene fremgår af bilag 1 i Excel-filen.

Rentabilitet:       
Afkastningsgrad, % 5,2 -0,7 -9,9
Overskudsgrad, % 6,3 -1,0 -18,3
Aktivernes omsætningshastighed, gange 0,83 0,73 0,54
Gældsrente, % 4,4 5,1 4,4
Egenkapitalens forrentning, % 7,1 -12,3 -35,0

Afkastningsgrad:

Rentabiliteten i Hydrema er stærkt forbedret i analyseperioden, idet afkastningsgraden er steget fra  -9,9% i 2009 til -0,7% i 2010. En stigning på 9,2 procentpoint. I 2011 steg den så med yderligere 5,9 procentpoint til 5,2%. Gennemhele perioden giver det en stigning på hele 15,1 procentpoint. Sammenlignet med markedsrenten plus et risikotillæg er det tilfredsstillende.

Overskudsgrad:

Virksomhedens indtjeningsevne er ligeledes kraftigt forbedret, da overskudsgraden er steget fra       -18,3,% i 2009 til 6,3% i 2011, en stigning på 24,6 procentpoint. Den forbedrede indtjeningsevne skyldes et kraftigt forøget resultat af primær drift, hvilket så igen skyldes at omsætningen er steget procentvis mere end omkostningerne. Den forbedrede overskudsgrad har påvirket afkastnings-graden positivt.

En stigning i overskudsgraden på 24,6 procentpoint lyder umiddelbart rigtig godt, men det bør dog tages med, at de er gået fra underskud til overskud. Dvs. vi kommer fra et negativt nøgletal til et positivt.

Aktivernes omsætningshastighed:

Virksomhedens kapitaltilpasningsevne er forbedret i perioden, i og med at den er steget fra 0,54 g i 2009 til 0,73 i 2010. En stigning på 0,19 g. Fra 2010 til 2011 steg den så med yderligere 0,1 g så den i 2011 var på 0,83 g. Det vil sige en stigning gennem hele perioden på 0,29 g. Dette har påvirket afkastningsgraden positivt.

Gældsrente:

Virksomhedens gældsrente er set gennem hele perioden uændret. Gældsrenten var i 2009 på 4,4% men steg så til 5,1% i 2010. En stigning på 0,7 procentpoint. Men i 2011 faldt den dog igen til 4,4%. Hvilket er positivt.

I både 2009 og 2010 tabte man på at arbejde med gæld, da gældsrenten var højere end afkastningsgraden. Men i 2011 tjente man så på at arbejde med gæld, da gældsrenten her var lavere end afkastningsgraden.

Egenkapitalens forrentning:

Egenkapitalens forrentning er steget fra -35% i 2009 til 7,1% i 2011, hvilket giver en stigning på 42,1% procentpoint. Sammenlignet med markedsrenten plus risikotillæg befinder egenkapitalens forretning sig i 2011 på et tilfredsstillende niveau.

I både 2009 og 2010 var egenkapitalens forrentning lavere end afkastningsgraden, hvilket skyldes at man tabte på at arbejde med gæld. Men i 2011 var den højere end afkastningsgraden, og man tjente dermed på at arbejde med gæld.

Konklusion:

Alt i alt viser udviklingen i Hydremas rentabilitet et tilfredsstillende forløb. Den forbedrede rentabilitet skyldes en kombination af en forbedret indtjeningsevne og en forbedret kapitaltil-pasningsevne. Og som det fremgår af nøgletallene så er man gået fra en masse tal der er i minus til nogle forholdsvis tilfredsstillende tal. Så Hydrema har formået, at arbejde sig ud af den krise de har været i, ved hjælp af bl.a. de ting der blev omtalt i opgave 1.1. Og det betyder så at fremtidsudsigterne for Hydrema ser gode ud.

 

Indtjeningsevne – skrevet til efterfølgende(fra Kirstine)

Indekstal for indtjeningsevne:
Nettomsætning 151 122 100
Råvarer og hjælpematerialer 195 176 100
Andre eksterne omkostninger 109 85 100
Personaleomkostninger 127 106 100
Afskrivninger 108 97 100

Overskudsgraden er som nævnt ovenfor forbedret med 134% fra 2009 til 2010. Indekstallene viser at omsætningen i perioden er steget med 51%, pga. det styrkede salg til det amerikanske marked. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer er i perioden steget med hele 95%, hvilket giver en dårligere lønsomhed. Årsagen kan formentlig være opstartsomkostninger til minerydningsordrene. Imidlertid er andre eksterne omkostninger, personaleomkostninger og afskrivninger steget procentuelt mindre end omsætningen, hvilket er årsagen til, at overskudsgraden er forbedret i perioden. I ledelsesberetningen fremgår det, at der i 2011 har været en bedre produktionsudnyttelse. Dette kan være årsagen til den gunstige udvikling i forholdet mellem omsætning og andre eksterne omkostninger, personaleomkostninger og afskrivninger.

Den forbedrede overskudsgrad er en væsentlig forklaring på den forbedrede rentabilitet.

Soliditet og likviditet:
Soliditetsgrad, % 29,5 30,9 36,8
Likviditetsgrad, % 152,2 169,0 217,9

Soliditetsgrad:

Som tommelfingeregel bør soliditeten i en veletableret virksomhed mindst udgøre 30 til 40 procent. Det vil sige at Hydremas soliditet befinder sig på et ikke helt tilfredsstillende niveau, da deres soliditetsgrad er på 29,5%.

I 2009 var soliditetsgraden på 36,8%, altså et noget mere tilfredsstillende niveau. Den faldt så med 5,9 procentpoint, svarende til 16%, til 30,9% i 2010. Fra 2010 til 2011 faldt den så med yderligere 1,4 procentpoint, svarende til 4,5%, til det nuværende niveau på 29,5%. Altså overordnet set en negativ udvikling, der dog, hvis der skal findes noget positivt, ser ud til at være bremset fra 2010 til 2011.

Den noget lave soliditetsgrad betyder at kun 29,5% af Hydremas samlede investeringer er finansieret med egenkapital. Dette må jo så nødvendigvis betyde at deres gældsforpligtelserne er forholdsvis høje. Og ud fra et soliditetshensyn er dette ikke helt tilfredsstillende, da virksomheden kun kan tåle at tabe 29,5% af aktivernes værdi inden långiverne lider tab.

Likviditetsgrad:

Likviditetsgraden bør ligger et godt stykke over 100 %, da visse omsætningsaktiver på kort sigt ikke kan omsættes til likvide midler.

Dermed ser den likviditetsmæssige situation i Hydrema umiddelbart godt ud, da likviditetsgraden i 2011 er på 152,2%. Dermed er virksomhedens omsætningsaktiver større end dens kortfristede gældsforpligtelser.

Dog er det bekymrende at likviditetsgraden faldt fra 217,9% i 2009 til 169% i 2010, et fald på 48,9 procentpoint svarende til 22,4%. Fra 2010 til 2011 faldt den så med yderligere 16,8 procentpoint svarende til næsten 10%. Og ser man på det gennem hele perioden, har man set et faldt på hele 65,7 procentpoint svarende til ca. 30%.

Men da likviditetsgraden stadig ligger langt over 100% er den stadig tilfredsstillende, og ydermere så ser den negative tendens ud til at bremse fra 2010 til 2011.

1.4
Vurder, hvorledes Hydremas likviditet overordnet set har udviklet sig i 2011 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2 i Excel-filen.

Hydremas likvide beholdninger har i 2011 udviklet sig positivt fra kr. 24.440.000 primo til kr. 25.344.000 ultimo. Det vil sige en positiv udvikling i årets pengestrøm på kr. 904.000.

De likvide beholdninger er blevet påvirket positivt af pengestrømme fra driftsaktivitet på kr. 25.706.000, fra salg af finansielle anlægsaktiver på kr. 3.789.000 og fra optagelse af lån på kr. 37.569.000.

Disse ting har lige akkurat kunnet opveje årets negative pengestrøm, som især kommer fra pengestrømme fra driftsaktivitet, hvor køb af materielle anlægsaktiver har påvirket negativt med kr. -55.132.000, en ting jeg dog ser som noget positivt, da det må ses som investeringer i fremtiden, der på sigt vil give afkast, og et tegn på vækst i virksomheden. Samtidig har man også købt værdipapirer for kr. 1.551.000, hvilket ligeledes har påvirket likviditeten negativt. Og så har man ydermere afdraget på langfristede gældsforpligtelser, hvilket jeg ligeledes anser for værende positivt.

Dermed mener jeg, på trods af den kun lidt positive pengestrøm, at det i et fremtidigt perspektiv ser godt ud for virksomheden, da en stor del af det der har påvirket årets pengestrøm negativt, er positive ting som køb af materielle anlægsaktiver og afdrag på gæld.

1.5
Vurder Hydremas fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 – 1.4.

Jeg vurderer at Hydremas fremtidsudsigter er gode. For det første så har man fået etableret sig godt på det amerikanske marked, og har som sagt allerede fået vendt underskud til overskud. Og så er den likviditetsmæssige situation i virksomheden god. Man har investeret. Afdraget på gæld. Og rentabiliteten i virksomheden er ligeledes kraftigt forbedret.

Men den væsentligste faktor der gør, at jeg vurderer at Hydremas fremtidsudsigter er gode er, at i takt med at vi bevæger os ud af krisen, vil især entreprenørbranchen få mere at lave. Og da det i høj grad er i denne branche at Hydrema har deres aktiviteter og henter deres omsætning, er det noget Hydrema med deres nye unikke produkter vil nyde godt af.

4.3

Diskuter, hvordan logistikomkostningerne vil blive påvirket, hvis der etableres et sikkerhedslager for ErgonomX.

Lageromkostningerne vil blive påvirket i negativ retning, da man jo skal have flere varer på lager. Men omvendt så vil mangelomkostninger blive påvirket i positiv retning, da man i højere grad vil være i stand til at overholde de indgåede aftaler, hvilket jo skyldes, at man med sikkerhedslageret undgår at stå i en situation, hvor man ikke har varerne på lager.