Dolle

Aflevering Dolle A/S

Beløb i 1.000 kr. 2013 2012 2011
Nettoomsætning          223.486          245.497          244.070
Resultat af primær drift / Driftsresultat              8.205            22.333            31.632
Finansielle indtægter + indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder              2.590              2.404              1.797
Finansielle omkostninger              1.945              1.833              4.482
Resulat før skat              8.850            22.903            28.947
Aktiver i alt primo          177.906          159.321          144.173
Aktiver i alt ultimo            182.495          177.906          159.320
Gældsforpligtelser inkl. hensættelser primo            80.820            72.551            76.244
Gældsforpligtelser inkl. hensættelser ultimo            94.308            80.820            72.550
Egenkapital inkl. minoritetsinteresser primo              97.085            86.770            67.929
Egenkapital inkl. minoritetsinteresser ultimo            88.186            97.085            86.769
Produktionsomkostninger            178.196          188.474          179.237
Distributionsomkostninger              15.629            12.915            12.068
Administrationsomkostninger              22.148            23.209            22.266

 

Beløb i 1.000 kr. 2013 2012 2011
Gennemsnitlige aktiver 180.201 168.614 151.747
Gennemsnitlige gældsforpligtelser 87.564 76.686 74.397
Gennemsnitlig egenkapital 92.636 91.928 77.349

 

Beløb i 1.000 kr. 2013 2012 2011
Resultat af primær drift / Driftsresultat 8.205 22.333 31.632
+ Finansielle indtægter + indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 2.590 2.404 1.797
I alt 10.795 24.737 33.429

 

Rentabilitet:

  2013 2012 2011
Afkastningsgrad 6,0 14,7 22,0
Overskudsgrad 4,8 10,1 13,7
Aktivernes omsætningshastighed, gange                1,24                1,46                1,61
Gældsrente 2,2 2,4 6,0
Egenkapitalens forrentning 9,6 24,9 37,4
Gearing, gange                0,95                0,83                0,96

 

Kommentarer til analyse af rentabilitet:

Afkastningsgrad:

Rentabiliteten i Dolle A/S er stærkt forringet i analyseperioden, idet afkastningsgraden er faldet fra 22% i år 2011 til 6% i år 2013, dvs. et fald på 16 procentpoint, hvilket svarer til 72,7%. Afkastningsgraden ligger i 2013 på et utilfredsstillende niveau sammenlignet med en markeds-rente på ca. 4% plus et risikotillæg.

Overskudsgrad:

Virksomhedens indtjeningsevne er kraftig forringet gennem hele analyseperioden, idet overskudsgraden er faldet fra 13,7 i år 2011 til 4,8% i år 2013, dvs. et fald på 8,9 procentpoint, hvilket svarer til 64,9%. Den negative udvikling i overskudsgraden har påvirket afkastningsgraden negativt.

Aktivernes omsætningshastighed:

Virksomhedens kapitaltilpasningsevne er forringet en smule i perioden, idet aktivernes omsætningshastighed er faldet fra 1,61 g i år 2011 til 1,24 g i år 2013, dvs. et fald på 0,37 g. Dette har påvirket afkastningsgraden negativt. Dog har den ikke påvirket afkastningsgraden negativt i lige så stort omfang som overskudsgraden, da overskudsgraden er faldet betydelig mere end aktivernes omsætningshastighed er faldet.

Gældsrente:

Virksomhedens gældsrente er faldet gennem hele analyse perioden, idet gældsrenten er faldet fra 6,0% i år 2011 til 2,2% i år 2013, dvs. et fald på 3,8 procentpoint, hvilket svarer til 63,3%. Faldet i gældsrenten er positivt. Og da gældsrenten i hele analyseperioden ligger lavere end afkastningsgraden, samtidig med at der har været plads til et risikotillæg, betyder det at man, på trods af en forringet afkastningsgrad, har tjent på at arbejde med gæld.

Egenkapitalens forrentning:

Egenkapitalens forrentning er stærkt forringet fra 37,4% i år 2011 til 9,6% i år 2013, dvs. et fald på 27,8 procentpoint, hvilket svarer til 74,3%. Og den kraftige forringelse gør, at egenkapitalens forrentning i år 2013 befinder sig på et utilfredsstillende niveau sammenlignet med markeds-renten plus et risikotillæg.

Egenkapitalens forrentning har dog i hele analyseperioden været højere end afkastningsgraden, hvilket skyldes, at man i denne periode har tjent på at arbejde med gæld. Det kan konkluderes, at faldet i egenkapitalens forrentning fra 2011 til 2013 både skyldes faldet i afkastningsgraden, faldet i gældsrenten og det lille fald i gearingen.

Gearing:

Gearingen har påvirket egenkapitalens forrentning positivt, da man tjener på at arbejde med gæld. Og derfor er det også negativt at gearingen faldt fra 0,96 g i 2011 til 0,95 g i 2013, altså et fald på 0,01 g. Dog er forringelsen så lille, at gearingen stort set er uændret.

Konklusion til rentabiliteten:

Alt i alt viser udviklingen i Dolle A/S’ rentabilitet et utilfredsstillende forløb. Den forringede rentabilitet skyldes en kombination af en kraftig forringelse i indtjeningsevnen og kapitaltilpas-ningsevnen. Og på trods af at man stadig tjener på at arbejde med gæld, ser det, hvis udviklingen fortsætter, skidt ud for virksomheden.

 

Indtjeningsevne

  2013 2012 2011
Overskudsgrad 4,8 10,1 13,7
Indeks omsætning   91,6 100,6 100
Indeks produktionsomkostninger 99,4 105,2 100
Indeks distributionsomkostninger            129,51            107,02 100
Indeks administrationsomkostninger 99,5 104,2 100

 

Kommentarer til analysen af indtjeningsevnen:

Overskudsgraden har udviklet sig negativt over de tre år. Fra at have været på 13,7% i 2011, er den faldet til 4,8% i 2013, et fald på 8,9 procentpoint, hvilket svarer til et fald på 64,96%. Den dårlige udvikling skyldes et fald i omsætningen på 8,4% over de tre år.

Produktionsomkostninger og administrationsomkostninger er også begge faldet, de er dog faldet forholdsvis mindre end omsætningen, og har derfor påvirket overskudsgraden negativt. Distributionsomkostninger er steget med hele 29,51% over de tre år, hvilket også har påvirket overskudsgraden negativt.

Konklusionen er derfor, at udviklingen i Dolles indtjeningsevne viser et utilfredsstillende forløb.

 

Soliditet og likviditet:

  2013 2012 2011
Soliditetsgrad 46,7 53,2 52,8
Likviditetsgrad 209,4 260,6 252,8

 

Kommentarer til analysen af soliditet og likviditet:

Soliditetsgrad:

Som tommelfingeregel bør soliditeten i en veletableret virksomhed mindst udgøre 30 til 40 procent. Dvs. at Dolles soliditet ligger fint, da den ligger på 46,7%. Soliditeten er dog faldet fra 52,8% i 2011, til 46,7% i 2013. Dvs. et fald på 6,1 procentpoint, hvilket svarer til et fald på 11,55%. Deres soliditetsgrad er forholdsvis høj, hvilket vil sige at deres egenkapital er forholdsvis stor, og dermed er gældsforpligtelserne små.

Soliditetsgraden var i 2011 på 52,8%, dvs. at 52,8% af de samlede investeringer i Dolle var finansieret med egenkapital. I 2012 steg soliditetsgraden til 53,2%, hvorefter den i 2013 faldt til 46,7%. Udviklingen er derfor negativ, men soliditetsgraden er dog stadig forholdsvis høj. Ud fra et soliditetshensyn er dette tilfredsstillende, da virksomheden kan tåle at tabe 46,7% af aktivernes værdi, inden långiverne lider tab.

Likviditetsgrad:  

Likviditetsgraden bør ligger et godt stykke over 100 %, da visse omsætningsaktiver på kort sigt ikke kan omsættes til likvide midler.

Likviditetsgraden i Dolle er faldet fra 252,8% i 2011 til  209,4% i 2013. På trods af faldet ser den likviditetsmæssige situation i virksomheden ganske fornuftig ud ved udgangen af 2013. Da likviditetsgraden ligger meget over 100%, er virksomhedens omsætningsaktiver altså større end dens kortfristede gældsforpligtelser.