Bang & Olufsen

Opgave 1.1

Redegør med udgangspunkt i videoklippet for de interne forhold, der har betydning for B&O’s indtjening.

B&O har kæmpet med røde tal, derfor har det været nødvendigt for dem, at foretage en række tiltag, for igen at få sorte tal på bunlinjen. Det man så har gjort er, at man har forsøgt at nedbringe virksomhedens omkostninger. Her har man fx forsøgt at effektivisere i udviklingsafdelingen, således at man fx har kunnet skære tiden det tager at lancere et nyt fjernsyn ned fra 2 år til nu kun 1 år. Altså bruges der færre penge på at skabe et produkt, der gerne skulle være lige så godt som før. Dette skal også ses i lyset af, at udviklingen inden for tv, lydanlæg osv. går meget hurtigt, og for at kunne tilbyde produkter der er teknologisk up-to-date, er det nødvendigt ikke at bruge for lang tid på at udvikle et produkt, der så måske allerede er forældet når det kommer på markedet. Man skal derimod hele tiden komme med nye produkter, som kunderne finder attraktive, til fornuftige priser og med det rigtige design, og den rigtige teknologi

Desuden har man også slanket produktsortimentet, og valgt udelukkende at satse på de to kerneområder lyd og billede. Altså har man skåret andre mindre stærke områder som fx mobiler fra, således at der nu ikke går omkostninger til disse.

Så har man også valgt at skære ned på antallet af butikker. Og man har således skåret de butikker fra der ikke havde en fornuftig økonomi.

Opgave 1.2

Forklar med udgangspunkt i PESTEL-modellen, hvilke forhold i B&O’s omverden der har væsentlig betydning for selskabets indtjening.

Political factors/politiske forhold:

Her har fx skatte- og afgiftspolitikken i et land betydning for prisen på B&O’s produkter. Så kan der i nogle tilfælde være tale om offentlige tilskud, som man fx har set det ved medicinalindustrien, eller ved virksomheder der har flyttet afdelinger til Polen, og derved modtaget EU-støtte. Andre ting der har betydning er bl.a. arbejdsmarkedspolitik og erhvervspolitik.

Economic factors/økonomiske forhold:

B&O’s produkter ligger i en forholdsvis høj prisklasse, derfor har det stor betydning om samfundet befinder sig i henholdsvis højkonjunktur eller lavkonjunktur. Man kan selvfølelig tale for, at en del af B&O’s kunder er så velhavende, at de selv under lavkonjunktur køber B&O’s produkter. Men ser man derimod på samfundets middelklasse, så vil det første disse sparer væk i en tid hvor økonomien er presset, være luksusprodukter som fx B&O’s. Ligeledes spiller også renteniveauet ind, lønniveauet osv. ind.

Social and cultural factors/sociale og kulturelle faktorer:

Her har et lands og dets befolknings kultur, livstil og værdier en stor rolle, da det er af stor betydning om der i samfundet er stor fokus på status, og på at vise dette via materielle ting. Ligeledes har også indkomstfordeling, demografi osv. betydning.

Technical factors/teknologiske forhold:

Det er nødvendigt for B&O ikke blot at følge den teknologiske udvikling for derved ikke at sakke bagud, men at være på forkant med tingene, for at deres produkter derved forbliver interessante for forbrugerne. At være blandt de førende inden for, i B&O’s tilfælde lyd og billede, er især vigtigt da deres produkter ligger i en så høj prisklasse som de nu engang gør. Men i de tider vi lever i, hvor tingene udvikler sig hurtigere end nogensinde før, kan dette være svært.

Environmental factors/miljømæssige forhold:

Her er der, især i forhold til det danske marked en lang række, en lang række miljøkrav der skal overholdes, fx i forbindelse med hvilke materialer B&O’s produkter må være lavet af. Og så bliver der også fra forbrugerens side større og større fokus på miljøet, og det er derfor vigtigt for B&O at arbejde med CSR, bæredygtighed, at sørge for mindst mulig forurening på deres fabrikker osv.

Legal factors/lovmæssige forhold:

Her finder man bl.a. lovgivning om markedsforhold samt lovgivning om produktansvar og produkt-sikkerhed. Og så spiller importreguleringer også en vigtig rolle i forhold til de markeder som B&O eksporterer til.

Opgave 1.3

Udarbejd med udgangspunkt i nøgletallene, videoklippet og artiklerne en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen samt soliditeten og likviditeten for Bang & Olufsen A/S for årene 2007/08 til 2009/10.

Nøgletal          2009/10 2008/09 2007/08
Afkastningsgrad, % -0,9 -17,6 7,0
Overskudsgrad, % -0,9 -17,3 5,0
Aktivernes omsætningshastighed, gange 1,0 1,0 1,4
Egenkapitalens forrentning, % -3,3 -34,9 9,7

 

Afkastningsgrad:

Rentabiliteten i B&O er kraftigt forringet i analyseperioden. I 2007/08 var afkastningsgraden på 7,0%. Herefter faldt den så til hele -17,6% i 2008/9. Altså et fald på -24,6 procentpoint svarende til -351,43%. Men efterfølgende steg den så med 16,7 procentpoint svarende til 94,89%, således at den i 2009/10 var på -0,9%. Set gennem hele perioden giver det et fald på -7,9 procentpoint svarende til -112,86%. Sammenlignet med markedsrenten plus et risikotillæg er det ikke tilfreds-stillende.

Overskudsgrad:

Virksomhedens indtjeningsevne er ligeledes forringet, da overskudsgraden er faldet fra 5,0% i år 2007/08 til -0,9% i år 2009/10. Altså et fald gennem hele perioden på -5,9 procentpoint svarende til -118%. Ser man på de enkelte år, så faldt overskudsgraden fra 2007/08 til 2008/09 med -22,3 procentpoint svarende til -446%. Men fra 2008/09 til 2009/10 steg den så med 16,4 procentpoint svarende til 94,80%.

Den forringede indtjeningsevne skyldes et kraftigt forringet resultat af primær drift, hvilket så igen skyldes at omsætningen er faldet procentvis mere end omkostningerne. Den forbedrede over-skudsgrad har påvirket afkastningsgraden positivt.

Den forringede omsætning kan især forklares med, at finanskrisen ramte verden i 2008, hvilket især har ramt B&O hårdt, da afsætningen af deres produkter er meget elastisk, hvilket skyldes at der ikke er tale om nødvendighedsprodukter, men derimod produkter som ligger inden for en kategori, som under krisetider vil være det første sted forbrugerne skærer ned.

Aktivernes omsætningshastighed:

Også virksomhedens kapitaltilpasningsevne er forringet i perioden, i og med at den er faldet fra 1,4 g i 2007/08 til 1,0 g i 2008/09. Altså et fald på 0,4 g. Fra 2008/09 til 2009/10 forblev den så på 1,0 g. Det betyder, set gennem hele perioden, et fald på 0,4 g, hvilket har påvirket afkastnings-graden negativt.

Egenkapitalens forrentning:

Egenkapitalens forrentning var i 2007/08 på 9,7%. Herefter faldt den så med hele -44,6 procentpoint svarende til -459,8% således at egenkapitalens forretning i 2008/09 var på -34,9%. Herefter steg den så med 31,6 procentpoint svarende til 90,5%, således at den i 2009/10 var på -3,3%. Set gennem hele perioden giver det en forringelse af egenkapitalens forrentning på -13 procentpoint svarende til -134,0%.

Den negative udvikling har betydet, at egenkapitalens forrentning, sammenlignet med markeds-renten plus risikotillæg, befinder sig på et utilfredsstillende niveau.

Det ses at egenkapitalens forrentning i 2007/08 var højere end afkastningsgraden, hvilket skyldes at man her tjente på at arbejde med gæld. Men de efterfølgende år har den været lavere end afkastningsgraden, hvilket skyldes at man her har tabt på at arbejde gæld.

Konklusion:

Alt i alt viser udviklingen i B&O’s rentabilitet et noget utilfredsstillende forløb. Den forringede rentabilitet skyldes en kombination af en forringet indtjeningsevne og en forringet kapitaltil-pasningsevne. Og som det fremgår af nøgletallene, så har man i de sidste to år i analyseperioden tabt på at arbejde med gæld.

Årsagen til den negative udvikling skal i høj grad tillægges finanskrisen, som tydeligvis har ramt B&O hårdt, hvilket skyldes at de produkter som B&O producerer, ligger i en kategori, som er der hvor forbrugerne alt andet lige vil skære ned som det første, når økonomien er presset.

Men skal man uddrage noget positivt, så kan det siges, at der ved afkastningsgraden, overskuds-graden og egenkapitalens forrentning ses en positiv udvikling fra 2008/09 til 2009/10. Så om end de stadig befinder sig på et tilfredsstillende niveau, så har man altså formået forholdsvis hurtigt at vende den negative udvikling.

 

Indtjeningsevne

Indekstal 2009/10 2008/09 2007/08
Omsætning 67 68 100
Produktionsomkostninger 76 77 100
Udviklingsomkostninger 63 85 100
Salgs- og distributionsomkostninger 71 93 100
Administrationsomkostninger 57 70 100

 

Overskudsgraden er som nævnt ovenfor forringet med 118% fra 2007/08 til 2009/10. Det skyldes, som indekstallene også viser, at omsætningen i perioden er forringet med 33%. Dog ses det også at omsætningen er faldet procentuelt mindre end administrationsomkostninger der er faldet med 43%, og udviklingsomkostninger der er faldet med 37%. Men det har ikke kunnet opveje, at omsætningen er faldet procentuelt mere end produktionsomkostninger, der er faldet med 24%, samt salgs- og distributionsomkostninger, der er faldet med 29%. Altså vejer disse, og især produktionsomkostninger, tungere end administrationsomkostninger og udviklingsomkostninger. Og det er derfor vi ender ud med en forbedret overskudsgrad. Den forringede overskudsgrad er en væsentlig forklaring på den forbedrede rentabilitet.

Som det også nævnes i artiklerne, skyldes faldet i omkostningerne, at man hos B&O har haft fokus på at effektivisere samt reducere unødige omkostninger. Man har blandt andet slanket sit produktsortiment, man har skåret ned på antallet af butikker og så videre.

 

Soliditet og likviditet

Nøgletal 2009/10 2008/09 2007/08
Soliditetsgrad, % 56,5 57,0 52,7
Likviditetsgrad, % 169,1 186,1 191,9

 

Soliditetsgrad:

Som tommelfingeregel bør soliditeten i en veletableret virksomhed mindst udgøre 30 til 40 procent. Det vil sige at B&O’s soliditet befinder sig på et yderst tilfredsstillende niveau, da deres soliditetsgrad i 2009/10 er på 56,5%.

I 2007/08 var soliditetsgraden på 52,7%, altså et også meget tilfredsstillende niveau. Den steg så med 4,3 procentpoint svarende til 8,2%, således at soliditetsgraden i 2008/09 var på 57,0%. Altså et ligeledes yderst tilfredsstillende niveau. Dog faldt soliditetsgraden herefter med 0,5 procent-point svarende til 0,9%, således at den i 2009/10 var på 56,5%. Set gennem hele perioden giver det en stigning på 3,8 procentpoint svarende til 7,2%.

Den høje soliditetsgrad betyder at hele 56,5% af B&O’s samlede investeringer er finansieret med egenkapital. Dette må jo så nødvendigvis betyde at deres gældsforpligtelser er forholdsvis små. Og ud fra et soliditetshensyn er dette ganske tilfredsstillende, da virksomheden så kan tåle at tabe hele 56,5% af aktivernes værdi inden långiverne lider tab.

 

Likviditetsgrad:

Likviditetsgraden bør ligger et godt stykke over 100 %, da visse omsætningsaktiver på kort sigt ikke kan omsættes til likvide midler.

Dermed ser den likviditetsmæssige situation i B&O umiddelbart rigtig god ud, da likviditetsgraden i 2010/09 er på hele 169,1%. Dermed er virksomhedens omsætningsaktiver større end dens kort-fristede gældsforpligtelser.

Ser man så på de enkelte år, så var likviditetsgraden i 2007/08 på hele 191,9%. Herefter faldt den så med 5,8 procentpoint svarende til 3,0%, således at den i 2008/09 var på 186,1%, altså stadigvæk meget højt. Efterfølgende faldt den så med yderligere 17 procentpoint svarende til 9%, således at den i 2010/09 som nævnt er på 169,1%. Overordnet set giver det et fald fra 2007/08 til 2010/09 på -22,8 procentpoint svarende til -11,9%.

Altså en negativ udvikling, hvilket kunne give anledning til en smule bekymring. Men her skal det med, at likviditetsgraden heller ikke skal være for høj, da man så kan komme til at stå med noget overskudslikviditet, som man ikke får noget for. Derfor er udviklingen alligevel positivt, især når likviditetsgraden stadig er yderst tilfredsstillende. Desuden skal det med, at det er et statisk nøgletal.

Opgave 1.4

Vurder, hvilken vækststrategi B&O anvender, når selskabet udvikler lydsystemer til BMW.

Her benytter jeg Ansoffs vækstmatrice.

 

I forbindelse med deres samarbejde med BMW, benytter B&O strategien markedsindtrængning. Dette skyldes at de tidligere har leveret lydsystemer til bilindustrien i forbindelse med deres samarbejder med Audi, Aston Martin og Mercedes. Altså bevæger de sig på et marked hvor de allerede befinder sig, med en produkttype der ikke er ny for virksomheden.

Dog kan man også argumentere for, at de benytter produktudvikling, i og med at deres sound-system til BMW er specielt udviklet til netop deres biler. Men altså vil det så blive til en diskussion om, hvornår der er tale om et nyt produkt, da deres lydsystem til BMW’s biler, med al sandsyn-lighed minder om det man har udviklet til fx Audi, og således blot er tilpasset BMW’s biler.

Opgave 1.5

Vurder med udgangspunkt i besvarelsen af ovenstående spørgsmål Bang & Olufsen A/S’ fremtidsudsigter.

Ud fra ovenstående kan det vurderes, at B&O i 2009/10 kæmper med en negativ afkastningsgrad på -0,9%, en negativ overskudsgrad på ligeledes -0,9%, mens egenkapitalens forrentning ligeledes er negativ og på -3,3%. Og i forhold til i 2007/08, så er disse nøgletal samtidig væsentligt forringet. Årsagen til de forringede nøgletal skal især tillægges finanskrisen, der tilsyneladende har ramt virksomheden hårdt, og er gået ud over deres salg og omsætning. Og dette har så ikke kunnet opvejes af, at virksomheden faktisk har formået at få nedbragt dens omkostninger væsentligt. Altså står B&O umiddelbart i en skidt situation.

Dog ser jeg alligevel en smule positivt på B&O’s fremtidsudsigter, hvilket især skyldes at man ser fremgang i rentabiliteten fra 2008/09 til 2009/10. Og så har man i virksomheden en særdeles god soliditetsgrad samt en ligeledes stærk likviditetsgrad.

Årsagerne til den fremgang man trods alt har set, samt til at jeg ser positivt på fremtiden, er at virksomheden har foretaget en række tiltag. For eksempel har de effektiviseret udviklings-afdelingen og halveret tiden det tager for dem at udvikle et nyt produkt, for at forblive attraktiv og følge med udviklingen på elektronikmarkedet. Og så har de slanket deres produktsortiment, således at de nu satser fuldt ud på lyd og billede, og derved dropper ting som mobiler osv. Og det at de nu kun har få kerneområder, burde gøre dem bedre i stand til at levere det bedste produkt, og derved få forbrugeren til at vælge B&O. Altså får man færre produktkategorier men flere produktlanceringer. Så har man også skåret ned på antallet af butikker, og således lukket de svageste, som ikke havde en fornuftig økonomi. Og i forbindelse med fokus på lyd og billede, har man jo som nævnt også netop indgået et samarbejde med BMW, noget som ligeledes må forventes at kunne øge omsætningen.

Så på baggrund af ting som disse, tror jeg virksomheden vil være i stand til, i takt med at finanskrisen får mindre betydning, at tiltrække flere kunder og øge omsætningen. Og derved ser jeg alligevel positivt på fremtiden, på trods af at B&O’s nuværende økonomiske situation langt fra er tilfredsstillende.

 


 

Opgave 4.1

Forklar, hvilken investeringsårsag der er tale om, når Orange ønsker at udvide med nye lokaler.

Der er tale om en ekspansionsinvestering, da virksomheden udelukkende vælger at investere i de nye lokaler, for at være i stand til at udvide sit salgsareal, og som følge deraf øge salget og omsætningen.

Opgave 4.2

Beregn og vurder, om det er lønsomt at investere i nye lokaler.

I bilag 4 er der en skabelon til kalkulationen.

Herunder har jeg opstillet en kalkulation for at vurdere, om det vil være lønsomt at investere i nye lokaler.

År Investering  scrapværdi    kr. Indtjening      kr. Netto-    betalingsstrøm                     kr. Diskonteringsfaktor Nutidsværdi   kr.
0 -1.800.000,00 556.000,00 -1.244.000,00 1,0000 -1.244.000,00
1 556.000,00 556.000,00 0,8772 487.719,30
2 556.000,00 556.000,00 0,7695 427.823,95
3 556.000,00 556.000,00 0,6750 375.284,16
4 556.000,00 556.000,00 0,5921 329.196,63
5 200.000,00 556.000,00 756.000,00 0,5194 392.642,71
I alt -1.600.000,00 3.336.000,00 1.736.000,00 768.666,75

 

Som det fremgår herover, så forventes investeringen at blive lønsom, idet der er en positiv kapital-værdi på kr. 768.666,75, udover forrentningen med kalkulationsrenten på 14%.

Opgave 4.3

Beregn, hvor stort det årlige dækningsbidrag mindst skal være, for at investeringen er lønsom.

Her benytter jeg Excels funktion What-if-analyse og målsøgning, hvor jeg går jeg ind og siger, at den skal ændre feltet med kr. 768.666,75 til kr. 0, ved ændring af cellen med dækningsbidraget på kr. 580.000. Dette ser således ud:

Efter dette får jeg så et resultat der hedder, at det årlige dækningsbidrag som minimum skal være på kr. 406.607, før end at investeringen er lønsom.