Det tyske problem 1919 – 1939

 1. sammen med kejser Wilhelm d. 2`s flugt til Holland november 1918 forsvandt også det tyske kejserrige-

        på ruinerne opstod den demokratiske Weimarrepublik –

 1. hvilket parti dannede den første demokratiske regering?

Socialdemokraterne.

Demokratisk Republik???

 

 1. hvad var årsagerne til, at det tyske demokrati havde så svært ved at vinde fodfæste i den tyske befolkning.

Dels manglede Tyskland tradition for demokratisk styre.

Dels forgik den på et tidspunkt præget af økonomisk nød og nederlagsstemning.

Dårlig erfaring med demokrati??? måske

 

 

 1. Weimar-republikken stødte i starten af perioden på heftig modstand fra såvel venstre- som højrefløjen – i disse opgør kom det det tyske ”Reichswehr” dvs. hæren til at spille en stor rolle –

 

 1. redegør for hærens forskelligartede holdninger til de forskellige kupforsøg i perioden 1918-1920

Flådens matroser gjorde mytteri, hvilket blev starten til en revolution, der hurtigt bredte sig over hele Tyskland.

Kejseren måtte flygte, og socialdemokraterne dannede regering, de revolutionere, der kalde sig Spartakister, ville gennemføre  en socialistisk revolution under inspirationen fra begivenhederne i Rusland.

 

I 1918, da Spartakisterne ville gennemføre en socialistisk revolution som den i Rusland, blev de nedkæmpet af hæren(efter opfordring fra socialdemokratiske ledere).

 

Men hæren nægtede at gribe ind i 1920, da højreorienterede forsøgte at vælte regeringen.

 

Men da Hitler i 1923 forsøgte sig med et kup, blev dette nedkæmpet af hæren(Hitler blev idømt 5 års fængsel, men blev løsladt efter 1).

 

 1. højrefløjens kupforsøg i 1920 – det såkaldte ”Von Kapp-kup” – baserede sig på ”dolkestødsmyten” – forklar indholdet af denne myte

Ifølge denne myte havde Tyskland faktisk ikke tabt krigen, eftersom den tyske hær ved krigsafslutningen stadig var intakt og stod langt inde i Frankrig. Nederlaget skyldtes derfor novemberforbryderne, mændene bag det nye socialistiske styre.

 

 1. på hvilken måde løste den socialdemokratiske regering truslen fra ”Von Kapp-kuppet” i 1920

I 1920 forsøgte højreorienterede kredse et kup mod regeringen.

Hæren nægtede at gribe ind for at redde den lovlig regering.

En generalstrejke tvang imidlertid kupmagerne til at give op og dette reddede demokratiet.

 

 

 1. et noget amatøragtigt kupforsøg(Ølstuekuppet) fra et obskurt højrefløjsparti blev i 1923 iværksat i München –
 1. hvilket parti hentydes der til – og hvad hed lederen af dette parti?

Nazisterne(nationalsocialister) og Hitler

 

 1. hvilken straf idømtes lederen for sin deltagelse i omtalte kupforsøg?

5 års fængsel. Han afsonede dog kun 1 år.

 

 1. hvilket vigtigt værk forfattede denne leder under sit fængselsophold?

Mein Kampf

 

 1. Hvorfor valgte hæren ved dette kupforsøg fra et højrefløjsparti at støtte den socialdemokratiske regering? – står ikke direkte i teksten, men det har noget med Hitlers baggrund/herkomst at gøre!

Fordi Hitler var fra Østrig.

Fordi han var fra middelklassen.

 

 

 1. hvorfor havde yderfløjspartierne så ringe vælgertilslutning i Tyskland i midten af 1920`erne?

Fordi det generelt gik bedre for den tyske økonomi, og vælgerne støttede derfor Weimarrepublikken.

 

 

 1. I slutningen af 1920`erne vendte vælgerskaren sig dog igen i stigende grad mod netop yderfløjspartierne –
 1. redegør for årsagen til denne bevægelse i vælgermassen

Den økonomiske verdenskrise ramte Tyskland. Det genoplivede folks utilfredshed med Weimarrepublikken.

 

Verdenskrisen skyldtes Wall-Street krakket.

 

 1. for det tyske demokrati betød udviklingen i 1932 en katastrofe – redegør for hvorfor

Yderfløjspartierne fik over 50% af stemmerne, og det blev umuligt at danne et flertal blandt de partier der støttede republikken.

 

 

 1. 30. januar 1933 udnævntes Hitler til Rigskansler i en regeringskoalition –
 1. hvilket parti dannede NSDAP dvs. det tyske nazi-parti regering med?

De Konservative.

 

 1. hvad var omtalte parti`s intentioner med samarbejdet med NSDAP?

De ville bruge nazisterne til at gennemføre deres egne mål: en autoritær stat. Derefter mente de at de altid kunne skille sig af med Hitler.

 

 

 1. som sin første handling udskrev Hitler valg til den tyske rigsdag-
 1. hvilke midler tog nazisterne i anvendelse over for deres politiske modstandere?

De indsatte SA-enheder på gaderne, for at terrorisere de andre partiers valgmøder. SA var nazistpartiets stormtropper.

 

Senere blev de andre partier blev forbudt.

 

 1. hvilken begivenhed i slutfasen af den intense valgkamp kom til at spille en afgørende rolle for udviklingen i Tyskland?

Rigsdagsbygningen i Berlin blev sat i brand af en ukendt person.

 

Man fandt/anholdte en retaderet(tror jeg) mand i bygningen, man ved dog ikke, om der var nogen bag ham.

 

 1. på hvilken måde forstod nazisterne at udnytte denne begivenhed?

Nazisterne beskyldte kommunisterne for at stå bag.

Efter det forbød de al valgpropaganda med marxistisk indhold. Og kommunistiske dagblade og socialistiske aviser blev lukket.

 

 1. valget den 5/3 1933 gav ”kun” nazisterne 44% af vælgermassen –

        på hvilken måde skaffede Hitler sig alligevel flertal i den tyske rigsdag?

Kommunistpartiet blev forbudt. Rigsdagen vedtog at give Hitler diktatorisk magt i fire år.

Under den afgørende afstemning blev rigsdagen omringet af SA-enheder, der forhindrede socialdemokratiske medlemmer i at indtage deres pladser. Derved fik Hitler det nødvendige to tredjedeles flertal.

 

 

 1. Hitlers intentioner var diktatoriske beføjelser, hvilket dog krævede accept fra 2/3 af den tyske rigsdags medlemmer – noget, som Hitler ikke kunne opnå uden at ty til anti-demokratiske midler –

 

 1. hvilket middel tog nazisterne således i anvendelse, da forslaget om tildelingen af diktatoriske beføjelser til Hitler kom til afstemning d.24/3 1933?

Under den afgørende afstemning var rigsdagen omringet af SA-enheder, der forhindrede en del af socialdemokratiske medlemmer i at indtage deres pladser, kun derved kunne de sikre sig et flertal på 2/3.

(inden fik de 44%)

 

 1. hvorfor mon befolkningen affandt sig med sådanne anti-demokratiske foranstaltninger ?–

antydes ikke direkte i teksten, men prøv alligevel på egen hånd!!  

Mit gæt:

De gjorde meget for at påvirke borgerne og det hemmelige politi straffede folk de prøvede at stå imod det nazistiske parti, derved blev befolkningen nød til at lade som om de støttede partiet. Og den facade påvirker hinanden, så det ender med at man ikke kan stole på nogen, så man lader sig bare rive med.

 

Eller også var det fordi det gik så dårligt med økonomien, og fordi folk generelt var i nød, at de støttede Hitler, i håb om bedre tider.

 

 

 1. nazisme er en udløber af den politiske ideologi fascismen –

             dets politiske gennembrud fik fascismen i 1922 –

 1. i hvilket land – og hvad hed partiets leder?

Facisme blev udviklet af Mussolini i Italien.

 

 1. redegør kort for de væsentligste træk i den fascistiske ideologi

Facismen betonede behovet for en stærk nationalstat og kritiserede på det grundlag liberalismen og socialismen.

 

I fascismen talte man om organisk samfund, hvor helhedens interesse var vigtigere end den enkelte samfundsborger eller klasses interesse.

 

I naturen overlever den stærkeste. Det samme mente de var tilfældet for lande. Hvor krig så var den naturlige tilstand.

 

De liberale:

 • havde isoleret det enkelte menneske og havde også skylden for de fremherskende økonomiske problemer.

 

Socialisterne:

 • fremhævede klassemodsætningerne, som ifølge facisterne ikke kunne eksistere, da arbejdere i realiteten havde fælles interesser.

 

 1. hvorfor stod fascismen i et stærkt modsætningsforhold til såvel liberalismen som socialismen?

Står ovenover.

 

 1. hvordan adskilte den fascistiske bevægelse i Italien og Tyskland fra andre anti-demokratiske/autoritære bevægelser i 1930`ernes Europa?

De følger en mere naturlig stil, da i naturen overlever den stærkeste, og i de demokratiske systemer fik de svage personer også indflydelse.

 

Man forsøgte at mobilisere og kontrollere befolkningen ved at organisere den i centralt styrede organisationer.

 

 

11) i 1920`erne samt 1930`erne opstod der overalt i den vestlige verden fascistiske bevægelser, men kun i Italien, Tyskland og senere også Spanien resulterede dette i fascistiske magtovertagelser –

 1. hvorfor netop først i Italien og Tyskland?

Før 2. verdenskrig fik de imidlertid kun magten i Italien og Tyskland. Der findes ingen entydige forklaringer på, hvorfor det netop blev disse lande, men Italien og Tyskland fremviste dog en række fællestræk.

 

De var unge stater, som først var blevet samlet omkring 1870, og de manglede stabile demokratiske traditioner.

 

Desuden havde de en velorganiseret og stærk arbejderbevægelse, der gjorde det svært for traditionelle autoritære bevægelser at komme til magten.

 

 

 1. hvori lå forskellen mellem den italienske og tyske udgave af fascismen?

Nazismen adskilte sig først og fremmest ved racelæren, hvor den ariske race var den overlegne.

I anvendte midler gik nazismen også betydeligt videre end fascismen.

 

 

12) trods diktatoriske beføjelser fra d.24/3 1933 måtte Hitler stadig tage hensyn til to stærke grupper i det tyske samfund –

 

 1. hvilke to grupper hentydes der til?

Foreløbig kunne de dog ikke regere uden at tage vidtgående hensyn til godserne og industrifyrsterne for den gamle overklasse, som stadig havde vigtige poster i regeringen. Og de havde penge.

Og hæren(og SA), som de ville undgå konflikter med.

 

 1. redegør for, hvorfor Hitler stadig var afhængig af disse to grupper

Det gjaldt om at undgå konflikter med hæren. Erfaringerne fra det mislykkede ”ølstuekup” i 1923 havde belært Hitler om betydningen af hærens støtte.

 

 

13) under ”de lange knives nat” 30/6  1934 dvs. Hitlers opgør med SA-ledelsen,

      samarbejdede Hitler med omtalte to grupper –

     redegør for de 3 involverede parters ønske om at fjerne SA-ledelsen

Hæren opfattede SA som en rival, der kunne true dens stilling som den eneste militære magtfaktor i landet.

De store ejere inden for landbrug, handel og industri frygtede ligeledes SA idet kredse i denne organisation ønskede en mere ligelig ejendoms og formuefordeling. Hitler selv kunne frygte SA ledelsen, da de kunne true hans magtposition i nazistpartiet.

 

 

14) en af forklaringerne på Hitlers stigende popularitet var hans genskabelse af

      Tyskland som en stormagt, hvilket indebar brud på Versailles-traktaten –

 

 1. nævn nogle af de omtalte brud på Versailles-traktaten

Hitler gennemførte i disse år den såkaldte ligestillingspolitik, som skulle fjerne de begrænsninger i versaillestraktaten, der holdt Tyskland uden for stormagternes kreds.

 

Tysklands genoprustning.

Indførelsen af værnepligt.

Tysk-engelsk flådeaftale, hvor England accepterer en tysk flådeopbyggelse. De fik lov til at lave lommeslavskibe.

Tysk indmarch i Rhinlandet.

 

 1. hvorfor affandt Frankrig og England sig med disse brud?

Fordi Frankrig og England ikke var enige om den rette fremgangsmåde overfor Hitler.

 

 1. redegør i sammenhæng med ovennævnte spørgsmål for Englands ”appeasementpolicy i 1930`erne

Imødekommendhed.

England ønskede desuden, af flere årsager, at opretholde Tyskland som en stærk nation i Europa.

Årsager:

 1. Sikrede en hvis form for magtbalance i Europa
 2. Kunne holde Frankrig beskæftiget, og således give England fred/ro rundt om i verden(kolonier)
 3. Kunne fungere som et værn mod Sovjet

 

 

15) Hitlers udenrigspolitik kan opdeles i to faser : ”Heim ins Reich” + ”Lebensraum”

 

 1. Redegør for hvad ”Heim ins Reich” indebar

Heim-ins Reich havde målet om at få nabostaternes tysktalende befolkningsgrupperhjem” uanset at de fleste historisk set aldrig havde tilhørt det tyske rige.

Gennemførtes på den måde, at de lokale nazistpartier skulle fremprovokere  modsætninger mellem de tysksindede og den øvrige befolkning.

 

 1. Hvilken taktik tog Hitler i anvendelse for at gennemtvinge ”Heim ins Reich”?

Det lokale nazistparti skulle fremprovokere modsætninger mellem de tysksindede grupper og den øvrige befolkning. I propagandaen påstod man at tysksindede var ofre for en voldsom undertrykkelse.

 

 1. I hvilke to områder lykkedes ”Heim ins Reich”-politikken i 1938?

          Taktikken lykkedes over for Østrig og Tjekkoslovakiet.

 

 1. Redegør i forbindelse med ovennævnte spørgsmål for indholdet af

”München-forliget” fra sept. 1938

(Krisen omkring Tjekkoslovakiet blev løst ved internationale forhandlinger i München hvor England, Frankrig, Italien og Tyskland deltog. )

 

Hitler krævede at Tjekkoslovakiet skulle afstå land til Polen og Ungarn, og Tyskland skulle selv have Sudeterområdet, hvor det fandtes vigtige forsvarsanlæg og industrier.

 

 1. i forbindelse med denne aftale fremkom Hitler med en garanti til de øvrige europæiske stormagter – hvilken?

Hitler lovede at dette var hans sidste territoriale krav og at han ville forhandle om fremtidige stridsspørgsmål.

Men det skulle blive løgn

 

 

16) efteråret 1937 fremlagde Hitler anden fase af hans udenrigspolitik –

 

 1. redegør for hans visioner omkring ”Lebensraum”

Ekspansion mod øst var en nødvendig forudsætning for det tyske folks eksistens og fortsatte vækst

 

 1. hvilke kredse blev på daværende tidspunkt involveret i disse planer – og hvad var deres reaktion?

Den øverste politiske og militære ledelse.

Hærledelsen og udenrigsministeriet mente at Hitlers planer var for dristige.

 

 1. på hvilken måde fik Hitler de to kritiske grupper pacificeret?

Herefter blev de gamle ministre og hærledelsen udskiftet. Hæren mistede dermed sin selvstændige indflydelse på tysk politik.

 

 

17) München-forliget skulle have bragt ”peace in our time”, men allerede i marts 1939 måtte England/Chamberlain erkende umuligheden af at opretholde freden –

 

 1. hvilket skridt var årsagen til denne holdningsændring?

Tjekkoslovakiet blev udslettet som selvstændig stat. Og Slovakiet blev omdannet til tysk lydstat.

 

 1. redegør for hvorfor England var så utilfreds med dette skridt?
 1. Hitler havde et halvt år forinden hævdet at han ikke ville gøre krav på mere land.
 2. For det andet kunne disse områder på ingen måde anses som værende tyske.
 3. For det tredje var det en ensidig tysk aktion, uden forhandlinger med andre stormagter.

 

 1. hvad blev konsekvenserne af denne udenrigspolitiske erkendelse?

Man(England) udstedte sammen med Frankrig garantier for Polens sikkerhed, da man mente dette land ville være det næste på Hitlers liste.