Den første verdenskrig

 1. hvorfor anså man i 1914 sandsynligheden for en europæisk storkrig for lille?

Fordi det stigende oplysningsniveau og de mange fremskridt inden for videnskaben havde civiliseret den hvide race i en sådan grad, at staterne ikke ville angribe hinanden.

Og så ville omkostningerne i forbindelse med en krig være for store.

Og staterne var indbyrdes afhængige pga. handel. Der var frihandel.

 

Det der førte til krigsudbruddet var mordet på den Østrig-ungarske tronfølger prins Franz Ferdinand og hans hustru.

 

 

 1. redegør for, hvorfor situationen på Balkan kom til at spille så vigtig rolle for det indbyrdes forhold mellem de europæiske stormagter.

Flere lande havde interesser på Balkan.

Og Balkan var adgang videre mod syd.

 

 

 1. redegør for nationalismens betydning hos de europæiske stormagter forud for krigsudbruddet d.1.aug. 1914.

Nationalismen var meget udbredt. Nationalismens glanstid.

 

Magthavernes redskab til at få nedkæmpet konflikter mellem forskellige samfundsklasser.

 

 

 1. mod forventning bakkede arbejderklassen op bag ved den nationale begejstring

 

 1. hvorfor tvivlede mange politikere på arbejdernes nationale sindelag?

De troede at den internationale solidaritet blandt arbejderne var stærkere end den nationale fællesskabsfølelse.

 

 1. hvordan søgte den russiske kommunistleder Lenin at forklare arbejdernes prioritering af det nationale sindelag?

Kolonikapløbet havde betydet højere levestandard for arbejderne.

De var blevet opflasket med den nationalistiske ideologi.

 

 

 1. skuddene mod det østrig-ungarske tronfølgerpar d.28.juni 1914 i byen Sarajevo var sammen med de nationale modsætninger medvirkende til krigens udbrud, men også faktorer som indgåelse af militære alliancer samt mobiliseringsplanerne spiller en afgørende rolle –
  1. redegør for hvilke lande, som var i alliance med hinanden

Tyskland, Østrig-Ungarn, Italien var med, men trådte hurtigt ud af denne alliance

Frankrig, Rusland – senere England

 

 1. hvorfor kom mobiliseringsplanerne til at spille så stor en rolle for krigsudbruddet?

 

 

 1. hvad var udgangspunktet for den tyske mobiliseringsplan ”Von Schlieffen-planen”, og på hvilken måde adskilte den sig fra de øvrige landes mobiliseringsplaner?

Den forudsatte at man ville havne i en tofrontskrig.

I den situation valgte man vesten først.

 

Den adskilte sig fra de øvrige landes mobiliseringsplaner ved at den ikke kun omfattede samling, udrustning og forflytning af hæren frem til grænsen. Den indebar også et lynangreb på Frankrig.

 

Man regnede med at russerne ville være længe om at mobilisere sig.

 

 

 1. hvad havde man forventet af krigens tidsmæssige udstrækning?

At den ikke ville var ret lang tid.

Man forventede en kort krig på et par måneder.

 

 

 1. hvilken slags krig udviklede kamphandlingerne på vestfronten sig til?

Skyttegravskrig.

Opslidningskrig.

 

 

 1. hvorfor kaldes 1.verdenskrig for den første ”totale krig”?

Fordi det ikke blot var hære der stod over for hinanden. Det var hele samfund. Hjemmefronten var lige så betydningsfuld som den militære(pga. forsyninger osv.).

 

 

 1. hvorfor ville Frankrig og GB stå sig bedre i en langvarig krig?

Den engelske overlegenhed til søs afskar Tyskland fra forsyninger udefra.

 

 

10) april 1917 trådte USA ind i krigen på de vestallieredes side –

    

 1. hvad var den direkte årsag til USA`s krigserklæring til Tyskland?

Det at Tyskland startede en u-bådskrig, og erklærede at inden for visse områder kunne ingen vide sig sikre, fik USA til at træde ind i krigen.

 

 

 1. Hvad havde Tyskland håbet at kunne opnå med ovennævnte initiativ?

Den ville afskære sine modstandere fra vigtige forsyninger.

Ville bl.a. udsulte England.

 

 

 1. hvilke reelle årsager lå faktisk til grund for USA`s beslutning om at træde ind i krigen på de vestallieredes side?

En tysk sejr ville få store økonomiske konsekvenser for USA, bl.a. grundet deres mange lån til de allierede.

 

De havde også accepteret en blokade af Tyskland, som de ellers havde meget samhandel med.

 

 

11) udviklingen i Rusland i krigens slutfase skabte fornyede tyske forhåbninger om at kunne vendte krigen til egen fordel –

 

 1. hvilken begivenhed i Rusland hentydes der til?

Oktoberrevolutionen.

Oktoberrevolutionen var anden del af den russiske revolution i 1917, hvor det gennem et statskup lykkedes bolsjevikkerne at styrte den russiske regering og zaren. Den første del kaldes Februarrevolutionen. Oktoberrevolutionen blev organiseret og ledet af Lev Trotskij, Vladimir Lenin og Pavel Dybenko. Efter den Russiske Borgerkrig (1918-1921) blev Lenin leder af Sovjetunionen.

 

 1. hvordan skulle denne begivenhed kunne fremme de tyske forhåbninger om sejr?

Det gav Tyskland mulighed for at koncentrere sig om krig på én front.

 

 1. hvad blev resultatet af de tyske anstrengelser i foråret 1918?

Det endte i en tysk anmodning om våbenstilstand.

 

Forinden dette var Tysklands allierede brudt sammen.

 

 

12) hvornår trådte våbenhvilen i kraft?

Den trådte i kraft den 11. november 1918.

11/11 kl. 11

 

Der døde i alt ca. 12 millioner.

 

13) den nye ledelse i Sovjetunionen under Lenins ledelse fremlagde et fredsforslag, som absolut ikke faldt i vestmagternes smag – hvorfor ikke?

Især fordi den sagde at der skulle være selvstændighed til kolonierne

 

Sagde også at der ikke skulle være nogle erobringer og ingen krigsskadeerstatninger.

 

 

14) i stedet for valgte GB og især Frankrig noget ”modstræbende” at tage udgangs-

punkt i den amerikanske præsident Wilson`s eget fredsforslag, som på mange

områder lignede Lenins fredsforslag –

 

 1. på hvilket afgørende punkt var der dog forskel på de to fredsprogrammer?

Wilson havde ikke gennemførelsen af socialistiske reformer på dagsordenen.

 

Hans 14 punkter kan opfattes et borgerligt modspil til den russiske fredsplan.

 

 1. hvad kaldes Wilson`s fredsprogram (opkaldt efter antallet af punkter!)?

De 14 punkter.

 

 1. redegør for ligheder og forskelle på Wilson`s fredsprogram og Versailles-fredens reelle indhold

Ligheder:

 

Forskelle:

Wilson gik ind for at krigen ikke skulle have nogen sejrherre, at der skulle nedrustes, at kolonier skulle være frie osv.

Sådan blev det dog ikke, Tyskland blev dømt til taber af krigen, kun Tyskland skulle nedruste, kun Tyskland skulle afgive land osv.

 

 1. bag Wilson`s fredsprogram lå ikke kun ren og skær idealisme, men også kontante amerikanske interesser – nævn disse interesser og kom ind på de amerikanske økonomiske fordele

Wilsons 14 punkter gav gode betingelser for USA’s erhvervsliv, da den ville give mere frihandel. Og i konkurrencen med andre lande ville USA stå godt(pga. deres gode økonomi)

 

De 14 punkter vedrørte bl.a. havenes frihed, og løste kolonispørgsmålet.

 

 1. hvad skulle 1.verdenskrig afslutte en gang for alle ifølge Woodrow Wilson?

The war to end all wars.

Den skulle endegyldigt sikre fred og gøre verden til et sikkert for demokratiet.

 

 

15) fredsforhandlingerne foregik på Versailles-slottet uden for Paris – deraf navnet!

 

 1. hvilken indflydelse fik de besejrede parter på fredsforslagets udformning?

De fik ikke lov at deltage.

 

 1. hvilke to meget vigtige hensyn blev opprioriteret i forbindelse med udformningen af Versailles-freden og ud fra hvilken begrundelse?

Man ville sørge for at Tyskland og dets allierede ikke senere skulle volde problemer.

Og man ville sikre det eksisterende økonomiske system i Vest- og Centraleuropa mod truslen fra øst.

 

 

16) hvordan forholdt nedenstående lande sig til Versailles-freden, og hvad blev

konsekvenserne heraf for eftertiden? :

 

 1. USA

Senatet godkendte ikke resultatet, og USA blev aldrig medlem af Folkeforbundet.

De vendte tilbage til deres isolationistiske udenrigspolitik.

 

 1. GB

Keynes forhold forhandlingerne i protest, mente at krigsskadeerstatningerne Tyskland skulle betale var alt for høje.

 

 1. Frankrig

Ment ikke at betingelserne var tilstrækkeligt barske.(havde krævet at Rhin-området og Ruhr-distriktet skulle løsrives fra Tyskland)

 

 1. Tyskland

Tyskland accepterede ikke paragraffen om Tysklands eneansvar for krigen.

 

 

17) hvilke konsekvenser fik 1.verdenskrig globalt set på det

 

 1. politiske område?

Demokratiet blev styrket.

Kejserdømmerne var opløst, og på papiret blevet til demokratiske stater.

Demokratiet kom nu også til at omfatte kvinder.(opnåede stemmeret, men ikke uden kamp/demonstrationer osv.)

 

Tyskland, Østrig-Ungarn og Rusland mister deres kejser

 

En del kolonier kom efter 1. verdenskrig med krav om selvstændighed.

 

USA og USSR satte den politiske dagsorden.

 

 1. sociale område?

Arbejderklassens stilling blev forbedret under krigen.

Dette skete fordi regeringerne havde været nødt til at samarbejde med fagforeningerne for at kunne opretholde en stabil krisproduktion.

 

Desuden var mange kvinder under krigen rykket ud på arbejdsmarkedet.

 

 1. økonomiske område?

De økonomiske forskelle blev større. Da vareknaphed og prisstigninger havde gjort de rige rigere.

Indkomstfordelingen blev mere skæv.

 

USA var blevet verdens førende kreditorland(der pengene var, dem der lånte til andre lande osv.)