Fra industrisamfund til informationssamfund

Sociologi = viden/læren om samfundet, viden om menneskers og gruppers adfærd

 

Forsker stiller spørgsmål:

 • Hvorfor(man stiller sig et hvorfor spørgsmål)
 • Undersøgelse(man laver en undersøgelse)
 • Forsøg(man laver nogle forsøg)
 • Mønstre(man ser på mønstre som kan forklare det problem  man kan finde)
 • Typer(man deler tingene op i typer)

 

Organisationsformer:

 • Hierarkisk organisationsform
  • Er typisk for industrisamfundet
  • Beslutningerne tages i toppen af pyramiden, føres videre via mellemledere ned til manden på gulvet
  • Der er langt fra ledelsen til medarbejderen nederst i pyramiden
 • Den flade organisationsform
  • Er typisk for informationssamfundet
  • Er kendetegnet ved at afstanden til ledelsen er lille, og at medarbejderne har stor indflydelse på deres arbejdssituation

 

Det karakteristiske ved

 • Landbrugssamfund
  • Bliver det samme som sine forældre(meget lidt socialt motiverende)
  • Man kender sin plads
  • Ikke maskiner
  • Bor på landet
  • Statisk samfund(der sker ikke så meget/lidt udvikling/få forandringer)
  • Ikke i tvivl om hvad man skal tro på
  • Bønder og godsejere
  • I 1788 blev stavnsbundet ophævet, så man bønderne blev frie, man kunne ikke længere ejes af en gårdmand
 • Industrisamfund
  • Maskiner får en stor rolle
  • Ford(biler på samlebånd)
  • Man masseproducerer
  • Specialisering (man får en mand til at lave den samme ting hele tiden, kaldet taylorisme)
  • Folk flytter til byerne(urbanisering)
  • Fabrikker
  • Dampmaskinen
  • Elektricitet
  • Forbrændingsmotor
  • Dieselmotor
  • Kapitalisme
  • Arbejdere
  • Kapital(penge) er vigtigt
  • Hierarkisk organisering
 • Informationssamfund
  • IT = informationsteknologi, EDB, IKT
  • Netværksorganisering
  • Selvbestemmelse
  • Flad struktur
  • Mere indflydelse
  • Uddannelse, viden
  • Robotter
  • Globalisering
  • Stor social og geografisk mobilitet(dvs. der er stor chance for at blive noget andet end forældrene, og det er nemt fx at flytte til udlandet og finde et arbejde)
  • Stor dynamik (mange forandringer)

 

Forskellige definitioner på det samfund vi i dag lever  i(forskerne er ikke enige):

 • Informationssamfund
 • Videnssamfund
 • Servicesamfund
 • Fritidssamfund
 • Hyperkomplekse samfund
 • Det postmoderne samfund
 • Det senmoderne samfund

 

Sociologi

 • Videnskab om hvordan samfundet påvirker mennesket og hvordan mennesker påvirker samfundet

 

Sociologer

 • Undersøger adfærd hos mennesker/i samfundet
 • Hvad skaber en “vi” følelse
 • Hvad skaber et samfund
 • Samspillet mellem aktører og struktur(vi aktørerne/individerne, bliver påvirket af strukturen/samfundet)

 

Socialisering

 • Handler om hvordan vi fra vores tidlige barndom tillærer os forskellige normer og værdier. Socialiseringen gør os i stand til at begå os blandt andre mennesker Det er ikke noget, vi er født med, det er noget, vi skal lære.
 • Primær socialisering
  • Socialisering der foregår i familien, det er dette der påvirker en mest
  • Dvs. det i høj grad er opdragelsen fra familien, men også alt andet som forældrene foretager sig, der uden de ved det, påvirker børnene.
 • Sekundær socialisering
  • Socialisering uden for familien
  • Det er fra fx daginstitutioner, skole, venner osv.
 • Sociologer taler dom om, at man ikke længere kan dele det op i primær og sekundær socialisering, og man taler i stedet om at der sker en dobbeltsocialisering, hvor man bliver påvirket lige meget af familien og daginstitutioner

 

Socialkontrol

 • Hvis en gør noget anderledes/ud over det normale, så reagerer andre på det, og konfronterer måske endda personen med det, via små hentydninger

 

Internalisering

 • Når man gør andres normer og værdier til sine egne

 

Arena

 • Den sociale arena, hvor der foregår noget socialt

 

Formelle værdier og normer

Uformelle værdier og normer

 

Identitet

 • Bevidsthed om, hvem man er som menneske
 • Man skifter identitet

 

Roller

 • Man har forskellige roller, alt efter hvor man er/hvilken arena man er på
 • Dvs. man skifter roller

 

Primære grupper

 • Grupper vi er medlem af, som er kendetegnet ved at have fælles normer, samværet i disse grupper foregår oftest ansigt til ansigt
 • Så findes der også større grupper, hvor vi kun sjældent er i kontakt og samvær med de øvrige medlemmer, disse grupper opstår ofte pga. intense oplevelser og begivenheder, og det er det der får os til at føle os forbundet, det kunne fx være et VM i fodbold, når begivenheden så er ovre, opløses gruppen
 • Disse grupper kaldes neostammer, og benytter ofte en speciel uniformering, for at vise hvem de er, fx fodboldfans med fodboldtrøjer, eller rockere med deres motorcykler

 

Referencegrupper

 • Grupper eller personer vi gerne vil identificere og sammenligne os med

 

Social karakter

 • En speciel personlighedstype, som er den dominerende i forskellige samfundsperioder
 • Den indre styrede socialkarakter, var den fremherskende i landbrugs- og industrisamfundet, her indordnede man sig efter samfundet(komme til tiden, passe sit arbejde, og sætte omverdenens behov før sine egne), de lokale omgivelser var i centrum og gav tilværelsen mening
 • Den ydre styrede, den dominerende i nutidens informationssamfund, her lader det enkelte menneske sig styre af signaler fra omgivelser og egen lyst, grupperne betyder mere og mere for socialiseringen af den enkelte person