Den offentlige sektor

Opgaver indenfor den offentlige sektor

 • Løse forskellige fællesopgaver for befolkningen
  • Naturlige fællesopgaver: fx forsvar og politi, skoler, sygehuse, pleje af børn og ældre mv.
 • Regulere og styre samfundsøkonomien
  • Er et redskab for regeringen til at styre økonomien
 • Udligne sociale forskelle i samfundet, rimelig fordeling
  • Skal sikre en rimelig fordeling af velfærden, så der undgås alt for store sociale skævheder

Den offentlige sektor

 • Ca. 860.000 ansatte, det svarer til næsten 30% af arbejdsstyrken
 • Antallet er steget siden 1950, hvor kun hver tiende var offentlig ansat
 • Danmark er sammen med Norge og Sverige, blandt de lande i verden, hvor andelen af offentligt ansatte i arbejdsstyrken er størst

Danmarks samlede BNP er ca. 1700 mia.

Skattetrykket

 • Opkræver ca. 900 mia. i skat
 • De samlede skatte indtægter i procent af BNP, kaldes for skattetrykket
 • Skatteindtægter/skattetrykket i Danmark udgør 46-48% af BNP, hvilket hører til blandt verdens højeste

Den offentlige sektors udgifter

 • Beløber sig til over 1000 mia.
 • Fordeler sig således
  • Social tryghed og velfærd(velfærdsydelser, især indkomstoverførsler), 44,2%
  • Undervisning, 14,1%
  • Sundhed, 14,3%
  • Samfærdsel og kommunikation(transport), 3,7%
  • Forsvar, 2,5%
  • Politi, 1,9%
  • Kulturelle og rekreative tjenester, 2,8%
  • Andet(fx selve administrationen i den offentlige sektor, folkekirken, tilskud til erhvervslivet osv.), 16,5%

Styring af de offentlige udgifter

 • Statens budget for det kommende år fremgår af finansloven
 • Forslaget til finansloven skal efter grundloven fremsættes senest 4 måneder før finansåret starter, dvs. i august måned
 • Forslaget bliver så forhandlet af de politiske partier, og en ny finanslov skal være vedtaget 1. januar
 • I kommunerne er det kommunalbestyrelsen der vedtager indtægter og udgifter for et år, dog på baggrund af folketingets retningslinjer

Den offentlige sektors indtægter

 • Direkte skatter
  • Personskatter
  • Selskabsskatter
  • (Muligvis ejendomsskatter her)
 • Indirekte skatter
  • Moms
  • Punktafgifter
  • Ejendomsskatter
 • Andre indtægter
  • Brugerbetaling
  • Overskud af offentlige virksomheder

I 2011 fordelte skatter og afgifter sig således

 • Direkte skatter, 504,9 mia.
 • Indirekte skatter, 301,2 mia.
 • Andre indtægter, 26 mia.
 • I alt, 832,1 mia. kr.

Tre typer for skattesystem

 • Proportional skat
  • Indkomstskatten til folkekirken og kommunen er proportional skat, hvor der betales den samme procent uanset indkomstens størrelse
  • Men en der tjener 1.000.000 betaler selvfølgelig mere end en der tjener 300.000 tusind, dog betaler de samme procent
 • Progressiv skat
  • Indkomstskatten til staten er progressiv, dvs. jo højere indkomst, jo højere bliver skatteprocenten
 • Degressiv skat
  • Her betales det samme beløb, hvilket vil sige, at jo mindre du tjener, jo mere betaler du procentvis
  • Dvs. skal der betales en afgift på 4 kr. af en cola, så vil dette betyde mere rent procentvis hos en der tjener 100.000, end hos en der tjener 1.000.000

Computergenereret alternativ tekst: Skatteprocent
Proportional skat
• Ind komst

Computergenereret alternativ tekst: Skatteprocent
Progressiv skat
) Indkomst

Computergenereret alternativ tekst: Skatteprocent
Degressiv skat
* Indkomst

Skat i Danmark(overordnet set)

Arbejdsmarkedsbidrag

 • Skal betales af alle, også unge med fritidsjob
 • Er på 8% uanset indkomstens størrelse

Regioner og kommuner

 • Generelt er det staten der står for de store opgaver g overordnede beslutninger, mens regionerne og kommunerne varetager de mindre opgaver og beslutninger

Opgave fordeling

 • Staten(der er naturligvis 1 stat):
  • Forsvar
  • Udenrigspolitik
  • Politi og domstole
  • Motorveje
  • Universiteter, forskning
  • Handelsskoler og gymnasier
  • Miljøregulering og landsplanning
  • Fødevarekontrol
  • Folkekirken
  • Asylcentre, udlændingepolitik
  • Arbejdsløshedsforsikring
 • Regioner(der er 5 regioner)
  • Sygehuse
  • Psykiatrisk behandling
  • Regionale trafikselskaber
  • Specialundervisning
  • Regionale undervisningsplaner
  • Erhvervsudvikling
 • Kommuner(der er 98 kommuner)
  • Folkeskole, SFO
  • Kommuneveje, parker mv.
  • Byfornyelse
  • Kloak, vand, spildevand mv.
  • Kontanthjælp, sygedagpenge
  • Hjemmepleje, ældreboliger
  • Pensioner
  • Dagpleje, børnehaver mv.
  • Genoptræning, revalidering
  • Jobcentre
  • Musikskole, bibliotek mv.