Integralregning

Integralregning

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

 

Frederik Hovmark Pedersen

 

 

 

Indholdsfortegnelse

Indledning2

Ubestemte integraler - Stamfunktioner2

Integration af potensfunktioner3

Regneregler3

Regneregel 1 - Integration af sum og differens3

Regneregel 2 - Integration ved multiplikation med en konstant4

Regneregel 3 - Partiel Integration5

Regneregel 4 - Integration ved substitution6

Bestemmelse af konstanten c7

Opgaver til stamfunktioner7

Numerisk integration9

Opgave til numerisk integration11

Bestemte integraler12

Regneregler for bestemte integraler13

Regel 1 - Integration af sum og differens13

Regel 2 - Integration ved multiplikation med en konstant14

Regel 3 - Indskudssætningen/Indskudsreglen15

Regel 4 - Substitution i bestemte integraler15

Regel 5 - Partiel integration16

Arealberegninger17

Arealbestemmelse i Maple18

Opgaver til arealbestemmelse19

 

 

Indledning

I denne opgave vil jeg gennemgå emnet integralregning.​​ Opgaven vil jeg gribe an​​ således, at jeg​​ vil gennemgå​​ en lang række teori for emnet, samtidig med at jeg kommer med eksempler på brugen af denne.​​ Jeg vil så ført gennemgå emnet ubestemte integraler​​ og dernæst bestemte integraler. I lighed med opgaveformuleringen vil jeg​​ således undervejs komme omkring emnet stamfunktioner, jeg vil se på emnet numerisk integration og jeg vil også komme omkring arealbestemmelse.​​ Desuden vil jeg undervejs​​ løse de i opgaveformuleringen givne opgaver.​​ En stor del af opgaverne vil​​ dog​​ blot indgå som en del af teorien.

Ubestemte integraler -​​ Stamfunktioner

En stamfunktion, også​​ benævnt som det ubestemte integral,​​ kan defineres som funktionen F(x)​​ integreret af funktionen f(x).​​ I forbindelse hermed, er det vigtigt at have styr på differentiation,​​ hvilket vi tidligere har defineret som det​​ at finde f’(x)​​ af f(x).​​ Integration er nemlig det omvendte af differentiation.​​ Når vi ved dette, ved vi også, at vi kan​​ tjekke om en stamfunktion er korrekt,​​ ved at differentiere​​ stamfunktionen, og​​ herefter skulle vi​​ så gerne​​ nå frem til den oprindelige funktion.​​ Altså F’(x) = f(x).​​ Dette kaldes for integrationsprøven.​​ Som yderligere notits kan det nævnes, at stamfunktioner benævnes med store bogstaver. Vi kan illustrere alt dette således:​​ 

Da en funktion kan have flere stamfunktioner,​​ tilføjes​​ en konstant​​ til en stamfunktion​​ F.​​ Derved kan vi​​ definere alle stamfunktioner til f som:

fxdx=Fx+c​​ 

Altså består det ubestemte i, at der indgår en ubestemt konstant i forskriften.​​ 

Et eksempel på at finde en stamfunktion kunne være, at vi har funktionen f(x) =​​ 2x. Stamfunktionen til​​ denne bliver så​​ x2, da x2’ giver 2x.​​ Altså:

2xdx=x2+c​​ 

Der findes en række funktioner, hvis stamfunktion det er en fordel at have styr på.

1x​​ = ln(x)

ex​​ = ex​​ 

cos(x) = sin(x)

sin(x) = -cos(x)

x0,5​​ =​​ 23x32

ln(x)​​ = x*ln(x) - x

Integration af potensfunktioner

Ved integration af potensfunktioner lyder den​​ generelle formel for en​​ stamfunktion til xn​​ således, hvis n er forskellig fra -1:

xndx​​ =​​ 1n+1*xn+1

Og hvis n er lig 1:

xndx=lnx  ​​ 

Regneregler

Når vi taler integration,​​ så er der​​ en del regler der er vigtige at have styr på.​​ Disse vil jeg nu gennemgå.​​ 

Regneregel 1​​ - Integration af sum og differens

For integration af sum og differens, dvs. henholdsvis at lægge stamfunktioner sammen samt at trække dem fra hinanden,​​ gælder følgende:

f x+gxdx= fxdx+gxd(x)​​ 

f x-gxdx= fxdx-gxd(x)​​ 

Bevis

Vi kan bevise den første af de to ovenstående regler ved, at​​ hvis vi differentierer alt det der står på højre side, så skulle det gerne give f(x) + g(x):

fxdx+gxdx'=fx+g(x)​​ 

Til at gøre dette skal vi benytte reglen for at tage mærke af to funktioner lagt sammen, der lød​​ (f + g)' = f' + g', altså kan vi gøre følgende:

fxdx'+gxdx'​​ 

Derfor kan jeg konkludere at:

fxdx+gxdx'​​ 

=​​ fxdx'+gxdx'​​ 

=​​ f(x) + g(x)

Integration af differens kan bevises på samme måde.

Eksempel

Et eksempel på brugen​​ af dette kunne være, at vi har henholdsvis x3, x7​​ og cos(x).​​ Disse lægges så sammen således:

x3+x7+cosxdx​​ 

=​​ x3dx+ x7dx+ cosxdx 

=​​ 14x4+18x8+sinx+c

Regneregel 2​​ - Integration ved multiplikation med en konstant

Vi vil nu se på reglen integratin ved multiplikation med en konstant, altså at gange en stamfunk-tion med en konstant. Reglen for dette lyder således:

k*fxdx=k*fxdx​​ 

Bevis

For at bevise denne skal vi igen bevise, at hvis højresiden differentieres, så giver det venstresiden.​​ Vi starter ud med at have:

k*fxdx '​​ 

Nu skal vi så​​ benytte regnereglen​​ (k*f)' = k*f'.​​ Et eksempel​​ på brugen af denne kunne være​​ (7x2)' = 7*2x. Altså ses det,​​ at man beholder konstanten, og tager mærke af resten. Dermed kan vi konklu-dere følgende:

k*fxdx '=k*f(x)​​ 

Regneregel 3​​ - Partiel Integration

Den tredje regler​​ omhandler​​ partiel Integration,​​ også kaldet delvis integration,​​ og lyder således:

fx*gxdx=fx*Gx- f'x*Gxdx​​ 

Bemærk at​​ G er en stamfunktion til lille g.

Bevis

Nok engang skal vi​​ bevise, at hvis højresiden differentieres, så giver det venstresiden. Til at gøre dette benytter vi reglen​​ der siger,​​ at​​ hvis man differentierer to ting med minus imellem, så differentierer man først den ene, og så den anden, og minusser de to med hinanden, dvs.:

fx*Gx-f'x*Gxdx'​​ 

=fx*Gx'-f'x*Gxdx'​​ 

Herefter benytter vi reglen​​ (f*g)' = f' * g + f * g', og vi får så:

f'(x) * G(x) + f(x) * g(x) - f'(x)*G(x)

Og da det ses, at​​ det første led og det sidste led kan gå ud med hinanden, ender vi ud med følgende:

f(x) * g(x)

Regneregel 4​​ - Integration ved substitution

Vi​​ vil nu se på​​ Integration ved substitution.​​ Dette benyttes til at bestemme stamfunktionen til en sammensat funktion. Hvis vi forudsætter, at vi har en sammensat funktion af formen f(g(x))*g’(x), så lyder formlen for integration ved substitution som følger:

fgx*g'xdx=ftdt=Ft+c=Fgx+c​​ 

Det ses at vi har introduceret en ny variabel, nemlig t, som er lig​​ g(x).​​ 

Vi kan dog imidlertid skrive ovenstående formel på en anden måde, ved at introducere den særlige skrivemåde​​ dtdx:

fgx*g'xdx=ftdtdxdx = ftdt​​ 

Eksempel

Jeg vil så lige tage et eksempel på brugen af ovenstående. Vi antager at vi har følgende sammensat funktion.​​ 

sin8xdx​​ 

Vi sætter så t lig 8x.

t = 8x

Nu benytter vi så​​ dtdx​​ som sættes lig med 8, da 8x giver 8 når det differentieres.

dtdx​​ = 8

Nu ganges der med dx​​ på begge sider, for at få dt til at stå alene. Årsagen er, at vi i næste linje skal ende ud med at få dx til at stå alene.

dt = 8 * dx

Og der kan så​​ divideres med 8​​ på begge sider for at få dx til at stå alene.

18*dt = dx

Vi​​ kan nu erstatte 8x med t og dx med​​ 18*dt.

sint*18dt​​ 

Og grundet reglen​​ k*fxdx=k*fxdx​​ kan vi sætte​​ 18​​ udenfor.​​ 

18sintdt​​ 

Vi sætter nu igen​​ 8x og dx ind på deres plads og finder stamfunktionen.

=​​ -18​​ * cos(8x) + c

Bestemmelse af konstanten c

Som nævnt tidligere så er c en vilkårlig konstant. Så for at fastlægge stamfunktionen entydigt, er det nødvendigt at fastlægge konstanten c. Konstanten c kan så bestemmes ved at forudsætte, at grafen for en stamfunktion går i gennem et bestemt punkt.​​ Dette punkt sættes så ind i stamfunktionen, og c kan isoleres. Et eksempel på dette kunne være at vi har en stamfunktion til f(x) = 4x, som går gennem punktet (3,21). Først finder vi så stamfunktionen til 4x:

4xdx​​ = 2x2​​ + c = y

Hernæst kan punktet (3,21) indsættes heri:

2*32​​ + c = 21

Nu løses ligningen

18 + c = 21

Og slutteligt minusses der​​ med 18 på begge sider, således at c kommer til at stå alene:

c = 3

Og altså har vi fundet konstanten c.

Opgaver​​ til stamfunktioner

Bestem​​ ex2*xdx​​ og​​ ex*3x-5dx.

Jeg vil først løse​​ ex2*xdx. Til løsning af denne er det nødvendigt at benytte reglen om integration ved substitution. Således skal jeg først finde den indre funktion(t).

t = x2

Denne differentieres nu, og således finder vi​​ dtdx.

dtdx=2x​​ 

Nu kan der så ganges med dx samt divideres med 2x på begge sider for, for derved at få dx til at stå alene.​​ 

dx=12xdt​​ 

Nu sættet vi så t samt det nye udtryk for dx ind i integralet.​​ 

ex2*xdx=et*x12xdt​​ 

Nu kan vi så reducere samt udføre integrationen.

et*x12xdt= et*12dt=12et+c​​ 

Og som det sidste kan vi så substituere den indre funktion tilbage på t’s plads.

12ex2+c​​ 

Nu når vi så til​​ ex*3x-5dx. For at løse denne er det nødvendigt at benytte​​ reglen for​​ partiel integration.

ex*3x-5dx=3x-5*ex-3*exdx​​ 

=3x-5*ex-3*exdx​​ 

=3x-5*ex-3*ex+c​​ 

Numerisk integration

Ved bestemte integraler kan numerisk integration benyttes​​ til tilnærmelsesvist at bestemme arealet mellem en funktion og x-aksen, dette er illustreret herunder:

Som det fremgår​​ af illustrationen, så starter man med at inddele x-aksen mellem a og b op i op i n stykker. Jo flere stykker jo mere præcist bliver det resultat man ender ud med.​​ Første rektangel har så en højde på​​ f(x0)​​ og en bredde på​​ Δx.​​ Dvs.​​ at​​ arealet af den er lig: f(x0) *​​ Δx.​​ Intervalværdien kan skrives som:

Δx =​​ b-an. Hvor​​ a = x0​​ og​​ b = xn.

Vi når nu til begreberne venstresum og højresum. Forskellen på disse er, at venstresum starter i venstre side, og højresum starter i højre side. Dette er ligeledes illustreret i billedet herover.​​ I forhold til forholdet mellem disse kan det nævnes, at hvis funktionen er voksende vil venstre-summen være lavere end det egentlige areal, mens højresummen vil være større. Og hvis grafen er aftagende vil venstresummen være større end det egentlige areal, mens højresummen vil være lavere.​​ 

For at finde arealet beregnes først venstresummen. Dette findes ved at sige:​​ f(x0)*Δx + f(x1)pΔx…+f(xn-1)Δx, hvilket også kan skrives som​​ i=0nfxi*Δx.

Dernæst findes højresummen ved at sige:​​ Hn​​ = f(x1)*Δx + f(x2)*Δx … + f(xn)*Δx, eller​​ i=1nfxi*Δx.

For så at finde arealet tager vi gennemsnittet af højre- og venstresummen, hvilket defineres som trapezsummen:

Trapezsum: Tn​​ =​​ Vn+Hn2

Desuden gælder følgende formel for Hn​​ - Vn:

Vn-Hn=fa*x-fb*x=fb-fa*b-an​​ 

Eksempel på arealbestemmelse ved numerisk integration

Som eksempel på dette tager vi udgangspunkt i funktionen​​ f(x) = x2​​ i intervallet [0,2].​​ Man kan så finde løsningen​​ til ovenstående​​ via Maple ved at skrive følgende:

Nu kan vi så lave venstresum.

Og vi kan lave højresum.

Og til sidst finder vi så trapezsummen.

Opgave​​ til numerisk integration

Bestem et passende antal venstre og højresummer for funktionen​​ i intervallet [0,4]. Hvor stor skal n være for at arealet er bestemt med en usikkerhed på 0,001?​​ Beregn den eksakte værdi af arealet ved hjælp af bestemte integraler.

Her vælger jeg at benytte Maple, og bruger samme fremgangsmåde som ved ovenstående eksempel.​​ Det vil sige at jeg først indtaster nedenstående.

Dernæst finder jeg venstresum.

Så finder jeg højresum.

Jeg finder trapezsummen.

Og slutteligt benytter jeg så formlen​​ Vn-Hn=fa*x-fb*x=fb-fa*b-an. Årsagen til at jeg herunder benytter p i stedet for n er ganske simpelt, at jeg allerede har brugt n én gang i beregningerne i Maple.

Bestemte integraler

Tidligere har jeg nævnt begrebet ubestemte integraler. Vi har imidlertid også begrebet bestemte integraler. Kort fortalt så er forskellen på de to, at man ved ubestemte integraler finder en stamfunktion, mens man ved bestemte integraler ender ud med et tal. Hovedsætningen ved bestemte integraler lyder:​​ 

abfxdx=Fxba=Fb-F(a)​​ 

abfxdx​​ skal så læses som integralet af f(x)dx fra x = a til x = b. Og i forhold til ovenstående, så er​​ F​​ altså​​ en vilkårlig stamfunktion til f.​​ Og det​​ ses​​ så, at man finder det bestemte integral ved,​​ at man finder en stamfunktion til lille f, ved først at sætte den øvre grænse ind(b), og så trækker man den nedre grænse(a) fra.​​ Grafisk kan dette illustreres således:

http://opslagsvaerker.gyldendal.dk/en/OpslagsvaerkerVirtuelle/Gyldendals%20Gymnasiematematik%20B2/Resume/~/media/Images/Gymnasiematematik/Resume_B2/ResumeB2-02.ashx​​ 

Et eksempel på brugen af dette kunne være, at man har​​ 272x+3dx. Ved så at benytte hovedsætningen om bestemte integraler fra før, kan vi finde stamfunktionen til 2x+3, og dernæst kan vi sætte henholdsvis a og b, som i dette tilfælde er 2 og 7, ind på x plads i stamfunktionen.

272x+3dx=x2+3x72=72+3*7-(22+3*2)​​ = 70 - 10 = 60

Dette kan også løses meget simpelt i Maple, ved at​​ 272x+3dx​​ blot skrives ind, ved at benytte en skabelon der findes under expression. Dernæst trykkes der enter, og vi har nedenstående.

Regneregler for bestemte integraler

Også ved bestemte integraler findes der naturligvis en række regneregler. Disse vil jeg nu gennemgå.​​ 

Regel 1​​ - Integration af sum og differens

For integration af sum og differens, altså at henholdsvis lægge to funktioner sammen og trække to funktioner fra hinanden, gælder følgende regler:

abfx+gxdx=abfxdx+ abgxdx​​ 

abfx-gxdx=abfxdx- abgxdx​​ 

Bevis

Jeg vil så nøjes med at bevise reglen for sum, da beviset for reglen for differens er magen til. ​​ Det første jeg gør er, at jeg​​ benytter​​ reglen​​ der siger at F og G er stamfunktioner til f og g:

fxdx=F(x)​​ 

gxdx=G(x)​​ 

Således ved jeg at:

fx+gxdx=Fx+G(x)​​ 

Derfor bliver venstre side:​​ 

abfx±gxdx=[Fx+Gx]ba=Fb+Gb-Fa+Ga​​ 

Og højre side​​ bliver:

abfx ±abgxdx=Fxba+Gxba=Fb-Fa +Gb-Ga  ​​ 

Det ses at​​ Fb+Gb-Fa+Ga​​ og​​ Fb-Fa +Gb-Ga​​ er det samme.

Regel 2​​ - Integration​​ ved​​ multiplikation med en konstant

For integration ved multiplikation med en konstant, altså en funktion gange en konstant, gør følgende sig gældende.

abK*fxdx=K*abfxdx​​ 

Bevis

For at bevise denne skal jeg benytte følgende regel, som jeg tidligere været omkring.

K*fxdx=K*fxdx​​ 

Venstre side:

abK*fxdx= K*Fxba=K*Fb-K*F(a)​​ 

Højre side:

K*abfxdx=K*Fxba=K*Fb-Fa​​ 

Det ses at​​ K*Fb-K*F(a)​​ og​​ K*Fb-Fa​​ er det samme.

Regel 3 - Indskudssætningen/Indskudsreglen

Den tredje regel går under betegnelsen indskudsreglen, og lyder således.​​ Ved denne beregnes arealet mellem a og b, ved indskyde punktet c.

abfxdx+bcfxdx= acfxdx​​ 

Som forklaring på brugen af denne kan illustrationen herunder benyttes.​​ 

https://mata3stx.systime.dk/fileadmin/_processed_/csm_mat2-32_a2098de650.png

Bevis​​ 

abfxdx+bcfxdx=Fxba+Fxcb=Fb-Fa+Fc-Fb​​ 
=Fc-Fa​​ 
= acfxdx​​ 

Regel 4 - Substitution i bestemte integraler

Reglen for substitution i bestemte integraler lyder som følger:

abfgxg'xdx=g(a)g(b)ftdt=Fgb-Fga​​ 

Også her er t = g(x).

Eksempel

273x-44dx ​​ 

Det ses at t er lig 3x - 4

t = 3x - 4

dtdx​​ er lig 3, da 3x - 4 giver 3 når det differentieres:

dtdx​​ = 3

Nu kan vi isolere dx:

dt = 3*dx

13​​ dt = dx

Når x = 2 så er t = 3 * 2 - 4 = 2

Når x = 7 så er t = 3 * 7 - 4 = 17​​ 

Dvs.​​ 

273x-44dx = t4*13dt=1315t5172=115175-25=94.655​​ 

Som notits hertil kan det nævnes, at​​ 115​​ fås, da​​ 13*15​​ er lig​​ 115.

Regel 5 - Partiel integration

For funktioner f og g med stamfunktion G gælder at:

abfxgxdx=fxGxba-abf'xGxdx​​ 

Arealberegninger

Handler om at finde arealet for vilkårlige funktioner, uden at deres grafiske placering i forhold til hinanden har nogen betydning.​​ Vi forudsætter at vi har de to funktioner f(x) og g(x). Først findes arealet fra f og ned til x-aksen således:

abf(xdx=arealet under f ned til x-aksen​​ 

Dernæst findes arealet fra g og ned til x-aksen:

abg(xdx=arealet under g ned til x-aksen​​ 

Altså kan arealet mellem f og g findes ved at trække g fra f, og​​ hovedsætningen for arealbestemmelse hedder​​ da:

abfxdx-abgxdx=abfx-gxdx​​ 

Dette illustreres i følgende figur:

Det kan dog forekomme at den ene(f(x)) er positiv, mens den anden(g(x)) er negativ. I så fald er det​​ umiddelbart​​ nødvendigt at forskyde graferne ved at lægge et meget stor tal til, således at de begge er positive.​​ Således får man i stedet f+k og g+k, hvor c er en konstant. Arealet bliver nu lig med:

​​ abfx+kdx-abgx+kdx=abfx+k-gx+kdx

Men det ses nu, at man blot kan fjerne de to k, da disse går ud med hinanden,​​ og altså ender man igen ude med:

abfx-gxdx​​ 

Det vil sige at man altid bare kan tage integralet der ligger øverst minus integralet der ligger nederst.

Eksempel

Som eksempel på brugen af dette, vil vi bestemme​​ arealet begrænset af ​​ f(x) = x2​​ - 4 og x-aksen. Det ses at vi har et toppunkt i -4.

Toppunkt = -4

Vi sætter​​ x2​​ - 4​​ lig 0:

x2​​ - 4 = 0

X isoleres:

x = ± 2

Areal kan så beregnes:

-220- x2-4dx=-22-x2+4dx=-13x3-4x2-2=-13*23-4*2--13*-23-4*-2=10,67​​ 

Arealbestemmelse i Maple

Maple kan naturligvis også hjælpe os med at bestemme arealet, ligesom at den kan hjælpe os med at tegne grafen.​​ Et eksempel på dette kunne være, at vi skulle bestemme​​ arealet begrænset af f(x) = x2​​ + 2 og g(x) = 4x + 2. Vi ved så, at begrænsningerne opstår der hvor graferne møder hinanden,​​ og​​ derfor skal vi​​ først​​ finde skæringspunkterne mellem de to grafer, ved at sætte dem lig med hinanden

Skæringspunkterne mellem f og g​​ finder jeg således.

x2​​ + 2 = 4x + 2

x2​​ = 4x

Skæringspunkterne bliver så​​ x = 4 v x = 0, da 42​​ og 4*4 begge giver 16, mens 02​​ og 4*0 begge giver 0.

Nu kan vi så benytte Maple​​ til at finde arealet ved at gøre som angivet herunder.

 Computergenereret alternativ tekst: r4
J g(x) —f(x)
o
32
3

Opgaver til arealbestemmelse

Lad​​ ​​ og lad g(x) være det approksimerende førstegradspolynomium( eller tangenten)​​ til f i punktet (0,f(0)).​​ Lad desuden​​ .​​ Beregn arealet af området begrænset af funktionerne f, g og h.

Her vælger jeg igen at benytte Maple, hvor jeg først finder ligningen for g(x), hvilket ser ud som herunder.

Dernæst kan jeg lave et plot af de tre grafer f(x), g(x) og h(x).

Nu skal jeg så finde skæringspunkterne for graferne.

Hernæst benytter jeg reglen​​ abfx-gxdx.​​ Da det fremgår af den grafiske præsentation, at jeg er nødt til at inddele arealet i tre forskellige dele, og jeg kan så til sidst lægge arealet af disse sammen, for derved at få det samlede areal.