2. Gradsfunktioner

 

2. Gradsfunktioner

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Frederik Hovmark Pedersen

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

Indholdsfortegnelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indledning

I min emneopgave vil jeg først gennemgå teorien om 2. gradsfunktioner. Jeg vil komme ind på grundlæggende ting om 2. gradsfunktioner og 2. gradsligninger. Jeg vil komme ind på grafen for en 2. gradsfunktion, og se på hvad A, B og C betyder for grafen. Jeg vil komme ind på hvordan diskriminanten, nulpunkter og toppunkt beregnes og hvordan man finder skæringspunkterne mellem to grafer. Jeg vil se på løsning af 2. gradsuligheder, på definitions- og​​ værdimængde, på monotoniforhold, og på specielle andengradsligninger.​​ Teorien vil jeg så efterfølgende benytte til at løse en række opgaver.​​ 

Teori om 2. Gradsfunktioner

Den generelle formel​​ for en​​ 2. gradsfunktion: y = Ax2​​ + Bx + C.​​ Som det ses, så har en 2. gradsfunktion tre såkaldte konstanter(hvilket er betegnelsen for A, B og C), fx så har en 1. gradsfunktion to konstanter(a og b).​​ Grafen for en 2. gradsfunktion ses som en parabel, og jeg kommer senere ind på, hvordan denne graf påvirkes af de tre konstanter.​​ Herunder ses parablen x2, som også er kaldet grundparablen.​​ 

Undervejs i min opgave vil jeg både beskæftige mig med 2. gradsfunktioner og 2. gradsligninger, men hvad er forskellen på disse. Det er meget simpelt det, at en 2. gradsfunktion, naturligvis er en funktion der er lig f(x), mens en 2. gradsligning som en ligning er lig 0.​​ 

En​​ 2.​​ gradsfunktion:​​ y = f(x) = 2x2​​ - 4x + 3.​​ 

En​​ 2.​​ gradsligning:​​ 2x2-4x + 3 = 0

 

Hvad betyder A for grafen

A fortæller hvordan paralen vender.​​ Er A positiv er parablen ”glad”, og toppunktet i parablen er dermed det nederste punkt.​​ Er A​​ negativ, er parablen​​ ”sur, og toppunktet er dermed det øverste punkt i parablen.​​ A fortæller også hvor åben eller lukket parablen er, jo større​​ A​​ er​​ desto stejlere og mere lukket er parablen.​​ Og jo mindre A​​ er, desto bredere og mere åben​​ er parablen.​​ Alt dette ses således:

A > 0: Grenene opad(glad)

A < 0: Grenene nedad(sur)

A > 1: Parablen smallere end grundparablen(y = x2)

A < 1 Parablen bredere end grundparablen

Hvad betyder B for grafen

B fortæller noget om hvordan parablen flytter sig fra side til side på x-aksen. Der er her to muligheder. Hvis A og B har samme fortegn, rykker grafen til venstre. Og hvis A og B har modsat fortegn, rykker grafen til højre. Dette​​ ses således:

A er større end nul(A > 0). Her rykker grafen sig så​​ til venstre,​​ hvis B er større end nul/positiv(B > 0). Og til højre​​ hvis B er mindre end nul/negativ(B < 0).

A er mindre end nul(A < 0). Her rykker grafen sig til højre, hvis B er større end nul(B > 0). Og til venstre hvis B er mindre end nul(B < 0).

 

Hvad betyder C for grafen

C er skæring med y-aksen.​​ Dette ses ved, at​​ y = f(0) = A*02 + B * 0 + C = C, dvs. skæring med y-aksen er i (0,C), hvilket vil sige at x-værdien​​ altid​​ er​​ 0, og C er​​ altså​​ dermed​​ skæring med y-aksen.​​ Er C større end nul, rykker parablen opad i forhold til grundparablen.​​ Og er C mindre end nul, rykker parablen nedad i forhold til grundparablen.

WordMat|1.02|||||-4|4|-8|15|x^2|x|||-1|x^2+5|x|||-1|x^2-5|x|||-1|-x^2+2|x|||-1||x|||-1||x|||-1|||||||||||||||||||False|False|1,2|1,2|||True|False|False|True|

 

 

 

 

 

 

 

Diskriminanten

Til beregning af toppunkt, nulpunkt osv. er det vigtigt at kende diskriminanten. Den beregnes via formlen:

D = B2​​ - 4 * A * C

Toppunkt

Toppunktet er lige nøjagtig toppen a parablen, dvs. at satte man en streg ned igennem den, ville parablen være ens/symmetrisk på begge sider af stregen.​​ (x,y) til toppunktet​​ beregnes ved hjælp af formlen​​ (-B2A,-D4A).​​ 

Hvis vi fx har en funktion der hedder​​ 2x2+ 3x -​​ 3,​​ beregnes toppunktet​​ således:

y = f(x) = 2x2+ 3x -​​ 3

Vi finder A, B og C:

A = 2, B = 3, C =​​ -3

Diskriminanten beregnes:

D = 32​​ - 4​​ * 2​​ *​​ (-3)​​ =​​ 33

Tallene indsættes i formlen (-B2A,-D4A):

Toppunkt =​​ (-32*2,-334*2) = (​​ -34,-338)​​ = (-0,75​​ ;​​ -4,125)​​ 

Herefter tjekkes det så om resultatet stemmer overens med parablen

WordMat|1.02|||||-3,122143|1,997324|||2x^2+ 3x - 3|x|||-1||x|||-1||x|||-1||x|||-1||x|||-1||x|||-1|||||||||||||||||||False|False|1,2|1,2|||True|False|False|True|

 

 

 

 

 

 

 

 

Toppunkt

Nulpunkter​​ 

Et nulpunkt er der hvor y er lig nul,​​ hvilket vil sige, at​​ det​​ er​​ skæring med x-aksen.​​ Et eksempel er af vi har en funktion der hedder​​ f(x) = 2x2​​ + 4x - 3. Nulpunkterne er så der hvor y​​ = f(x) = 0. Det vil sige,​​ 2x2​​ + 4x - 3 = 0, hvilket jo er en 2. gradsligning. Konklusionen på det er så, at finde nulpunkter​​ er lig​​ at løse en 2. gradsligning.

Nulpunkterne​​ findes ved først at beregne diskriminanten.​​ Herefter er der tre muligheder:

 • Diskriminanten er større end nul(D > 0),​​ og​​ der vil her være​​ to​​ ​​ nulpunkter. Til at beregne disse to nulpunkter bruges så​​ nulpunktsformlen: -B±D2 A

 • Diskriminanten er lig med nul(D = 0), i så fald er der et nulpunkt. Til at finde dette nulpunkt benyttes formlen: -B2 A

 • Diskriminanten er mindre end nul(D < 0), og der er her​​ ingen nulpunkter/løsning: L = Ø

Efter at have udregnet diskriminanten insættes denne samt A og B i nulpunktsformlen, og vi får​​ jo som sagt​​ enten et eller to nulpunkter, alt efter om D er positiv eller lig nul.​​ Jeg har så to eksempler:

Eksempel 1​​ 

y = f(x) = x2​​ + x - 2 = 0

Vi finder A, B og C:

A = 1  ​​ ​​ ​​​​ B = -1  ​​ ​​ ​​​​ C = -2

Vi finder D:

D = B2​​ - 4 * A * C = (-1)2​​ - 4 * 1 * (-2) = 9

Vi finder de to nulpunkter:

x=--1±92*1​​ =​​ 1 ±32​​ =​​ 2-1​​ 

Eksempel​​ 2​​ 

-2x2​​ - 9x - 4 = 0

Vi finder A, B og C:

A = -2  ​​ ​​ ​​​​ B = -9  ​​ ​​ ​​​​ C = -4

Vi finder D:

D = B2​​ - 4 * A * C = (-9)2​​ - 4 * (-2) * (-4) = 49

Vi finder de to nulpunkter:

 

x=--9±492*(-2)​​ =​​ 9 ±7-4​​ =​​ -4-0,5​​ 

 

Skæringspunkter​​ mellem to funktioner

At finde​​ skæringspunktet mellem to funktioner, gøres ved at sætte de to​​ funktioner, som kunne hedde f(x) og g(x),​​ lig hinanden, hvorefter de løses som en ligning, hvor 0 skal stå på højre side. Derefter​​ reduceres der så man får en 2.​​ gradsligning, og man finder A, B og C.​​ Ved hjælp af dem kan man så finde diskriminanten, som sammen med A og B skal bruges i nulpunktsformlen. Efter beregning af denne, får man så to punkter(hvis D er positiv), som er x-værdier til første og andet skæringspunkt. Er D lig nul får man naturligvis kun en x-værdi, og der vil dermed også kun være et skæringspunkt mellem de to funktioner.​​ Herefter tager​​ man​​ ​​ først den ene​​ x-værdi​​ og indsætter på x plads i enten f(x) eller g(x).​​ efter udregning får man så en y-værdi til det skæringspunkt. Ved at indsætte den anden x-værdi i den samme funktion, finder man så også y-værdien til denne. Og man har nu de to skæringspunkter. ​​ ​​ ​​​​ 

Vi har de to de to funktioner:

f(x) = 3x2​​ - 2x - 1

g(x) = - x2​​ + 2x + 2

De sætte så lig med hinanden, og løses som en ligning, hvor vi skal have 0 på højre side:

f(x) = g(x)

3x2​​ - 2x - 1 = -x2​​ + 2x + 2

3x2​​ - 2x - 2 + x2​​ - 2x - 2 = 0

Der reduceres:

4x2​​ - 4x - 3 = 0

Vi finder A, B og C:

A = 4, B = -4, C = -3

Vi finder D:

D = (-4)2​​ - 4 * 4 * (-3) = 64

Tallene sættes ind i nulpunktsformlen:

x=-(-4)±642*4​​ =​​ 4±88= 1,5-0,5

 

Vi indsætter så først 1,5, og derefter -0,5 på x plads:

x = 1,5:​​  y = f(1,5) = 3 * 1,52 - 2 * 1,5 - 1 = 2,75

x = -0,5:​​  y = f(-0,5) = 3 * (-0,5)2 - 2 * (-0,5) - 1 = 0,75

Skæringspunkter:

(1,5;2,75) og (-0,5;0,75)

 

Og som det ses af grafen​​ herunder,​​ så passer skæringspunkterne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Løsning af 2. gradsuligheder

Ved løsning af 2. gradsuligheder, som jeg har et eksempel på herunder, løser vi det først som en ulighed, hvor vi skal have 0 på højre side af ulighedstegnet. Herefter finder vi nulpunktet/nulpunkterne, ved først at finde diskriminanten,​​ og derefter indsætte​​ D, A og B i nulpunktsformlen. Er 2. gradsfunktionen så større end nul, som i mit eksempel herunder, så vil løsningen være alle de x-værdier der ligger over nul. Mens det hvis 2. gradsfunktionen var mindre end nul, ville være alle x-værdierne under nul der ville være løsningen.  ​​​​ ​​  

 • 2x2​​ - 7x + 5 > x2​​ - 3x + 2

Det løses som en ulighed, hvor 0 skal ​​ stå på højre side:

2x2​​ - 7x + 5 - x2​​ + 3x - 2 > 0

Der reduceres:

X2​​ - 4x + 3 > 0​​ 

 

Nulpunkter:​​ 

x2​​ - 4x + 3 = 0

Vi finder A, B og C:

A = 1 B = -4, C = 3

Diskriminanten beregnes:

D = (-4)2​​ - 4 * 1 * 3 = 4

De to nulpunkter findes:

x=-(-4)±42*1​​ =​​ 4 ±22​​ =​​ 31

Af grafen set:

X2​​ - 4x + 3 > 0 for x < 1 eller x > 3

 

Definitionsmængde​​ og værdimængde

Definitionsmængden er det som x kan være. Det vil sige det angiver de værdier der kan sættes ind på x plads i en funktion.​​ Dette​​ angives som Dm(f).​​ ​​ 

Værdimængden er så det som​​ y kan være.​​ Dvs. har vi en 2. gradsfunktion​​ som har​​ et toppunkt der hedder (-2, 5),​​ og​​ som har en A værdi der er positiv(så vi får en glad parabel),​​ så kan y være alt fra 5 til uendeligt, hvilket angives således: Vm(f) = [5;∞[.

Monotoniforhold

Monotoniforhold handler om hvornår grafen er voksende/aftagende. Som det ses af grafen herunder, der går igennem punkterne 1 og 4. så er grafen​​ aftagende i intervallet ]-∞;2,5], og voksende i intervallet [2,5;∞[.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specielle 2. gradsligninger

Der kan forekomme to specielle former for 2. gradsligninger. B kan være lig nul, og C kan være lig nul.​​ Er A lig nul, er der jo naturligvis ikke tale om en 2. gradsfunktion, men en 1. gradsfunktion.

 • I mit første eksempel er B lig 0

4x2​​ - 16 = 0

Vi finder A, B og C

A = 4  ​​ ​​ ​​​​ B = 0  ​​ ​​​​ C = -16 

Vi får​​ 4x2​​ til at stå alene på venstre side:

4x2​​ - 16 = 0

4x2​​ = 16

Der reduceres:

x2​​ = 4

Vi finder nulpunkterne/løsningen:

x = ±​​ √4 =​​ 2-2

 

 • I​​ mit andet eksempel er C lig 0

 -3x2​​ + 27x = 0

Vi finder A, B og C

A = -3, B =​​ 27, C =​​ 0

x*(-3x+27) = 0

x = 0  ​​​​ v  ​​​​ -3x + 27 = 0

x = 0  ​​​​ v  ​​​​ -3x = -27

x = 0  ​​​​ v  ​​​​ x =​​ -27-3​​ = 9

 For at tjekke om det passer, kan vi fx indsætte 9 på x plads:

-3 * 92​​ + 27 * 9 = 0

-243 + 243 = 0​​ 

 

Opgaver

Opgavebeskrivelse:

En virksomhed producerer specialbatterier til modelskibe, og en undersøgelse af markedet har vist følgende sammenhæng mellem afsætningen i stk (x) og prisen i kroner for et batteri (f(x)).

Afsætning i stk.

10

20

50

100

600

Pris i kr. pr. stk.

790

780

750

700

200

 

 •  

 

 

Ved produktion af batterierne har virksomheden variable omkostninger på kr. 100 pr. batteri samt en fast omkostning på​​ 50.000,-​​ kr.

 

 • Bestem forskriften for prisen f(x), som en funktion af afsætningen

Vi finder a:

a =​​ 780-79020-10​​ =​​ -1010​​ = -1

Vi finder b:

b = 790 - (-1)*10 = 800​​ 

Og nu kan vi lave funktionen:

WordMat|1.02|||||-1105,9|1105,9|||-x+800|x|||-1||x|||-1||x|||-1||x|||-1||x|||-1||x|||-1|||||||||||||||||||False|False|1,2|1,2|||True|False|False|True|

f(x) = -x + 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Bestem omsætningen g(x) som pris gange mængde

g(x) = x * (-x + 800) = -​​ x2​​ + 800x

WordMat|1.02|||||-235,1688|988,2833|||-x^2+800x|x|||-1||x|||-1||x|||-1||x|||-1||x|||-1||x|||-1|||||||||||||||||||False|False|1,2|1,2|||True|False|False|True|

 

 

 

 

 

 

 • Beregning ​​ af toppunkt​​ i g(x), hvilket er​​ den størst mulige omsætning

g(x) = -x2​​ + 800x

Vi finder A, B og C:

A = 1, B = 800, C = 0

Beregning af diskriminanten:

D = 8002​​ - 4 * 1 * 0 = 640.000

Beregning af toppunktet:

T =​​ (-8002*1,​​ -640.0004*1) = (400, 160.000)

Det vil sige at den størst mulige omsætning er på 160.000, hvilket fås ved en afsætning på 400. Altså er x afsætningen og y er omsætningen.

Skal man finde den dertil svarende enhedspris for varen, indsætter man 400 på x plads i prisfunktionen f(x) = -x + 800:

f(400) = -400+800 = 400

 

 • Bestem forskriften for​​ de samlede omkostninger,​​ som vi kalder h(x)

h(x) = 100x + 50.000

 

 • WordMat|1.02|||||-147,8636|876,1429|||-x^2+800x|x|||-1|100x+50.000|x|||-1||x|||-1||x|||-1||x|||-1||x|||-1|||||||||||||||||||False|False|1,2|1,2|||True|False|False|True|

  En graf der viser forskriften for omsætning(g(x)), og forskriften for de samlede omkostninger(h(x))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Forskriften for overskuddet, denne kalder vi​​ n(x)

n(x) = g(x) - h(x)

n(x) = -x2​​ + 800x - (100x + 50.000)

n(x) = -x2​​ + 700x - 50.000

WordMat|1.02|||||-144,6613|860,7891|||-x^2+800x|x|||-1|100x+50000|x|||-1|-x^2+700x-50000|x|||-1||x|||-1||x|||-1||x|||-1|||||||||||||||||||False|False|1,2|1,2|||True|False|False|True|

 

 

 

 

 

 

 • Beregning af den​​ størst mulige nettofortjeneste, hvilket er​​ toppunktet i n(x)

-x2​​ + 700x - 50.000

Vi finder A, B og C:

A = -1, B = 700, C = 50.000

Beregning af diskriminanten:

D = 7002​​ - 4 * (-1) * (-50.000) = 290.000

Vi finder toppunktet:

T =​​ -7002*(-1),​​ -290.0004*-1​​ = (350,72.500)

Det vil sige at den størst mulige nettofortjeneste er på 72.500, og den fås ved et salg på 350.

 

Beregning af nulpunktsomsætningen:

-x2​​ + 700x - 50.000

Vi finder A, B og C:

A = -1, B = 700, C = 50.000

Beregning af diskriminanten:

D = 7002​​ - 4 * (-1) * (-50.000) = 290.000

Nulpunkter:

x=-700±290.0002*(-1)​​ =​​ -700±538,52-2​​ =​​ 80,74619,29

Dvs. L = ]80,74;619,29[eller​​  ​​ 80,74 < x < 619,29

Hvilket vil sige, at i intervallet 80,74 til 619,29 på x-aksen er der overskud.​​ Er x så under 80,74, eller over 619,29 er der underskud.

 

 • Beregning af den pris der giver den største nettofortjeneste, hvilket er​​ enhedsprisen

Denne beregnes ved at tage funktionen for pris som hedder -x + 800, og indsætte 350(x-værdien fra toppunktet til den størst mulige nettofortjeneste) på x plads:

f(350) = -350+800 = 450

 

Enhedsprisen kan dog også beregnes ved at bruge g(x), som var forskriften for omsætningen,​​ og så indsætte 350 på x plads:

g(x) =​​ -x2​​ + 800x

g(350) = -3502​​ + 800 * 350 = 157.500

Dette resultat divideres så med 350(som var afsætningen):

157.500/350 = 450