Vigtige Begreber

BVT: BVT er bruttonationalproduktet (BNP) fratrukket nettoafgifter. Det vil sige, at BVT udtrykker produktionens værdi ved fabrikkens port (før der bliver tillagt afgifter m.m.).

 

BFI

BFI er mere præcist Bruttonationalproduktet (BNP) som er renset for skatter og afgifter og hvor subsidier er lagt til efterfølgende. Med andre ord, så er BFI er basisværditilvæksten + subsidier, mens bruttonationalproduktet (BNP) er basisværditilvæksten + indirekte skatter og afgifter. Heraf følger, at BFI + indirekte skatter og afgifter – subsidier = BNP. Hvis indirekte skatter og afgifter udgør præcis samme beløb som subsidier, er BFI således lig med BNP.

 

BNP

Bruttonationalproduktet (BNP) er et mål for værditilvæksten i produktionen i et land. Udgangspunktet er Y, som kan anvendes som udtryk for enhver indkomst; i nationalregnskabet er den identisk med produktionens basisværditilvækst. Fra basisværdien kan man regne sig frem til Bruttonationalproduktet (BNP) og Bruttofaktorindkomsten (BFI)

 

BNI

Bruttonationalindkomsten (BNI) angiver den årlige indkomst for et lands indbyggere. BNI kan beregnes med udgangspunkt i bruttonationalproduktet  (BNP), idet der korrigeres for lønninger betalt af danske arbejdsgivere til udenlandske lønmodtagere, formueindkomster til eller fra udlandet (betalinger af “udlandsgælden” eller spekulationsindtægter) samt produktions- og importskatter fra udlandet.

 

Privat forbrug

Privat forbrug, privat konsum, husholdningernes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser til direkte forbrug, fx fødevarer, tøj og husleje. De danske husholdningers forbrug omfatter dels deres forbrug i Danmark, dels deres forbrug i udlandet i form af turistudgifter. Hertil kommer udgifter i organisationer og foreninger, som leverer ydelser til husholdningerne. I midten af 1990’erne udgjorde det private forbrug i Danmark ca. 50% af BNP.

Eksklusiv boliger

 

Boliginvesteringer

Renovering af boliger samt opførelse af nye boliger

Ting som køb af bil osv. hører ikke ind under denne post, men derimod under privat forbrug

 

Erhvervsinvesteringer forventes at stige

Under finanskrisen har virksomhederne ikke investeret i så stor grad

Grunden til at man så forventer at erhvervsinvesteringer vil stige efter krisen er, at virksomhederne forventer en større efterspørgsel

Til forventning om større efterspørgsel, begynder virksomhederne igen at investere

En form for opsparet behov for investering

 

Tjenesteeksport

Påvirkes især af

 • Mærsk
 • DSV
 • COWI(nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed, der arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden)

 

OBS.

BNP + import skal give eksport + forbrug + investeringer

Forsyningsbalancen

 

 

 

BNP = BVT + produktskatter

BVT = BNP – produktskatter

BFI = BNP – produktskatter – produktionsskatter

 

 

 

Offentlige forbrug

 • Omfatter ikke overførselsindkomster
 • Derfor udgør det samlede offentlige forbrug kun ca. halvdelen af statens budget
 • Det offentlige forbrug omfatter de varer som staten stiller til rådighed for den borgere, dvs. fx
  • Skoler
  • Læge
  • Osv.
 • Derfor påvirkes det ikke så meget af konjunktursvingninger
 • Skal man se om staten fører fx aktiv finanspolitik, skal man se på offentlige investeringer

 

 

Kausalitet, årsagssammenhæng

 • Det er vigtigt at kunne se årsagerne, og være i stand til at forklare dem