Idégenerering

Systematisk idéudvikling i 3 faser

Kreative teknikker

Gul fase. Fokusering (præcisering af problemet der skal løses)

 • 1.1  Kreativ fokusering
 • 1.2  Problemafklaring

Grøn fase. Idéskabelse (det at få idéerne)

 • 2.1  Regler for Brainstorm
 • 2.2  Omvendt brainstorming
 • 2.3  Visuel teknik
 • 2.4  Rolleperspektiv

Rød fase. Idévurdering (udvælgelse af de bedste)

 • 3.1  Sortering og udvælgelse
 • 3.2  Idési
 • 3.3  Lyskurv
 • 3.4  Idéboks

Idéudvikling (forbedring af idéerne)

 • 4.1  Idéforbedring
 • 4.2  Cirkelteknik

 

 

Systematisk idéudvikling

Idéudviklingen deles op i tre faser. De tre faser skal holdes adskilt for at nå et optimalt resultat

Gul fase – Fokusering

 • Denne fase minder og en problemformulering som skal sikre, at man ved præcist hvilket problem man vil løse

Grøn fase – Idéskabelse

 • Her er det centralt, at ingen af deltagerne er kritiske. Dette er grundstenen i den kreative proces, hvor alle idéer skal have plads

Rød fase – Idévurdering

 • Her skal idéerne fra den grønne fase vurderes. Ved at gøre brug af eksperter og fastsatte kriterier, finder I den bedste idé

 

Kreativ fokusering(10 min.)

 1. Opstil ca. 10 påstande der beskriver problemet fx. ”Det er et problem, at…”
 1. Lav påstandene om til spørgsmål. Slå gerne flere af dem sammen
  • Formuler spørgsmålene, så de begynder med: ”Hvordan kan vi undgå problemer med…”
  • Lave korte og præcise formuleringer på kun én sætning hver
 1. Udvælg det mest centrale spørgsmål. Det skal være det spørgsmål, der er det vigtigste for at løse problemet, og som giver mulighed for at være kreativ. Dette spørgsmål er nu fokusområdet
  • Skriv fokusområdet på et A3 ark og hæng det op så alle kan se det

 

 

Problemafklaring(15 min.)

 • Besvar spørgsmålene på listen og skriv svarene ned. Find gerne selv på flere lignende spørgsmål og besvar dem
  • Hvad er problemet?
  • Hvorfor er det et problem?
  • For hvem er det et problem?
  • Hvornår er det et problem?
  • Hvad er årsagen til problemet?
  • Hvad skal resultatet af processen være?
  • Der skal være enighed om svarene. Senere kan du vende tilbage til svarene og sikre dig, at du stadig arbejder i den rigtige retning.

 

 

Regler for brainstorm

Ingen kritik

 • Der må ikke fremsættes vurderinger eller kommentarer til de fremsatte idéer
 • Vurderingen foretages senere
 • Der er ingen dumme eller forkerte idéer i denne fase
 • Husk at være åben, positiv, udadvendt og gerne glad

 

Forbudte bemærkninger

 • Det er da dumt!
 • Det er der ikke tid til!
 • Det er der ingen, der gider!
 • Det kan man da ikke!
 • Det er ikke forbudt at grine sammen, men det er forbudt at grine af
 • Der er ingen konkurrence i gruppen om hvem der får flest idéer

 

Omvendt Brainstorming

Metoden

 1. Positiv opgaveformulering: Der formuleres en kort sætning som beskriver den givne problemstilling. Problemstillingen skrives på et stykke A4-papir og lægges på bordet
 2. Negativ opgaveformulering: Her formuleres den positive opgaveformulering, så formuleringen bliver negativ eller fordrejet, fx. ”Hvordan indretter vi et miljø der kvæler alt kreativitet?”. Dan gerne flere negative opgave formuleringer, og vælg derefter de mest egnede som udgangspunkt for det videre arbejde. De udvalgte negative opgaveformuleringer lægges på et stykke A4-papir, og lægges på bordet
 3. Negative idéer: Der genereres nu idéer med udgangspunkt i den negative opgaveformulering på samme måde som ved almindelig brainstorming. Dvs. Der må ikke gives kritik af, eller vurderes på idéerne. Når der er produceret et passende antal negative idéer, stoppes processen.
 4. Positive idéer: De negative idéer skal nu ændres til positive idéer eller bruges som inspiration til at skabe idéer, som er i overensstemmelse med den positive opgaveformulering. De negative idéer gennemgås én efter én

 

Visuel teknik(20 min.)

 1. Vælg et tilfældigt billedekort fra Idékittet og læg det så alle kan se det. En person fra gruppen beskriver detaljer, hvad han/hun ser på billedet, og hvilke tanker billedet sætter i gang (1 min.) Alle gruppens deltagere gennemfører dette punkt med et nyt billedkort  (billedekort)
  • Imens lytter de andre medlemmer til beskrivelsen, og får idéer der passer til fokusområdet. Alle idéer skrives ned – kun én idé pr. papir!
  • Undervejs skriver en fra gruppen nogle af de ord ned der bliver sagt. Dette skal primært være de spænende og beskrivende ord
 • Nu skal I sætte ordene i relation til fokusområdet. Find på gode idéer sammen i gruppen – husk, at I ikke må være kritiske! (15 min.)

 

Rolleperspektiv

 1. Vælg hver især et rollekort fra Idékittet, som ikke har noget at gøre med den opgave der arbejdes på
 2. Prøv at leve dig godt ind i rollen og besvar spørgsmålet:
  1. Hvordan ville jeg løse denne opgave?
  2. Husk at nævne alle de idéer, der dukker op. Snak sammen i gruppen og suppler hinanden på kryds og tværs. Husk at skrive alle idéer ned. Vær spontan, kreativ og positiv! (10 min.)
 1. Nu skal alle gå ud af deres rolle igen. Gennemgå idéerne i gruppen og prøv at gøre dem brugbare (10 min.)

 

Sammenfatning(20 min.)

 • Se alle idéerne igennem, og inddel dem i ca. 5 grupper ud fra nogle generelle fællestræk
 • Hvis nogle af idéerne overlapper hinanden, skal kun én af dem blive i bunken
 • Gennemgå idéerne i gruppen for at konkretisere og vurdere dem. Idéer, der er uklare og ikke kan konkretiseres, skal fjernes. Idéer helt uden relevans fjernes også

 

Idésien(20 min.)

 1. Udvælg 1-2 meget enkle vurderingskriterier som er relevant for problemstillingen. Husk hvad du fandt frem til i gul zone. Kriterierne kan fx være
  • Er idéen ny?
  • Løser idéen et reelt problem?
  • Har idéen et økonomisk potentiale?
  • Er idéen spændende?
  • Har idéer fremtidspotentiale?
  • Vil folk købe idéen?
  • Er idéen let af få realiseret?
 1. Alle skal nu vurdere hver enkelt idé, og give dem point fra 0-2. Point afgives af hver person
  • 2 point, hvis den opfylder kriteriet
  • 1 point, hvis den måske opfylder kriteriet
  • 0 point, hvis den ikke opfylder kriteriet
 1. Tæl sammen, hvor mange point, hver idé har fået i alt
 2. Udvælg de 5-8 idéer, der fik flest point og give dem numre

 

Lyskurv

 • Lyskurv er en ekstrem hurtig måde at prioritere idéerne på. Gruppen vurderer i fællesskab hver idé og bedømmer idéen ved at angive en af de tre signalfarver: rød, gul og grøn. De grønne idéer videreudvikles, de gule stilles i venteposition, og de røde forkastes

 

Idéboks(20 min.)

 1. Vælg to vigtige parametre. Det kan fx være
  • Nyhedsværdi
  • Fremstillingspris
  • Salgspotentiale
  • Sikkerhed for realsiering
 1. Tegn et koordinatsystem med de to udvalgte parametre som 1. og 2. akse, begge gående fra ”lav” til ”høj”
 2. Find sammen ud af, hvor hver idé skal placeres i koordinatsystemet
 3. Nu kan du lettere vurdere, hvilke idéer der er bedst og værd at gå videre med

 

Idéforbedring

 • Når man arbejder med idéforbedring, tager man en idé ad gangen og gennemarbejder nedenstående punkter. Først skal man være logisk tænkende og herefter kreativt tænkende
  • Idéen beskrives så detaljeret, at alle i gruppen er enige om, hvad idéen er
  • Gruppen skriver i fællesskab en liste over alle de positive og stærke sider ved idéen
  • Gruppen skriver i fællesskab en liste over problemer, negative og svage sider ved idéen
  • Vælg nogle af de stærke sider og anvende de kreative teknikker herpå
  • Vælg nogle af de svage sider og anvende de kreative teknikker herpå. Måske kan nogle af de svage sider ændres til noget, der kan bruges
  • Sammenfatning. Tag de bedste af idéerne, der nu er kommet frem og sammenhold dem med den oprindelige idé

 

Cirkelteknik

 • Cirkelteknikken kan enten udføres inden for gruppen eller grupperne imellem. Princippet er, at en idé sendes i cirkulation enten fra gruppemedlem til gruppemedlem eller fra gruppe til gruppe
  • Udvælgelse af idé. Hver deltager (eller gruppe) vælger den idé, som vedkommende (eller gruppen) synes er bedst, beskriver den med ord og med skitser og sender beskrivelsen videre til den næste deltager (eller gruppe)
  • Udvikling af idéen. Modtageren af idéen sætter sig ind i idéen og kommer med kommentarer og forslag til forbedringer
  • Sammenskrivning. Efter at idéen har cirkuleret, når den til sidst den eller de, der satte den i cirkulation. Herefter vælges den bedste idé blandt forslagene, som beskrives
 • Cirkelteknik kan også med succes udvides til en cafémodel. Hver gruppe dækker et bord med tegnepapir og skitserer i fællesskab deres idé på dugen. Gruppen flytter derefter til det næste cafébord og arbejder videre på den idé, der er skitseret