Investering i obligationer

En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode efter nærmere aftalte vilkår

 

Obligationsudstedere

 • Det er i Danmark især realkreditinstitutter og staten der udsteder obligationer, virksomheder kan dog også gøre det
 • Danske statsobligationer regnes for at være meget sikre papirer, da staten næsten altid vil være i stand til at betale sin gæld
 • Realkreditobligationer er ligeledes meget sikre, da de kun yder lån mod pant i fx ejendom
 • Virksomhedsobligationers sikkerhed afhænger af hvor solid og velfunderet virksomheden er
 • En investor har følgende muligheder når det drejer sig om investering i obligationer
  1. Efter udsteder af obligationen
  2. Efter afdragsprofil, dvs. stående lån, annuitetslån og serielån
  3. Efter rente: dvs. obligationer med fast nominel rente eller variabel rente
  4. Indeksobligationer, hvor restgælden følger inflationen
  1. Inkonvertbare obligationer, som ikke kan indfris før aftalt tid
  2. Konvertbare obligationer, hvor låntager kan indfri restgælden før aftalt tid
  3. Konvertible obligationer , hvor investor fx kan vælge om obligationerne skal ombyttes til aktier på udløbstidspunkt
  4. Strukturerede obligationer, hvor renten afhænger af fx en enkelt aktie eller et aktieindeks
  5. SDO, dvs. obligationer med i princippet uendelig løbetid
  6. Nulrentekuponobligationer, dvs. korte obligationer uden rente

 

Fast eller variabel rente

 • Kursen på obligationer med fast rente svinger i takt med renteniveauet i samfundet
 • Obligationer med variabel rente er mere kursstabile
 • Dvs. stiger renteniveauet er det en fordel at eje obligationer variabel rente
 • Falder renteniveauet vil det være en fordel at eje obligationer med fast rente, da kursen så vil stige

 

Inkonvertbare eller konvertbare

 • Statsobligationer og realkreditobligationer med helt kort løbetid er ofte inkonvertbare
 • Realkreditobligationer med lang løbetid er ofte konvertbare
 • Problemet med at få sine penge tilbage før tid for investor er, at så skal personen ud og investere igen, og kan desuden ikke anvende den effektive rente

 

Afkast og risiko

 • Jo større risiko jo større afkast, som ved aktier
 • Derfor har virksomhedsobligationer ofte den højeste effektive rente, mens statsobligationer har den laveste
 • Ved investering i obligationer med lang løbetid tager investor på samme måde en større risiko end ved obligationer ved kort løbetid

 

Obligationsinvestor

 • Obligationsmarkedet domineres af store professionelle investorer
 • Sikkerheden i den danske realkredit er meget stor, dette er unikt i forhold til i udlandet
 • Det danske obligationsmarked er populært blandt investorer der ønsker høj sikkerhed og et fornuftigt afkast

 

 

Pengeinstitutter

 • Tager sig af den praktiske del af obligationshandlen
 • Stort set de samme handelsmåder og regler som gælder ved aktier, gælder også ved obligationer
 • Dvs. investor kan vælge mellem strakshandel, børshandel eller gennemsnitshandel, og betaler provision til pengeinstituttet
 • Rådgiver deres kunder, udsender løbende analyser og gode råd

 

Fortjeneste på en obligation

 • Fortjeneste eller tab på en obligationsinvestering beregnes på grundlag af de renteindtægter, som obligationerne har givet – provenuet ved udtræk +/- eventuelle ændringer i obligationernes børsværdi, dvs. forskellen mellem obligationernes salgs- og købspris

 • Kan også beregnes i Excel

 

 

Forhold som påvirker obligationskurserne

 • Obligationer kan opdeles i følgende tre hovedgrupper efter deres løbetid

 

Pengemarkedet

 • Omfatter obligationer med en restløbetid på op til et år(korte obligationer)
 • Dette marked påvirkes især af nationalbanken

 

Kapitalmarkedet

 • Omfatter obligationer med en restløbetid på  mere end fem år(lange obligationer)
 • Er følsomme over for inflationsforventningerne

 

Kreditmarkedet

 • Omfatter obligationer med en restløbetid på  mellem et og fem år
 • Påvirkes i større eller mindre grad af de forhold der påvirker de to ovenfor