Kapitel 09 – Handelskøb

Kapitel 9 handler om:

 • Købeloven
 • Sælgers forpligtelser
 • Købers forpligtelser
 • Sælgers misligholdelse
 • Købers misligholdelse

 

Købeloven og de vigtige begreber

Købeloven gælder for:

 • Køb af løsøre(ting som er løse og som kan flyttes, fx campingvogn, bil, maleri, klaver, møbler osv.)
 • Køb af tjenesteydelser(fx en arbejdsaftale om reparation af en bil eller maling af et hus, rådgivning fra en advokat eller besøg hos en tandlæge)
 • Bestillingskøb(dvs. bestilling af ting og varer som først skal fremstilles, fx en brudekjole)

 

Købelovens regler om handelskøb er deklaratoriske.
Det betyder at reglerne kan fraviges ved aftale

 

Købelovens regler om forbrugerkøb er som hovedregel præceptive, og kan ikke fraviges til skade for forbrugeren(beskyttelsespræceptiv, for at beskytte forbrugeren) – læs om forbrugerkøb i kapitel 12

 

Handelskøb: Et køb hvor både køber og sælger er erhvervsdrivende, og hvor aftalen om købet indgås som led i en virksomhed

B2B

 

Forbrugerkøb: Et køb, der foretages af en forbruger hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, og hvor køberen hovedsageligt handler uden for sit erhverv

B2C

 

Civilkøb: Et køb og salg mellem to privatpersoner, eller hvor en privatperson sælger til en erhvervsdrivende

C2C

 

Specieskøb:

 • En individuelt bestemt genstand, altså der er tale om en helt bestemt genstand
 • (fx et bestemt maleri)
 • Sælgeren kan kun opfylde aftalen ved at levere netop denne vare eller netop dette parti varer
 • Sælger har ikke valgfrihed med hensyn til hvad han vil levere

 

Genuskøb:

 • Køb af genstande bestemt efter art
 • (fx man vil have 10 stole af en bestemt art, altså hvis sælger så har 100 stole stående af samme slags, er det lige meget hvilke 10 af disse der bliver leveret)
 • Sælger har valgfrihed med hensyn til hvilke varer han vil levere

 

Sælgers forpligtelser

Sælger er forpligtet til at levere det solgte:

 • I rette tid
 • På rette sted
 • I rette stand

 

Sælgers forpligtelser – Levering og risikoovergang

Sælger har pligt til at levere varen til køber

 • Sælger skal foretage de handlinger, som gør køber i stand til at få varen i sin besiddelse
 • HUSK! Levering kan ske før køber får varen fysisk, fx ved overlevering til en vognmand

 

Købeloven § 17, stk. 1:

Sælgeren bærer faren for salgsgenstandens hændelige undergang eller forringelse, indtil levering har fundet sted

 

Når levering er sket, overgår risikoen for varen fra sælger til køber – det betyder

 • Hvis levering ikke er sket på det tidspunkt, hvor en vare går til grunde – Risikoen for varen er hos sælger og sælger kan ikke forlange betaling for varen
 • Hvis levering er sket på det tidspunkt, hvor en vare går til grunde – Risikoen for varen er overgået til køber, og sælger kan forlange betaling for varen, selvom varen måske aldrig kommer frem

 

Sælgers forpligtelser – Levere til tiden

 • Primo – 1. til den 10. i en måned
 • Medio – 11. til den 20. i en måned
 • Ultimo – 21. til den 31. i en måned

 

Fixkøb – hvis der er givet et præcis tidspunkt for  hvornår levering skal ske, fx levering af en bryllupskage den 17. november kl. 13.00

 

Hvis leveringstid ikke er aftalt – levering skal ske efter påkrav(dvs. når køber siger, at køber gerne vil have varen leveret)

 

Sælgers forpligtelser – Levere på rette sted

Pladshandel

 • Når varen skal leveres inden for virksomhedens geografiske område
  • Afhentningskøb
  • Udbringningskøb

 

Distancehandel

 • Når varen bliver sendt over en længere distance – forsendelseskøb

 

Udbringningskøb

 • Sælger bringer varen ud til køber
 • Levering og risikoovergang sker når køber har fået varen i sin besiddelse

 

Afhentningskøb

 • Levering sker når køber afhenter varen hos sælger, på det aftalte tidspunkt
 • Levering og risikoovergang når varen er i købers besiddelse
 • Hvis leveringssted ikke er aftalt er det hovedreglen, at køber selv må hente varen på sælgers forretningssted
 • Fordringshavermora er den situation, hvor køber ikke afhenter varen til tiden.

Dvs. sælger kan ikke levere varen pga. købers forhold

Risikoen for varen overgår til køber, selvom han ikke henter varen som aftalt.

Altså leveringen kan godt finde sted, selvom varen stadig ligger på sælgers lager

 

Distancehandel – forsendelseskøb

 • Levering er sket, og risikoen er overgået fra sælger til køber, når varen er overgivet til den første fremmede fragtfører (FFF)
 • Forsendelseskøb med klausuler, fx
  • FOB (free on board)
  • Franco (frit leveret)
  • CF (Cost & freight)
  • CIF (Cost, insurance, freight)

 

 

Købers forpligtelser

Køber er forpligtet til at:

 • Betale den købesum der er aftalt
 • Betale i rette tid(samtidighedsgrundsætningen)
 • Med rette betalingsmiddel, fx kontant, netbank, giro
 • Betale på rette sted

 

Sælgers misligholdelse

Sælger kan misligholde aftalen på 3 måder:

 • Forsinkelse – sælger leverer ikke til tiden
 • Mangler – den solgte vare er ikke i orden – varen er mangelfuld
 • Vanhjemmel – retlig mangel – sælger har solgt noget som ikke tilhører ham

 

Sælgers misligholdelse – Forsinkelse med levering

Købers misligholdelsesbeføjelser

Køber kan:

 • Tilbageholde købesummen
 • Fastholde købet
 • Ophæve købet/annullere
 • Kræve erstatning for økonomisk tab

 

Køber kan tilbageholde købesummen

 • Samtidighedsgrundsætningen
 • Køber har ret til at tilbageholde købesummen indtil varen er leveret

 

Køber kan fastholde købet

 • Kræve levering selvom varen er forsinket
  • Undtagelse: Forsinkelse skyldes købers forhold
  • Undtagelse: Det er umuligt for sælger at levere varen

Køber skal reklamere/reagere, hvis han vil fastholde købet trods forsinkelsen – uden ugrundet ophold

 

Køber kan hæve købet/annullere

Købet kan hæves, hvis forsinkelsen er væsentlig (I handelskøb er enhver forsinkelse væsentlig)

Hvis købet hæves, skal hver part tilbagelevere hvad de hver især har modtaget.

 

Køber kan kræve erstatning

 • Uanset om købet fastholdes eller hæves, kan køber kræve erstatning hvis han har lidt et økonomisk tab.
 • Erstatningsbetingelserne skal være opfyldt

To opgørelsesmåder:

 • Positiv opfyldelsesinteresse: Køber skal stilles økonomisk som om aftalen var blevet opfyldt korrekt
 • Negativ kontraktsinteresse: Køber skal stilles som om aftalen aldrig var blevet indgået – status quo

 

Force majeure

 • Køber kan ikke gøre et krav gældende mod sælger, hvis der er tale om en force majeure situation – det betyder at der skal være tale om:
  • En usædvanlig uforudsigelig og ekstraordinær begivenhed, som sælger ikke har ansvar for – fx borgerkrig, naturkatastrofe, strejke, og
  • Umuligt for sælger at skaffe varen, og
  • Sælger kunne ikke forudse at denne situation ville opstå, dengang aftalen blev indgået

 

Sælgers misligholdelse – Mangler ved varen

To typer mangler:

 • Kvantitetsmangel: Der leveres for lidt i forhold til den mængde som er aftalt
 • Kvalitetsmangel: Varen lever ikke op til den forventede kvalitet

 

Tidspunkt for mangelsbedømmelsen:

Hvis manglen var tilstede på tidspunktet for risikoens overgang, hæfter sælger selvom manglen først viser sig senere

 

Hvad er en mangel ?

Læs købelovens § 75a og § 76

 

Købers misligholdelsesbeføjelser

Køber kan:

 • Fastholde købet og kræve afslag i prisen/forholdsmæssigt afslag
 • Fastholde købet og kræve omlevering (ikke i specieskøb), hvis manglen er væsentlig
 • Ophæve købet/annullere, hvis manglen er væsentlig
 • Kræve erstatning for økonomisk tab

 

Sælger har ret til afhjælpning og omlevering

 • Afhjælpning – sælger har ret til at reparere varen
  • Køber skal acceptere dette, hvis det kan ske uden udgifter og ulempe for køber
  • Køber kan ikke forlange afhjælpning

Sælger har ret til omlevering – sende en ny levering varer (kun muligt i genuskøb)

 

 

 

Sælgers misligholdelse – Vanhjemmel – retlig mangel

 • Hvis sælger har solgt en vare, som han ikke har ret til , fx fordi den er stjålet, lejet, leaset
 • Køber får ikke den ejendomsret til det købte, som han forventede

Købers misligholdelsesbeføjelser

 • Fastholde købet, og fjerne tredjemands ret
 • Ophæve købet/annullere
 • Erstatning

 

Købers misligholdelse – Forsinkelse med betaling

Sælgers misligholdelsesbeføjelser

 • Fastholde købet og kræve betaling
 • Ophæve købet, hvis forsinkelsen er væsentlig
  (i handelskøb er enhver forsinkelse væsentlig)
 • Kræve erstatning for økonomisk tab
 • HUSK! Købet er et kreditkøb, hvis der ikke er sket betaling senest samtidig med varens levering.

 

Købers misligholdelse – Anteciperet forsinkelse med betalingen

Anteciperet forsinkelse – mistanke om at der vil ske forsinket betaling

 

Sælger har:

Tilbageholdsret – Sælger kan tilbageholde varen, hvis den endnu ikke er sendt

Standsningsret – Sælger kan standse varens overgivelse til køber, hvis varen er på vej til køber

 

Købers fordringshavermora

Er ikke en misligholdelse i købelovens forstand

Situation: Hvis købers forhold er skyld i, at sælger ikke kan levere varen til tiden

 • Omsorgspligt: Sælger har pligt til at drage omsorg for varen
 • Salgsret: Sælger har ret til at sælge varen til anden side
 • Bortskaffe: Sælger har ret til at bortskaffe varen
 • Salgspligt: Sælger har pligt til at sælge varen, særligt hvis varen er letfordærvelig
 • Risikoens overgang går over til køber, selvom det er købers forhold der er skyld i at sælger ikke kan levere

MEN !!! Sælger skal opfylde sin omsorgspligt, og kan ikke bare læsse varen af på fortovet, hvis køber ikke er hjemme til at tage imod varen.

 • Erstatning: Sælger kan forlange erstatning for de udgifter sælger har haft i anledning af købers fordringshavermora, fx til opbevaring af varen