Kapitel 06 – Aftaleret

Vigtige begreber

 • Tilbudsgiver
 • Tilbudsmodtager

 

 • Komme frem
 • Komme til kundskab

 

 • God tro
 • Ond tro

 

Historien

 • Aftaleret går langt tilbage historisk set  – når to parter forpligter hinanden og aftaler hvordan de indbyrdes ønsker at ”ordne sig” – viljeserklæringer/forpligtelser
 • Bytteret – en ko for 4 sække korn
 • Medgift – brudens familie giver bruden til gommen, som så skal have en medgift oveni

 

2 typer aftaler

 • Mundtlig og skriftlig

 

Hvilken er mest bindende juridisk set?

Danske lov af 1683 omtaler aftaleret

DL 5-1-1

 • ”Een hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl, lovet og indgaaet haver.”
 • Dvs. en mundtlig aftale er lige så bindene som en skriftlig(dog er den skriftlige nemmere at bevise)

DL 5-1-2

 • ”Alle Contracter, som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komne til deris Lavalder, være sig Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og andet, ved hvad Navn det nævnis kand, som ikke er imod Loven, eller Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saa som de indgangne ere.”

Aftaleloven

 • Nuværende aftalelov er LBK nr 781 af 26/08/1996 lov om aftaler og andre retshandler bygger videre på den oprindelige aftalelov af 1917 -”Lov nr. 242 af 8.5. 1917”
 • HR: Aftaler skal holdes (jf. DL 5-1-1)
 • HR: Kontrakter skal holdes (jf. DL 5-1-2)
  • U: Strider imod ærbarhed
  • U: Må ikke være imod loven

HR: Aftalefrihed hvad angår form og indhold

 • U: Visse indskrænkninger
 • Begrebet stærke og svage parter
 • Svag part (forbruger) og stærk part (erhvervsdrivende)

 

HR = hovedregel

U = undtagelse

 

Karnov on-line

 

Aftalers indgåelse

 • Udgangspunkt for aftaler mindst 2 parter
 • Reglerne
 • Begge parter fra DK – dansk aftaleret
 • En part fra udlandet – CISG (internationale -aftale/købelov)
 • Krav (gælder forbrugere og erhvervsdrivende)
 • Retsevne – part i retsforhold
 • Handleevne – aktiv handling, gør sig til part
 • Myndige – fyldt 18 år.(dog kan man selvom man er over 18 år blive umyndiggjort, hvis man ikke evner at være myndig)
 • Umyndige kan ikke drive forretning, kræver en værge jf. § 1, stk. 2, værgemålsloven.
 • Tilkendegive om det er en fysisk eller juridisk person

 

Dette kapitel handler om:

 

 1. Aftaleindgåelse – aftalemodellen
 1. Aftalers ugyldighed
 1. Aftalers omfang og fortolkning

 

Aftaleindgåelse

 • Aftalefrihed og præceptive regler
  • Vi kan i princippet aftale hvad som helst, men på nogle områder er vi begrænset af præceptive lovregler, er er ufravigelige regler(fx opsigelsesvarsel, man kan ikke bare aftale at man har 1 måned, hvis man ifølge loven har 3)
 • Mundtlige aftaler og skriftlige aftaler
  • En mundtlig aftale er lige så bindene som en skriftlig, dog er den skriftlige nemmere at bevise
 • Ensidige løfter og gensidige løfter
  • Gensidige løfter: En aftale indgås ved at to eller flere parter afgiver et gensidigt løfte hvor de forpligter hinanden(fx bilsælger og bilkøber)
  • Ensidige løfter: Her er det ikke nogen modydelse(fx hvis man modtager en gave eller arv)
 • Tilbudsgiver og tilbudsmodtager
  • Giver lidt sig selv(de to parter i en aftales indgåelse)
  • Der findes i princippet to muligheder:
   1. Sælger tager initiativ til aftale: Sælger sender tilbud til køber – køber sender accept/ordre
   1. Køber tager initiativ til aftale: Køber sender købstilbud/ordre til sælger – sælger sender accept/ordrebekræftelse
 • Udtrykkeligt løfte og stiltiende løfte
  • Udtrykkeligt løfte, fx mundtligt eller skriftligt løfte
  • Stiltiende løfte, hvis man fx har reklamation, så har man stiltiende accepteret, hvis man ikke sender varen tilbage

 

Aftalemodellen

 • Aftaleloven §§ 2 – 9
 • Fravigelige regler
 • Aftalemodellen – se fig 6.4 med eksempel(eller se øverst i disse noter
 • Tilbud + accept = juridisk bindende aftale

 

Aftalemodellen

 • A sender et tilbud til B
 • B modtager tilbuddet i posten(kommet frem)
 • B læser posten(kommet til kundskab) – her er tilbuddet bindene for A(dvs. indtil dette tidspunkt kan A nå at trække det tilbage)
 • B vurderer om denne vil acceptere tilbuddet eller ej(accept)
 • A modtager accept(komme frem)
 • A læser accept(komme til kundskab

 

Der kan selvfølgelig ske forskellige ting, som fx at postbuddet ikke leverer brevet med tilbuddet

 

Definitioner:

 • Juridisk bindende aftale: betyder at aftalen kan forlanges opfyldt efter sit indhold, og sker det ikke, er der tale om misligholdelse
 • Misligholdelse: Misligholdes en aftale, dvs. overholdes den ikke som aftalt, får det konsekvenser for ham der misligholder
 • Kommet frem: Når et tilbud er modtaget i modtagerens postkasse, men modtageren endnu ikke er blevet bekendt med indholdet – tilbuddet er ikke blevet læst
 • Kommet til kundskab: Når modtageren er blevet bekendt med indholdet, fx ved at have læst tilbuddet

 

Tilbud

Hovedregel: Et tilbud bliver bindende, når det kommer til kundskab, og er derefter bindende indtil acceptfristen udløber

 

Undtagelse – opfordring til tilbud

Nogle typer tilbud er ikke bindende for tilbudsgiver, fx:

 • Priser og tilbud i kataloger, prislister, annoncer
 • Tilbud, hvor der står ”uden obligo”, ”uden forbindtlighed” eller lignende.
 • Tilbud i web-butikker, hvor sælger ikke har råderet over hjemmesiden/web-butikken

 

Accepts

Hvis der er fastsat en acceptfrist i et tilbud, skal accepten være kommet frem inden fristens udløb

Hvis der ikke er fastsat en acceptfrist i et tilbud:

 • Den legale acceptfrist (fremsendelsestid + rimelig betænkningstid + tilbagesendelsestid) – se fig. 6.6
 • Hvad er rimelig betænkningstid?
  • Kortere betænkningstid: Madvarer og letfordærvelige varer, tilbud på prisfølsomme markeder, fx olie, aktier
  • Længere betænkningstid: Vanskelige tilbud med mange tal og diagrammer, fx byggeprojekt, tilbud vedrørende varer der ikke går til

Mundtlige tilbud skal accepteres straks

Forsinket accept

 • Anses som et nyt tilbud
  • Den oprindelige tilbudsgiver kan acceptere eller ignorere den forsinkede accept
  • Den oprindelige tilbudsgiver kan dog ikke ignorere en forsinket accept, hvis han burde indse at afsenderen går ud fra, at accepten er kommet frem rettidigt
   • Se dato på brevet – forsinket på grund af fejl hos postvæsenet?
   • Pligtmæssig reklamation, hvis den oprindelige tilbudsgiver vil sikre sig og ikke at være bundet

 

Tilbagekaldelse

 • Tilbagekaldelse af et tilbud kan ske, hvis tilbagekaldelsen kommer frem inden eller senest samtidig med at tilbuddet kommer til kundskab – samme postbunke
 • Afslag på et tilbud – ”nej tak” – kan tilbagekaldes, hvis tilbagekaldelsen af afslaget kommer frem inden eller senest samtidig med at afslaget kommer frem
 • Tilbagekaldelse af en accept kan ske, hvis tilbagekaldelsen kommer frem inden eller senest samtidig med at accepten kommer til kundskab – samme postbunke

 

Uoverensstemmende accepts

 • En accept er uoverensstemmende, hvis indholdet afviger fra indholdet i tilbuddet, fx i form af
  • Tilføjelser, forskelle i pris og mængde, forbehold, indskrænkninger, ændret leveringstidspunkt osv.

 

 • En uoverensstemmende accept anses som et afslag i forbindelse med et nyt tilbud – et modbud
  • Den oprindelige tilbudsgiver kan acceptere eller ignorere den uoverensstemmende accept
  • Den oprindelige tilbudsgiver kan dog ikke ignorere en uoverensstemmende accept, hvis han burde indse at afsenderen går ud fra, at accepten er overensstemmende
   • Pligtmæssig reklamation, hvis den oprindelige tilbudsgiver vil sikre sig, og ikke at være bundet

 

Aftalens ugyldighed

 • En aftale kan falde til jorden på grund af en ugyldighedsgrund. Det betyder, at parterne ikke længere er bundet af aftalen, selvom der er afgivet tilbud og accept
  • Tilblivelsesmangler
   • Stærke:
    • Falsk, forfalskning, forvanskning, fulmagtsoverskridelse, voldelig tvang, mekanisk tvang
   • Svage:
    • Fejl i måden aftalen er kommet i stand på, altså på ulovlig vis(fx tvang, svig eller lign.)
    • Svig, udnyttelse, simpel tvang, fejltagelse(fejlskrift), pro forma
    • Tilblivelse i strid med almindelig hæderlighed og redelig handlemåde, AFLT §§ 33 og 36
  • Indholdsmangler
   • I strid med:
    • Loven
    • Almindelig moral
    • Almindelig hæderlighed
    • Redelig handlemåde
  • Habilitetsmangler
   • Ugyldighed på grund af habilitet fx:
    • Umyndighed(under 18)
    • Værgemål
    • Fornuftsmangel(man kan af en eller anden grund ikke handle fornuftigt)
    • Manglende evne

 

 • Stærke og svage ugyldighedsgrunde – se fig. 6.7
 • God tro/ond tro(handler om hvad man vidste og hvad man burde have vidst)
 • Definition god tro:
  • Når løftemodtager ikke vidste eller burde vide at løftet fra løftegiver var afgivet ved svig, tvang, udnyttelse og lignende
 • Definition ond tro:
  • Løftemodtager indså eller burde have indset, at løftet fra løftegiver var afgivet ved svig, tvang, udnyttelse og lignende

 

Aftalens ugyldighed – god og ond tro

 • Ved de stærke ugyldighedsgrunde:
  • Løftet er ugyldigt uanset om løftemodtager er i god eller ond tro
 • Ved de svage ugyldighedsgrunde:
  • Er løftemodtager i god tro er aftalen stadig gyldig og løftegiver er bundet af løftet
  • Er løftemodtager i ond tro, er aftalen ugyldig og løftegiver er ikke bundet af løftet

 

De stærke ugyldighedsgrunde

 • Falsk
 • Forfalskning
 • Forvanskning
 • Voldelig tvang
 • Umyndighed, værgemålsloven

 

Falsk

 • Dokumentet er falsk, fx fordi underskriftet er falsk ved at have underskrevet i en andens navn

Forfalskning

 • Der er ændret i dokumentet efter løftegiver har afgivet sit løfte, fx efter at løftegiver har underskrevet et dokument hvor indholdet senere ændres

Forvanskning

 • Fejl og forvanskninger i beskeder/kommunikation der sker undervejs i forbindelse med transport og forsendelse

Voldelig tvang

 • Et løfte er ugyldigt, hvis det er fremkaldt ved personlig vold eller med trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold
 • Det gælder også hvis en tredjemand truer et løfte frem fra løftegiver til løftemodtager.
  • Hvis den tvungne løftegiver ikke vil være bundet af det løfte der er tvunget ud af ham, skal han hurtigst muligt informere løftemodtager om truslen, og give besked om at han ikke vil være bundet af sit løfte

Umyndige – Personer under 18 år

 • Hovedregel: Den umyndige kan ikke forpligte sig ved retshandler, og aftalen vil være ugyldig
 • Undtagelse 1: Selverhvervelsesreglen, fx hvad de tjener ved eget arbejde
 • Undtagelse 2: Pengereglen, fx modtagelse af kontantbeløb der er rimelig i forhold til personens alder(kunne være barnet har fået lommepenge, arv, konfirmationspenge eller lignende).
 • Ved tvivl – indhente værgens samtykke til aftalen
 • Umyndige – Personer under 18 år
 • NB! Et kreditkøb vil altid være ugyldigt
 • Hvis en aftale med en umyndig er ugyldig, skal hver part tilbagelevere det de har modtaget
 • Erstatning skal betales, hvis det ikke er muligt at tilbagelevere, fx en cykel der er købt på kredit, og som i mellemtiden er blevet stjålet
 • Nyttereglen
  • Beskyttelsesregel for umyndige
  • Den umyndige skal stilles som om ydelsen aldrig var blevet lavet
  • Den umyndige skal tilbagelevere cyklen, eller det nytte som den umyndige har haft af cyklen(evt. tjent penge på at køre med aviser)
  • Men har den umyndige blot kørt en tur i skoven, og ødelagt cyklen, så har den umyndige ikke haft nytte af cyklen, og skal derfor kun tilbagelevere cyklen

 

De svage ugyldighedsgrunde

 • Simpel tvang
 • Svig
 • Udnyttelse
 • Fejlskrift
 • I strid med almindelig hæderlighed

 

Ved de svage ugyldighedsgrunde:

 • Er løftemodtager i god tro er aftalen stadig gyldig og løftegiver er bundet af løftet
 • Er løftemodtager i ond tro, er aftalen ugyldig og løftegiver er ikke bundet af løftet

 

Simpel tvang

 • Anden tvang end voldelig tvang, fx afpresning, chikane – psykisk tvang

Svig

 • Når man bevidst giver fejlagtige oplysninger for at få en aftale i stand, eller der er tale om fortielser og løgne

Udnyttelse

 • Hvis nogen har udnyttet et andens betydelige personlige eller økonomiske vanskeligheder, manglende indsigt, letsind, bestående afhængighedsforhold
 • Udnyttelse af grovere karakter
 • Opnår et løfte der står i misforhold til hvad der er normalt

Fejlskrift

 • Fejl i indhold
 • Løftemodtager indså eller burde have indset at der var tale om fejlskrift – forkert indhold

Urimelige aftaler – aftalelovens generalklausul

 • Aftaler med et urimeligt eller uredeligt indhold kan også føre til ugyldighed
 • En urimelig aftale vil kunne tilsidesættes helt eller delvis

Bristende forudsætninger

 • Et løfte afgives på baggrund af nogle forudsætninger
 • Når forudsætningerne brister eller svigter, vil aftalen kunne tilsidesættes