Kapitel 04 – Erstatning uden for kontrakt

Indhold:

 • Betingelser for erstatningsansvar
 • Ansvarsgrundlag
 • Årsagsforbindelse – kausalitet(latin)
 • Påregnelighed – adækvans(latin)
 • Beregning af tab
 • Nedsættelse eller bortfald af erstatningen
 • Produktansvar

 

Betingelser for erstatningsansvar

 

Fire erstatningsansvarsbetingelser

 • Ansvarsgrundlag
  • Skadevolders handling/ansvar skal være ansvarspådragende
  • Culpa eller objektivt ansvar
 • Årsagsforbindelse/kausalitet
  • Der skal være en forbindelse mellem skadevolders adfærd og skaden
 • Påregnelighed/adækvans
  • Skaden skal være en sandsynlig følge af skadevolders adfærd/handling
  • dvs. skaden skal være påregnelig
 • Tab – dokumenteret økonomisk tab
  • Der skal være økonomisk tab hos de skadelidte, som kan dokumenteres

 

Alle betingelser skal være opfyldt før skadevolder skal betale erstatning til skadelidte

 

Ansvarsgrundlag

 • Culpa
  • Ordet ”culpa” betyder skyld
  • Dvs. det er skadevolders skyld
  • Skadevolders handling/undladelser bedømmes
  • Sammenligningsgrundlaget er bonus pater familias – den gode familiefar
   • Bruges som sammenligningsgrundlag, hvordan opførte personen sig, og hvordan burde personen have opført sig(i forhold til en almindeligt agerende person)
 • Objektivt ansvar
  • Skadevolder er ansvarlig uden skyld

 

Culpa

 

Graden af skyld

 • Forsætlig adfærd – er klar over, handling vil medføre skade
 • Grov uagtsomhed – burde have forudset skaden
 • Simpel uagtsomhed – ved nærmere eftertanke burde skaden være forudset
 • Hændeligt uheld – uforudsigeligt uheld og skadevolder er ansvarsfri

 

Bevisbyrden

 • Hovedreglen er culpa med ligefrem bevisbyrde:  Skadelidte skal bevise at alle fire betingelser for erstatningsansvar er opfyldt
 • Culpa med omvendt bevisbyrde:
 • På særlige områder er det skadevolder, som skal bevise, at han ikke har handlet uagtsomt eller forsætligt
 • Kan ske i særlige tilfælde, hvis fx den skadevoldte ligger på sygehuset, og ikke selv er i stand til at bevise at skadevolder er skyldig

 

Børns erstatningsansvar

 • Børn er erstatningsansvarlige som voksne
 • Hovedregel: Forældre er som udgangspunkt ikke ansvarlige for deres børns skadevoldende handlinger
 • Bedømmelse efter culpareglen, men sammenligningsgrundlaget er andre fornuftige børn på samme alder
 • Bonus pater barn – bedømmes ud fra hvordan børn bør opføre sig
 • Undtagelser:
  • Ved hjemmeboende børn er der ansvar for skader op til 7.500 kr. pr. skade som barnet forvolder
  • Omsorgssvigt, hvis forældrene ikke har holdt ordentligt øje
  • Lempelse hvis manglende udvikling

 

Udviklingshæmmede

 • Bedømmes efter bonus pater udviklingshæmmet
 • Man ser på hvor meget man kan forvente at den udviklingshæmmede har lært sig om almindelig opførsel og handlemåde osv.
 • Hovedregel: man er erstatningsansvarlig
 • Undtagelser
  • Det kan lempes/erstatningen kan nedsættes, alt efter hvor udviklingshæmmet personen er
  • Ingen lempelse hvis den udviklingshæmmede har sat sig selv i en særlig sindstilstand(fx kokain)
  • Præsumptionsansvar(Culpa med omvendt bevisbyrde), betyder at det er skadevolder der skal bevise at han/hun ikke har handlet culpøst

 

Alminedelig bevisbyrde: skadelidte skal bevise skadevolders skyld

 

Objektivt ansvar

 • Objektivt ansvar beskrives i daglig tale som det strenge ansvar
 • Ingen culpabedømmelse af den skadevoldende handling
 • Ikke krav om, at den skadevoldende handling skal være uagtsom eller forsætlig

 

 • Objektivt ansvar beskrives i daglig tale som det strenge ansvar
 • Ingen culpabedømmelse af den skadevoldende handling
 • Ikke krav om, at den skadevoldende handling skal være uagtsom eller forsætlig
 • Bruges fx i følgende tilfælde:
  • Færdselsuheld
  • Skader forvoldt af hunde
  • Arbejdsgiveransvar
  • Produktansvar

 

Færdselsansvar

 • Objektivt ansvar for den som er ansvarlig for et køretøj, hvis der sker et færdselsuheld
 • Den ansvarlige for et køretøj er ejeren eller føreren(i de fleste tilfælde føreren)
 • Lovpligtig ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer
 • Forsikringsselskabet udbetaler erstatningssummen direkte til skadelidte
 • Forsikringsselskabet kan søge regres, hvis skaden er sket på grund af grov hensynsløshed
  • Dvs. forsikringsselskabet kan gå tilbage til skadevolder og sige at de har udbetalt en sum penge til skaderamte, og det vil de have dækket
 • Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte selv har medvirket til skaden

 

Arbejdsgiveransvar

 • Principalansvar, DL 3-19-2
 • Arbejdsgiveren skal betale for skader de ansatte laver i arbejdstiden
 • Betingelserne for at arbejdsgiveren hæfter er:
  • Der skal være tale om et ansættelsesforhold
  • Den ansatte skal have handlet culpøst
  • Skaden skal være sket i forbindelse med arbejdet
  • Skal være i sket i overensstemmelse med arbejdsgiverens instrukser, dvs. der skal ikke være tale om abnorme handlinger

Arbejdsgiveren kan i nogle tilfælde søge regres mod den ansatte

 

Professionsansvar

 • Professionelle rådgivere mm. er underlagt et særligt professionsansvar
  • Dvs. fx en revisor, advokat, læge eller ejendomsmægler osv.
 • Samme erstatningsansvarsbetingelser
 • Culpabedømmelsen er strengere(da de jo er eksperter, og skal vide hvad der er rigtigt og forkert)
 • Sammenligningsgrundlaget er branchenormen(hvordan gør man inden for branchen normalt) – best practice inden for branchen.

 

Årsagsforbindelse – kasualitet

 • Der skal være en forbindelse mellem handlingen og den skete skade
 • Handlingen skal være årsagen til skaden
 • Der skal være årsagsforbindelse mellem handling (undladelse) og skade uanset om ansvarsgrundlaget er culpa eller objektivt ansvar

 

Beregning af tab

 • Skadelidte skal have erstattet sit økonomiske tab
 • Tabet skal kunne dokumenteres
 • Skadelidte skal stilles økonomisk som før skadens indtræden
 • Skadelidte må ikke tjene på erstatningen
 • Skadelidte har tabsbegrænsningspligt
  • Hvis der fx går ild i huset, har man pligt til at ringe til brandvæsnet
 • Forskel på tingsskade og personskade
 • Skadelidte har bevisbyrden

 

Tingskade

 • Ting, som er delvis skadet – erstatning for udgifterne til reparation.
 • Ting, som er totalskadet – erstatning svarende til genanskaffelsesprisen for den totalskadede ting, med fradrag for genstandens alder og slitage.
 • Tingskade(genopretning/reparation/nye ting)

 

Personskade

Erstattes økonomisk

 • Midlertidige følger
  • Tabt arbejdsfortjeneste
   • Man skal have dækket det som man kunne have tjent
   • Hvis skadelidte ikke kan arbejde og tjene den samme løn som før skaden skete, kan skadelidte få erstattet en midlertidig indtægtsnedgang
  • Svie og smerte
   • Her skal man have godtgørelse, beregnes fra den dag skaden sker til stationærtidspunktet)den dag hvor man hverken bliver ringere eller bedre)
   • Skadelidte kan få en godtgørelse for hver dag, han er syg
  • Helbredsudgifter mv.
   • Man skal have betalt medicin, hjælpemidler(fx krykker eller kørestol) osv.
   • Medicin, fysioterapeut, akupunktur, kiropraktor, psykolog, transportudgifter mv.
 • Varige følger
  • Erhvervsevnetab
   • Kan man passe det arbejde man havde før? Kan man passe noget arbejde overhovedet?
   • Hvis skadelidte varigt har en nedsat evne til at arbejde på mindst 15%, bliver der udbetalt erstatning. Erhvervsevnetabet bliver fastsat ud fra et lægeligt skøn.
  • Varigt mén
   • Der vurderes på, hvad mén grad har man fået, og derefter kan man få erstatning alt efter graden af mén(under 5% dækkes ikke)
   • Skadelidtes méngrad bliver fastsat til mellem 5-120%. Méngraden fastsættes ud fra en læges faglige skøn med støtte fra en mengradstabel
  • Fremtidige helbredsudgifter og andet tab
   • Bliver beregnet som et engangsbeløb og kan højst udgøre de årlige udgifter til medicin og behandlinger ganget med 10
 • Stationærtidspunktet: Det tidspunkt, hvor skadelidte hverken får det værre eller bedre

 

Tort

 • Handler om freds- friheds- og æreskrænkelse
 • Kidnappes, chikaneres, overfaldes

 

Erstatning til efterladte

 • Forsørgelse for efterladte, børnebidrag, begravelse og udgifter

 

Andet

 • Forsinkelse af studie

 

Nedsættelse eller bortfald af erstatning

 • Erstatningsbeløbet kan nedsættes eller helt bortfalde, hvis der er en objektiv ansvarsfrihedsgrund:
  • Egen skyld, samtykke, accept af risiko
  • Nødværge
  • Nødret
 • Egen skyld – skadelidte har selv handlet uagtsomt og er medskyldig i skaden

Erstatningen kan blive nedsat eller bortfalde

 • Samtykke/accept af risiko – skadelidte har samtykket til at deltage i handlingen, som indebærer risiko for skade
  Skadelidte kan ikke kræve erstatning
 • Nødret(selvforsvar) – en strafbar handling kan være ansvarsfri, hvis handlingen var nødvendig for at undgå større skade
 • Nødværge(selvforsvar) – forsvar mod et angreb eller overhængende fare er straffri
  Handlingen må ikke være mere voldsom en nødvendigt

 

Erstatningskrav på skadevolder kan i øvrigt nedsættes, hvis det vil være urimeligt tyngende

 

Produktansvar

 • Produktansvar er særlig strengt ansvar for producent og mellemhandler
 • Hvis et produkt går i stykker, og der ikke sker skade på person eller ting, er det købelovens regler om mangler, der gælder.
 • Hvis et produkt er defekt, og defekten er skyld i skade på ting eller på person, kan der være produktansvar.
 • Både et ulovbestemt produktansvar og ansvar efter produktansvarsloven

 

Det ulovsbestemte produktansvar

 • Producent er erstatningsansvarlig for et defekt produkt, hvis alle 4 betingelser er opfyldt:
  • Ansvarsgrundlag (culpa eller objektivt ansvar)
  • Årsagsforbindelse
  • Påregnelighed
  • Økonomisk tab
 • Skadelidte skal bevise produktet er defekt, men ansvarsgrundlaget for producenten er ”culpa med omvendt bevisbyrde”

 

Lov om produktansvar

 • Særlig lov om ansvar for producent og mellemhandler for defekte produkter.
 • Betingelser for produktansvar:
  • Skade på person eller forbrugerting
  • Produktet skal være defekt
  • Årsagsforbindelse mellem defekt produkt og skaden
 • Et produkt er defekt, hvis den har en fejl, som man ikke kunne forvente, og fejlen er farlig for omgivelserne
 • Producenten af produktet er objektivt ansvar for skader
 • Skadelidt har bevisbyrden for at
  • Produktet er defekt
  • Der er sket en skade
  • Der er årsagsforbindelse mellem defekt og skade
 • Producenten kan være fri for ansvar, hvis han fx ikke selv har sat varen på markedet
 • Mellemhandleren (butikken) er ansvarlig
  • Hvis mellemhandleren er skyld i defekten, fx ved at have opbevaret produktet forkert
  • Eller hvis producenten  har handlet culpøst, fx undladt at rette op på en fejl, som producenten kendte til
 • Mellemhandleren har regreskrav mod producenten