Kapitel 03 – Domstole og retssager

Magtens tredeling

 • Lovgivende magt
 • Dømmende magt
 • Udøvende magt

 

Sikrer os mod diktatur

 

De danske domstole

 • Byretten – 24 placeret over hele landet
 • Landsretten – Østre Landsret og Vestre Landsret
 • Højesteret

 

 • 2-instansprincippet:  Sager kan afgøres ved
  2 instanser og de fleste sager starter i Byretten
 • Skal sagen prøves en tredje gang kræves der en særlig tilladelse – tredjeinstansbevilling

 

Domstolene: opbygning og opgaver

 • De almindelige domstole: Højesteret, Landsretten, Byretten, Sø- og Handelsretten
 • De særlige domstole: fx Boligretten, Den særlige Klageret, Rigsretten
  • Grunden til man har særlige domstole er, at de dommerne i de almindelige domstole jo naturligvis ikke kan vide alt

 

 • Byrettens har forskellige afdelinger, fx:
  • Civilretten
   • Civile retssager. Sager mellem borgere, virksomheder og det offentlige.
  • Kriminalretten
   • Straffesager. Sag er hvor man er anklaget for at have begået en lovovertrædelse, som kan straffes.
  • Fogedretten
   • Tvangsinddrivelse af gæld og udlæg, tilbagebetagelsessager, sager om arrest og fogedforbud, udsættelse af lejemål, samværssager om udlevering af børn.
  • Skifteretten
   • Dødsboer og arvesager, skifte i separations- og skilsmissesager, skifte i insolvenssager, gældssanering og konkurssager.
  • Boligretten
   • Huslejesager, opsigelse af lejeaftaler og mangler ved det lejede.

 

 • Sø- og Handelsretten: Behandler særligt sager om varemærker, design, patent, internationale erhvervsforhold, markedsføringsloven, konkurrenceloven

 

Alternativ til domstolene

 • Klagenævn
  • Hvis en forbruger vil klage over en vare eller en arbejds- eller tjenesteydelse, kan klagen indbringes for et godkendt klagenævn eller ankenævn, fx Forbrugerklagenævnet.
 • Retsmægling
  • I visse sager sker det, at retten sender et tilbud til parterne om hjælp til selv at finde en løsning på konflikten gennem retsmægling.
  • Bruges i konflikter mellem naboer, medarbejdere og arbejdsgivere og skilsmisse- og forældremyndighedssager, da der i disse sager ofte er mange følelser i spil.
  • Juraen træder i baggrunden, det handler om dialog
 • Voldgift
  • En  voldgiftsret er en privat domstol, der nedsættes, og de uenige parter har indflydelse på voldgiftrettens sammensætning, dvs. hvem der skal være dommere i sagen.
  • Dommeren behøver ikke være jurist, men er ofte en person med særligt fagkundskab.

 

Internationale domstole

 • EU-domstolen i Luxembourg
  • Sikre og fastsætte hvordan traktaten skal forstås og anvendes i EU’s medlemsstater
 • Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
  • Behandler sager om overtrædelse af EMRK

 

Civile retssager

 • Forskel på civile sager og straffesager
 • Parterne: Sagsøger og sagsøgte
 • Begreber – se fig. 3.4:
  • Bevisbyrde
   • I civile sager er det som udgangspunkt sagsøger, der skal bevise sin påstand. Man siger, at han skal kunne løfte bevisbyrden. Påstår sagsøger, at sagsøgte skylder ham 10.000 kr., er det sagsøger som skal dokumentere og bevise, at det er korrekt, og at kravet eksisterer.
  • Bevisumiddelbarhedsprincippet
   • Medfører, at beviser skal fremlægges direkte foran dommeren. Sagens bevisførelse, herunder fremlæggelse af dokumentation, partsafhøring oh vidneafhøring, afhøring af syns- og skønsman mv., sker i retten under hovedforhandlingen, så dommeren kan skabe sig et helhedsindtryk i sagen .Sagens dokumenter er sendt til retten under sagens forberedelse, og de fremlægges under hovedforhandlingen og læses højt.
  • Forhandlingsprincippet
   • Betyder, at sagsøger og sagsøgte selv har ansvaret for at fremlægge de beviser og nødvendige oplysninger i sagen, som dømmeren skal se på, herunder indkalde relevante vidner, gennemføre syn og skøn og fremlægge den nødvendige dokumentation.
  • Den frie bevisbedømmelse
   • Betyder, at retten har frihed til selv at vurdere, hvad der er bevist og hvilke beviser, der skal veje tungest, når der skal afsiges en dom. Dommerens vurdering skal være objektiv. Dommerens personlige forhold eller holdning i en sag må ikke spille ind ved sagens afgørelse.

 

Værneting – hvor skal sagen føres?

 • Stedlig kompetence
  • Hovedregel: Sagsøgtes hjemting, dvs. der hvor sagsøgte bor eller har sin virksomhed
  • Undtagelse: Supplerende værneting – se fig. 3.5
 • Værneting kan aftales

 

Sådan forløber en civil retssag

 • Sagens forberedelse
  • Stævning og forkyndelse
  • Svarskrift
  • Forberedende retsmøde
  • Syn og skøn
  • Replik og duplik
 • Hovedforhandling – sagens afgørelse
  • Forlig ?
 • Omkostninger
  • Fri proces
  • Retshjælpsforsikring
 • Småsagsprocessen – sager under 100.000 kr.