Kapitel 21 – Pant

Pant = sikkerhed for kreditor

Debitor = låntager

Kreditor = udlåner

Noget af det mest almindelige at tage pant i er huset

Hvad kan pantsættes:

 • Bolig
 • Obligationer
 • Smykker
 • Osv.

Dvs. ting der har en hvis værdi

Kapitel 21 handler om:

 • Pant og vigtige begreber
 • Hvad kan kreditor få pant i?
  • Aktiver
 • Misligholdelse af pant i ejendommen
 • Dobbeltoverdragelse – prioritetsvirkning
 • Kædeoverdragelse – gyldighedsvirkning
 • Tinglysning

Der findes 4 bøger:

 • Tingbogen – her tinglyses alle rettigheder over fast ejendom, fx skøde, servitut og pant
 • Bilbogen – her tinglyses pant, ejendomsforbehold og udlæg i biler
 • Andelsboligbogen – her tinglyses pant og udlæg i en andelsbolig
 • Personbogen – her tinglyses pant i løsøre(fx en cykel), virksomhedspant samt ægtepagter og værgemål

Computergenereret alternativ tekst: Aktiv F Siknngsakt for køb [ Siknngsakt for pant
Løsøre Ingen Tinglysning i Person-
bogen
Biler Ingen Tinglysning i Bilbogen
Fordringer (simple) Meddelelse til debitor Meddelelse til debitor
Omsætningsgældsbrev Rådighedsberøvelse Rådighedsberøvelse
Fondsaktiver (fx aktier) Registrering ¡ VP Registrering i VP
securities securities
Andelsbolig Meddelelse til Andels- Tinglysning ¡ Andels
boligforeningen boligbogen
Fast ejendom Tinglysning iTingbogen Tinglysning iTingbogen
Fig. 21.1 Oversigt over aktiver, sikringsakt for køb og sikringsakt for pant.

Pant og vigtige begreber

 • Pantsætningsaftale
 • Prioritetsorden
 • Viljesbestemt pant, lovbestemt pant, retspant
 • Håndpant eller underpant
 • Sikringsakt

Se fig. 21.1

Når et aktiv er pantsat har pantsættet ejendomsretten til det pantsatte aktiv, men han har ikke længere den fulde råderet

Hvad kan en kreditor få pant i?

Løsøre

 • Håndpant kræver rådighedsberøvelse
  • Fx man går ned i banken og får taget håndpant i et maleri, hvor efter maleriet så opbevares i banken
  • Dvs. ved håndpant er der tale om let omsættelige varer
  • Altså beholder pantsættet ikke aktivet
 • Underpant kræver tinglysning i Personbogen(et register)
  • Her kan pantsætter beholde aktivet, og benytte det
  • Den mest avancerede pantsætningsform
  • Mest almindelige form for pantsætning ved løsøre

Biler

 • Underpant i biler tinglyses i Bilbogen
 • CRM – Centralregister for motorkøretøjer, ejerskabsregistrering(hvem ejer aktivet)
 • Pantsætning skal registreres i bilbogen

Virksomhedspant

 • ”Flydende pant”
  • Betyder at der er udskiftning hele tiden
 • Kan omfatte:
  • Simple fordringer
  • Varelager
  • Biler
  • Driftsinventar og driftsmateriel
  • Drivmidler mm.
  • Besætning
  • Immaterialrettigheder
 • Tinglyses i Personbogen

Fordringer

 • Pengekrav kan pantsættes som andre aktiver
 • Sikringsakt:
  • Simple fordringer: Denunciation
  • Omsætningsgældsbreve: Ihændehavelse
  • Pantebreve: Tinglysning

 • Fondsaktiver(aktiver obligationer og lign.) kan også pantsættes, sikringsakten er registrering i VP Securities

Pant i fast ejendom

Når man køber en bolig tinglyses skødet på tinglysning.dk, der står hvor det ligger, dvs. fx Thisted by og matrikel nr.

 • Pantebrev tinglyses i tingbogen

Pant i fast ejendom dækker over:

 • Huset
 • Grunden
 • Løsøre

Pant i fast ejendom omfatter også:

 • TL § 38: Løsøre, som er
  • indlagt i bygningen
  • til brug for bygningen
  • på ejerens bekostning

Det er ikke muligt at have særskilt løsørepant i aktiver, som er omfattet af TL § 38

NB: biler er altid udenfor, dvs. leaser man fx en bil, så hører den ikke til ejendommen som løsøre

§ 38 er alle ejendomme

 • TL § 37: Løsøre i ejendomme, som er
  • varigt indrettet
  • med særlig erhvervsvirksomhed for øje

 • Ved landejendomme er besætning og afgrøder også omfattet af pantet
  • Ved besætning er det dog kun traditionelt dansk landbrug, altså grise, køer, geder, får, heste osv., dermed er dyr som lamaer, strudse og mink ikke omfattet af det
 • Løsøret kan udskilles ifølge regelmæssig drift
 • Der kan være konflikt med særskilt pant i løsøret, se fig. 21.2

§ 37 er erhverv

Computergenereret alternativ tekst: Indlagt losore
Tinglysningsioven
§38
Ikke muligt at
have særskilt pant
¡ løsøret.
Ikke muligt at
have virksom
hedspant i
løsøret.
Ejendoms
forbehold
Ikke muligt at
have ejendoms
forbehold i
Iøsøret.
Erhvervstilbehor
Tinglysningsioven
§37
Pant ¡ løsøret skal
aftales, før løsøret
bliver bragt ind på
ejendommen.
Virksomhedspant
omfatter ikke
løsøre, som er
erhvervstilbehør.
Ejendomsforbe
holdet kan opret
holdes, hvis det er
taget, før løsøret
bliver bragt ind på
ejendommen.
Fig. 21.2 Oversigt over hvordan konflikt med and re rettigheder over løsøre kan løses.

Pant i andelsbolig

 • Værdien af andelsboligen kan pantsættes
 • Tinglyses i Andelsboligbogen
 • Ejerskifte af andelsbolig kan ikke tinglyses
 • Panthaver har ret til provenuet fra salg af andelsboligen – men med respekt af andelsboligforeningens krav på ubetalt boligafgift

Misligholdelse af pant i ejendom

 • Afdrag på pantebreve kaldes terminsydelser
 • Betaler debitor ikke terminsydelsen kan kreditor opsige -hele lånet til betaling
 • Debitor har 7 løbedage efter terminsydelsens forfaldsydelse til at betale beløbet, før kreditor må sende et påkrav
  Se fig. 21.3
 • Debitor må ikke forringe pantets værdi fx ved ikke at vedligeholde bygningen

Computergenereret alternativ tekst: Sammenhængen mellem lobedage og pâkrav
11. marts
Forfaldsdag
18. marts
Debito r skal betale
senest efter 7 løbe-
dage for at undgå
morarenter
19. marts
Kreditor
sender
på krav til
debitor
26. marts
Kreditor kan
kræve hele
gælden
betalt
Fig. 21.3 Sammenhængen mellem løbedage og påkrav. Kreditor kan kræve morarenter
fra 11. marts indtil debitor betaler.

Dobbeltoverdragelse – prioritetsvirkning

 • Dobbeltpant / Dobbeltsalg
 • Prioritetsorden
 • TL § 1 – alle rettigheder over fast ejendom skal tinglyses
 • Løsning af konflikt med dobbeltoverdragelse af fast ejendom:
  • HR: Først i tid, bedst i ret
  • U: Køber 2 får ret til ejendommen, hvis:
   • Køber 1 ikke har tinglyst
   • Køber 2 har tinglyst sin ret
   • Køber tro er i god tro

Kædeoverdragelse – gyldighedsvirkning

 • Gyldighedsvirkning: Man skal kunne stole på det, der er tinglyst
 • Kædeoverdragelse: A har solgt huset til B, som sælger det videre til C
 • Hvis A har en indsigelse overfor B, kan C så beholde huset?
  HR: Huset skal tilbage til A
  U: C kan få lov til at beholde huset, hvis:

  • Aftalen mellem A og B er tinglyst
  • C er i god tro om As indsigelse
  • C har tinglyst sin ret til ejendommen
  • As indsigelse ikke er en stærk ugyldighedsgrund fx falsk

Tinglysning

 • Foretages af Tinglysningsretten i Hobro
 • Tinglysningssystemet er digitalt og kan findes på www.tinglysning.dk
 • Det er gratis at slå op i tinglysningssystemet
 • De forskellige tinglysninger foregår i:
  • Tingbog
  • Bilbog
  • Andelsboligbog
  • Personbog

Eksempel på hvordan det ser ud på tinglysning.dk:

Computergenereret alternativ tekst: Ejendom Hyldevej 21 7700 Thisted
Stamoplysn inger
Kættelser
<Tilbage

 

Prioritetsorden, hvem kom først, hvem har førsteprioritet når huset sælges.

En man køber et hus til 1 mio. kr., han låner 800.000(80%) i kreditforeningen, låner 150.000(15%) i banke, og har selv udlæg i 50.000(5%), hvilket er et krav for at kunne få lånet i banken

Dvs. vi har et hus, som har følgende lån:

 1. 800.000
 1. 150.000

Huset ryger så på tvangsauktion, og sælges for 700.000, herefter får kreditforeningen, da de havde førsteprioritet, alle de 700.000, samt et tab på 100.000, mens banken taber alle de 150.000

Dog skylder ejeren stadig 100.000 til kreditforeningen, og 150.000 til banken, som dog bliver lavet om til et almindeligt lån uden nogen sikkerhed

NB: kreditforeninger vil ofte kræve at få førsteprioritet