Kapitel 02 – Retskilder og juridisk metode

Retskilder:

 • I retskilder kan vi søge juridiske informationer, og disse informationer finder vi både i nationale og internationale retskilder
 • Nationale retskilder: loven, forarbejder, bekendtgørelser, domme/retspraksis, sædvane/kutyme, forholdets natur
 • Internationale retskilder: EU-retten, traktater, konventioner(fx CISG, EMRK), internationale handelskutymer(fx INCOTERMS 2010)

 

Grundloven § 3: Den lovgivende magt er hos kongen(regeringen) og Folketinget i forening. Den udøvende mag er hos kongen(regeringen). Den dømmende magt er hos domstolene.

 

Lovhierarki:

 • Grundloven
  • Loven er vores vigtigste retskilde til information. Grundloven er Danmarks forfatning og øverste lov. Lavet i 1849. Seneste ændring var i 1953.
 • Almindelige love
  • Fx færdselsloven, straffeloven, våbenloven, købeloven, e-handelsloven osv.
  • Må ikke være i strid med grundloven
 • Bekendtgørelser
  • Mere detaljerede regler, som retter sig mere direkte mod borgerne, laves af den ansvarlige minister for området i form af bekendtgørelser.
 • Vejledning og cirkulære
  • Benyttes af forvaltningen og kommunerne, som skal anvende reglerne direkte over for borgere.
  • Dvs. vejledning og cirkulære bruges internt i forvaltningen

 

Hjemmel i lov: bekendtgørelser udspringer af loven, og man siger i den sammenhæng, at bekendtgørelsen skal have hjemmel i lov.

 

Lovhjemmel: nye regler og love der udstedes skal have hjemmel i en højere lov.

Lovfestet bemyndigelse. Man har loven i ryggen til at gøre noget.

 

Straffeloven: Hvis en person fx bliver overfaldt, så går staten ind og tager over og fører sagen for offeret

 

Lovens forarbejder som fortolkningsbidrag

 • Ethvert medlem af folketinget kan fremsætte et lovforslag. Dette forslag skal så behandles tre gange i folketingssalen og vedtages ved almindeligt flertal. Imellem behandlingerne bliver lovforslaget diskuteret i udvalg, ligesom der også stilles spørgsmål til forslagsstilleren, forslaget forarbejdes og der indhentes udtalelser fra interesseorganisationer og specialister.

 

Lovfortolkning og forståelse:

 • Objektiv fortolkning
  • Man holder sig strengt til lovtekstens ordlyd og den almindelige forståelse af ordene
 • Subjektiv fortolkning
  • Her inddrages forarbejder til loven for at forstå meningen, baggrunden, hensynene og formålet med loven. Man læser desuden bemærkninger og materiale fra Folketinget, udvalgsbehandlinger osv.
 • Analogi
  • Betyder at hvis der opstår et juridisk spørgsmål, som en loveregel ikke præcist tager stilling til(og der er et hul i loven), kn man i nogle tilfælde vælge at bruge en anden eksisterende lov til at afgøre en sag.
  • Kaldes nogle gange for udvidet fortolkning.
 • Præceptive regler
  • Kan der ikke afviges fra
  • Fx regler om beskyttelser af børn, disse kan ikke fraviges
 • Deklaratoriske regler
  • Her kan der godt aftales noget andet end der står i loven
  • Dvs. de kan fraviges

 

Domme som retskilde

 • Præjudikatsværdi/præcedens – dommens betydning for fremtidige sager og betydning for anvendelse af loven
  • Domme afsagt af en højere instans vægter tungere end domme afsagt af en lavere instans
  • Nyere domme vægter tungere end gamle domme
 • Internationale domme

 

Sædvane og forholdets natur

 • Sædvane(kutyme
  • Almindeligt accepteret skik og brug
  • En almindelig handlemåde, som er blevet fulgt og accepteret af flere over længere tid
 • Forholdets natur
  • Juridisk mavefornemmelse – ret og rimeligt

 

Internationale retskilder

 • De vigtigste internationale retskilder for Danmark er dem som kommer fra EU, da dansk ret er forpligtet til at tolke dansk ret i overensstemmelse med EU-retten. Desuden har vi tiltrådt en række internationale konventioner.
 • Internationale konventioner
  • CISG (Convention of International Sales of Goods)
  • EMRK (Europæiske Menneskerettighedskonvetion)
  • Se U2012.1439Ø Massetilbageholdelse COP 15
 • Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
 • EU’s retskilder
  • Traktater
   • Er EU’s grundlove og gælder i de medlemsstater som har godkendt og ratificeret traktaten.
  • Forordninger
   • Er ligesom almindelige lover der udspringer af en traktat. Gælder i alle medlemsstater.
  • Direktiver
   • Skal direkte implementeres og indarbejdes i dansk ret. Dvs. laves til dansk lovgivning.
  • Beslutninger
   • Bindende for de medlemsstater beslutningen er rettet mod.
  • Henstillinger og udtalelser
   • Er ikke bindende, men skal tolkes som vejledning eller opfordring.
  • Domme fra EU-Domstolen
   • Er bindene i Danmark
   • Dvs. dommene fra EU er retspraksis og skal medinddrages, når en dansk dommer tager stilling i en sag ved en dansk domstol.

 

 

Juridisk metode

Sådan knækker du en juridisk opgave

 1. Hvad handler opgaven om? Juridisk område/emne, fx aftaleret, køberet, erstatningsret osv. Hvilket kapitel i bogen er vi inde i?
 2. Hvad er faktum og de juridiske problemstillinger  i opgaven? Konkrete problemstillinger inden for aftaleret, køberet, erstatningsret osv.
 3. Forklar de juridiske begreber og teorien, der er relevant
 4. Konklusion – hvordan skal sagen løses ? Svaret skal være juridisk begrundet.