Kapitel 19 – Kaution

Dette kapitel indeholder

 1. Hvad er kaution?
 1. Sådan bliver aftalen indgået
 2. Hvornår kan kreditor kræve gælden indfriet?
 1. Hvor meget skal kautionisten betale?
 1. Flere kautionister til samme gæld
 1. Hvornår ophører kautionen?

 1. Hvad er Kaution?
 • En form for sikkerhedsstillelse
 • Sikkerhed for lån, se fig. 19.1
 • Aftale mellem kautionist og kreditor omfattet af aftalelovens regler om:
  • Aftaleindgåelse
  • Ugyldighed
  • Urimelige aftaler
 • Banker har oplysningspligt om kautionens indhold overfor private kautionister

 

Computergenereret alternativ tekst: Kreditor?
Langiver
(Bank)
a,
C
-J
Kautionsaftale
Kautionist
(Mor Mia)
Debitori
Lantager
(Anne Sofie)
Fig. 19.1 Oversigt over forholdet mellem parterne: Kreditor, debitor og kautionist.

 1. Sådan bliver aftalen indgået

Nedenstående er en form for key-words fra bogen, se bogen side 266-269 for mere information om disse:

 • Aftalelovens regler
 • Ugyldighedsreglerne
 • Privat kaution
 • Erhvervskaution
 • Oplysningspligt
 • God skik, bekendtgørelse
 • Etiske regler
 • Urimelige aftaler

Ud over den strenge oplysningspligt skal en bank over for en privat kautionist overholde lov om finansiel virksomhed § 48, som indeholder krav om, at:

 • Kautionsaftalen er skriftlig
 • Kautionisten hvert år får en skriftlig opgørelse af gældens størrelse
 • Kautionisten skal have meddelelse fra kreditor, senest når debitor ikke har betalt afdrag i 3 måneder
 • Kautionisten ikke kan hæfte for fremtidig gæld, men kun det beløb, debitor skylder på det tidspunkt, kautionsaftalen bliver underskrevet
 • Kautionsaftalen bortfalder efter 10 år for almindelige lån og 5 år for en kassekredit, medmindre kautionsaftalen forinden er blevet fornyet

 1. Hvornår kan kreditor kræve gælden indfriet?
 • Simpel kaution
 • Selvskyldnerkaution
 • Tabskaution

Se fig. 19.2

Computergenereret alternativ tekst: Kautionsform IHvomår kan kreditor kræve gælden betalt af kautionisten? I
Seivskyldner- Allerede, når debitor ikke betaler gælden som aftalt, fx når
kaution debitor ikke betaler et afdrag til tiden.
Simpel kaution Kreditor skal først gøre en indsats for at fà debitor til at
betale, og kreditor skal kunne dokumentere, at debitor ikke
kan betale, fx når:
. Kautionisten erkender, at debitor ikke kan betale.
. Kreditor forgæves har forsøgt at få udlæg i debito rs
aktiver i Fogedretten.
. Debitor er gået konkurs eller har fået gældssanering,
uden kreditor har fået fuld dækning.
Tabskaution Når kreditors endelige tab er gjort op efter alle andre sik
kerheder, fx en pantsat bil, er solgt, og efter debitors evt.
konkurs er behandlet.
Fig. 19.2 Oversigt over kautionsform og hvornår kreditor kan kræve gælden betalt af
kautionisten.

 1. Hvor meget skal kautionisten betale?
 • Alskyldserklæring
  • Ikke i privat kaution
  • Bruges i forbindelse med virksomhed
 • Henvisning til bestemt lån
 • Begrænset kaution
 • Kautionist har regresret overfor debitor
 • Kautionist har indtrædelsesret i pant mm.

 1. Flere kautionister til samme gæld
 • Fx når flere virksomhedsejere kautionerer for virksomhedens gæld, se fig. 19.3
 • Kautionisterne kan hæfte for gælden
  • Solidarisk eller
  • Pro rata

 • Hvis en kautionist indfrier hele gælden har han regresret både overfor debitor og de andre kautionister

 

Computergenereret alternativ tekst: Flere kautionlster kan kautionere over kreditor for det samme lán
Kautionist
(ejer) i
Kreditor/ Kautionist
Kautionsaftale
(Bank) (ejer)2
kautj Kautionist
(ejer) 3
Debitor
(Virksomhed A/S)
Fig. 19.3 Flere kautionister kan kautionere overfor kreditor for det samme lån.

 1. Hvornår ophører kautionen?
 • Når debitor betaler gælden
 • Når kreditor har eftergivet gælden
 • Kreditor har givet henstand uden at aftale det med -kautionisten
 • Gælden forældes
 • Kautionen opsiges
  • Kan aftales mellem kreditor og kautionist
 • Kautionisten betaler