Kapitel 17 – Ansættelsesret

 1. Ansættelse
 2. Diskrimination og ligebehandling
 3. Under ansættelsen – funktionærloven
 1. Ophør af ansættelsen

 • Kollektiv eller individuel arbejdsret
 • Minimumsregler

Kollektiv arbejdsret

 • Omfatter de overenskomster der bliver indgået mellem arbejdsmarkedets parter, fx mellem DA og LO
 • Uenigheder kan ende i strejker og lockout
 • Hovedaftale: de overordnede regler for hvad man har aftalt, fx hvor tit forhandler man løn for de ansatte, hvor tit forhandler man overenskomster osv., det gør man så typisk hvert andet år

 • Ligebehandlingsloven
 • Forskelsbehandlingsloven
 • Funktionærloven
 • Ferieloven

Individuel arbejdsret

 • Ved den individuelle er der så tale aftale mellem arbejdsgiver og den enkelte ansatte
 • Men selvom du ikke er medlem af en fagforening, og dit erhverv ligger inden for en fagforenings område, kan de godt finde på at skride ind og fx strejke, fordi dine forhold skal leve op til de aftaler de har

Ansættelsesbevis

 • Ansættelsesaftale indgås mellem arbejdsgiver og -arbejdstager
 • Arbejdsgiver skal lave en ansættelseskontrakt/ ansættelsesbevis
 • Arbejdstager skal have det skriftlige dokument senest en måned efter han er startet i jobbet
 • Ansættelsesbeviset skal indeholde alle væsentligt oplysninger om ansættelsesforholdet
 • Overholder arbejdsgiver ikke oplysningspligten kan arbejdstager have krav på en godtgørelse
 • Man skal have den senest 1 måned efter start på arbejde

I den står der noget om:

 • Løn
 • Tid
 • Sted
 • Stilling
 • Ansættelsesdato
 • Lønstigning
 • Ferie
 • Overenskomst
 • Opsigelsesvarsel
 • Sygdom
 • Pension

Særlige klausuler i ansættelseskontrakten

Der er tre klausuler, som indskrænker arbejdstagers mulighed for fremtidige job:

 • Konkurrenceklausul
  • Arbejdstager må ikke tage ansættelse i konkurrerende virksomheder
  • Dvs. forlader man sin stilling hos sin nuværende virksomhed, må man fx ikke de næste 12 måneder tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed
 • Kundeklausul
  • Arbejdstager må ikke tage ansættelse hos arbejdsgivers kunder eller leverandører/forretningsforbindelser
  • Dvs. ansætter et pengeinstitut fx en medarbejder fra et andet pengeinstitut, kan denne medarbejder have en klausul med sig, der siger at denne ikke må tage kontakt til tidligere kunder fx de seneste 18 måneder, eller han må ikke tage kontakt til kunder han har haft kontakt til de sidste 18 måneder eller lignende
 • Jobklausul
  • Arbejdsgiver aftaler med andre arbejdsgivere, at de ikke ansætter medarbejderne i virksomheden

 • Er arbejdstager begrænset af en særlig klausul, skal det aftales skriftligt
 • Det skal også aftales, hvor længe klausulen kan gøres gældende
 • Arbejdstager har krav på kompensation i den periode, klausulen er gældende
 • Klausulen bortfalder, hvis arbejdsgiver opsiger medarbejderen uden rimelig grund

Diskrimination og ligebehandling

Forskelsbehandling(diskriminationsloven):

 • Arbejdsgiver må ikke gøre forskel på personer på grund af race, hudfarve, religion/tro, seksuel orientering, alder, handicap, politisk anskuelse, national, social eller etnisk oprindelse
 • Starter allerede når man indsætter en jobannonce, det vil vel sige at den gælder altid

Ligebehandling:

Arbejdsgiver må ikke gøre forskel på personer på grund af køn

Personer, der er blevet forskelsbehandlet kan kræve godtgørelse af arbejdsgiver

Under ansættelsen – funktionærloven

Funktionærloven fastsætte minimumsregler for funktionærer

En funktionær:

 • Arbejder i gennemsnit mere end 8 timer om ugen
 • Er underlagt arbejdsgivers instruktion
 • Laver funktionærarbejde fx kontor, IT, ansatte ingeniører, mellemledere mm.

Arbejdsgiver og arbejdstager kan aftale, at ansættelsen er omfattet af funktionærloven

Når funktionærloven benyttes, er der pludselig regler om hvad der skal stå i ansættelseskontrakten

Ledelsesret og loyalitetspligt

 • Arbejdsgiver har ledelsesretten
  • Kan tilrettelægge og fordele arbejdet
 • Funktionær har møderet og mødepligt
 • Funktionær har loyalitetspligt både i og uden for arbejdstiden
  • Omfatter også sociale medier

Sygdom og barsel

 • Funktionæren skal kontakte arbejdsgiver i tilfælde af sygdom
 • Funktionær har ret til løn under sygdom
  • Hvis det er aftalt, kan arbejdsgiver opsige med 1 måneds varsel, hvis arbejdstager har 120 sygedage inden for 12 måneder
 • Forældre har ret til orlov i forbindelse med barsel
  • Ifølge funktionærloven er der ret til ½ løn under barsel, men det kan være aftalt i overenskomsten, at forældrene har ret til fuld løn

Alle har ret til ferie

 • Funktionæren optjener feriedage i et kalenderår med ret til afholdelse i følgende ferieår, se fig. 17.1
 • I løbet af et år optjenes ret til 5 ugers ferie
 • Hovedferien på 3 uger skal ligge i perioden 1. maj til 1. september og aftales sammen med arbejdsgiver
 • Holdes ferie med løn har funktionæren ret til ferietillæg på 1% af lønnen i optjeningsåret
 • Timelønnede som holder ferie uden løn, optjener feriegodtgørelse, som udbetales i forbindelse med ferien

Optjenings-år

 • Kalenderåret(1/1-31/12)
 • Optjener 2,08 dage pr. måned

Afholdelses-år

 • Ferien kan afholdes i perioden 1/5-30/4

Som funktionær får man fuld løn under ferie, + 1% ekstra af lønnen man har haft i året forud(1/5-30/4), som et ferietillæg

Hvis ikke dette er tilfældet, får man som hovedregel 12,5% af sin løn på en feriekonto

Ophør af ansættelsen

 • Funktionæren skal opsiges med et varsel afhængig af -anciennitet, se fig. 17.2
 • Har medarbejderen været ansat i mere end 12 år, skal arbejdsgiver betale en godtgørelse på 1-3 måneders løn
 • Er opsigelsen urimelig eller usaglig skal arbejdsgiver betale en godtgørelse på maksimalt 4 måneders løn
 • Arbejdsgiver kan bortvise en medarbejder, hvis han misligholder sine forpligtelser væsentligt
  • Medarbejderen skal forlade virksomheden med det samme og får ikke mere løn

En funktionær kan som udgangspunkt altid opsige sin kontrakt med 1 måneds varsel