Kapitel 13 – Markedsføringsret

God markedsføringsskik § 1

Generalklausulen:

 • Markedsføringslovens overordnede norm.
 • Sætter de ydre rammer og grænser for, hvad der er god -markedsføringsskik.
 • Supplerer specialbestemmelserne i markedsføringsloven.
 • § 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.”
  Stk. 2 Markedsføring, der angår forbrugernes økonomiske interesser, må ikke være egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske interesser

 

Den erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til:

 • Forbrugerne
 • Erhvervsdrivende
 • Almene samfundsinteresser

 

I forhold til§ 1 om god skik

Handler om hensyn til forbruger og erhvervsdrivende og almen samfundsinteresser

Man må ikke

 • Diskriminere
 • Spille på frygt og overtro
 • Anerkende eller opfordre til vold
 • Ulovlig adfærd eller farlig adfærd

 

Man må heller ikke lave vildledende markedsføring

 

Markedsføring, der angår forbrugernes økonomiske interesser, må ikke være egnet til mærkbart at forvride forbrugernes økonomiske adfærd.

 

”God markedsføringsskik” ændrer sig i takt med den samfundsmæssige, tekniske og økonomiske udvikling.

 

Overtrædelse må vurderes konkret fra sag til sag.

 

Vildledende markedsføring § 3

Se side 181

Vildledende og utilbørlig(som strider mod god moral) markedsføring

Dvs. ved markedsføring må der ikke være tale om:

 • Urigtige angivelser
 • Undladelser
 • Lyve
 • Vildlede
 • Oppustede
 • Urigtige oplysninger
 • Snyd med kvalitetsmærke
 • Aggressiv

Vildledende oplysninger – forkerte oplysninger om fx:

 • en vares kvaliteter og egenskaber, specifikationer, geografiske eller handelsmæssige oprindelse.
 • mærkningsordninger på en vare, fx øko-mærket, svanemærket, og varen ikke lever op til kravene i mærkningsordningen.
 • prisangivelser, førpriser, rabatter og tilbud. En virksomhed må ikke give forbrugerne det indtryk, at prisen er sat ned, hvis det rent faktisk ikke er tilfældet.
 • at have en bestemt vare til salg, og når kunden så møder op i butikken, findes der kun et begrænset antal eller varen findes slet ikke.
 • uddannelsesmæssig baggrund, autorisationer, medlemskab af brancheforeninger og organisationer.
 • om forbrugerens rettigheder til omlevering eller tilbagebetaling.

FOB: Retningslinjer om prismarkedsføring:

 • Brug af udtryk som normalpris/tilbudspris, før/nu, slagtilbud, gratis, chokpris, tilbud, ophørsudsalg, brugte varer, udstillingsmodeller, 2. sortering mv.

 

Aggressiv markedsføring er ikke tilladt, jf. MFL § 3, stk. 2.

 • Udsætter forbrugeren for utilbørlig påvirkning
 • Fx indgår momenter af chikane, tvang, fysisk vold, brug af et truende eller utilbørligt sprog eller adfærd, udnyttelse af en uheldig situation mv.

 

Reklameidentifikation § 4

Se side 188

Forbud mod skjult reklame:

 • En reklame skal kunne identificeres som en reklame, uanset form og uanset i hvilket medium den bringes.
 • Ikke skjule reklamen i sit budskab, for at påvirke eller manipulere modtagerne til at købe.
 • Forbuddet gælder i alle typer medier, såsom de skrevne og trykte medier, tv- og radioprogrammer, film, sponsorering, internettet, kunstværker, duftmarkedsføring mv.
 • Advertorial – en reklame der ligner en avisartikel/som en avisartikel, her skal det fremgå at der er tale om en reklame, forbrugeren/modtageren skal kunne gennemskue at der er tale om en reklame

 

Sammenlignende reklamer § 5 

 • Sammenligning med andre produkter, man må ikke nedgøre andre produkter
 • Man må ikke
  • Vildlede, kritisere, latterliggøre, nedvurdere eller omtale på en nedsættende måde
  • Ikke give anledning til forveksling
  • Miskreditere konkurrenter, varemærker eller firmanavne
  • Snylte på konkurrentens varemærke eller lignende
  • Fremstille en kopi af en anden vare, der er beskyttet af et varemærke

Markedsføringsloven § 5

 • Sammenlignende reklame omfatter enhver reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent.
 • Stk. 2. Sammenlignende reklame, jf. stk. 1, er tilladt efter denne lov, når sammenligningen
 • ikke er vildledende,
 • angår varer eller tjenesteydelser, der opfylder samme behov eller tjener samme formål,
 • er objektiv og sammenligner en eller flere konkrete og relevante egenskaber, der kan dokumenteres, og som er repræsentative for disse varer eller tjenesteydelser, herunder prisen,
 • ikke skaber forveksling på markedet mellem annoncøren og en konkurrent eller mellem annoncørens og en konkurrents varemærker, firmanavne, andre karakteristiske kendetegn, varer eller tjenesteydelser,
 • ikke miskrediterer eller nedvurderer en konkurrents varemærker, firmanavne, andre karakteristiske kendetegn, varer, tjenesteydelser, aktiviteter eller øvrige forhold,
 • for produkter med oprindelsesbetegnelse i hvert enkelt tilfælde vedrører produkter med samme betegnelse,
 • ikke drager utilbørlig fordel af den anseelse, der er knyttet til en konkurrents varemærke, firmanavn eller andre karakteristiske kendetegn, eller af konkurrerende produkters oprindelsesbetegnelser og
 • ikke fremstiller en vare eller tjenesteydelse som en imitation eller en kopi af en vare eller tjenesteydelse, der er dækket af et beskyttet varemærke eller firmanavn.

 

Uanmodet henvendelse § 6

Se side 189

 • Hovedreglen: Den erhvervsdrivende må ikke sende reklamer, tilbud og øvrigt markedsføringsmateriale til forbrugere eller private og offentlige virksomheder via fjernkommunikation, dvs. ved brug af e-mail, sms, mms, fax og automatisk opkaldesystem med indtalt reklame
 • Undtagelse/betingelse: Medmindre modtagere  har accepteret og givet samtykke, dvs. kundens accept
 • Betingelse: Og det skal være let at frabede sig kontakt
 • Undtagelse: Dørsalgsloven(ikke kommercielle organisationer, aviser og forsikringer må gerne kontakte)

 

Vejledningspligt § 7

Køberen skal modtage de nødvendige informationer, fx om varens anvendelse, brugsegenskaber, holdbarhed, farlighed og vedligeholdelse.

 • Jo mere kompliceret produktet er, desto større krav er der til sælgers oplysnings- og vejledningspligt.
 • Brugsanvisning kan gives både skriftligt og elektronisk.
 • Sproget skal være dansk eller et andet forståeligt skandinavisk sprog
  • Undtagelse: Ved salg af IT-software accepteres det, at sproget er på samme sprog som programmet.
 • Hvis særligt farligt produkt, eller et produkt der er forbundet med risiko ved forkert brug, anbefales det, at advarsler anføres tydeligt på dansk.

 

Markedsføring rettet mod børn og unge § 8

Se side 191

 • Særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed, manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge, jf. MFL § 8, stk. 1.
 • Ikke udnytte den særlige godtroenhed og mangel på erfaring, der karakteriserer målgruppen børn og unge. Har ikke det samme skeptiske eller analytiske filter som voksne.
 • Ikke direkte eller indirekte opfordre til vold, anvendelse af rusmidler, herunder alkohol, eller anden farlig eller hensynsløs adfærd, eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler, jf. MFL § 8, stk. 2.

 

Salgsfremmende foranstaltninger § 9

Se side 193

 • Bestemmelsen lovliggør tilgift, rabatkuponer og konkurrencer mv. som virkemidler i markedsføring
 • Tilbuddets betingelser skal være klare, tydelige og let tilgængelige for forbrugeren
 • Hvis der er tale om tilgift, altså noget ekstra som man får med varen, med oven i købet, så skal værdien af denne gave fremgå af tilbuddet
 • Oplysninger om knaphed

 

Garanti § 12

Se side 184

 • Ved brug af ord som ”garanti”, ”tilsikre”, ”vi indestår”, skal den erhvervsdrivende give forbrugeren en væsentlig bedre retsstilling, end han ellers ville have haft uden ”garantien”, jf. MFL § 12, stk. 1.
 • Bedre end lovgivningen
 • Skriftligt

 

Prisoplysning § 13

 • Varer: Tydeligt oplyse om den samlede pris for varen inklusive gebyrer, omkostninger, moms og alle andre afgifter, jf. MFL § 13, stk. 1.
 • Tjenesteydelser, fx advokatydelser eller elektrikerarbejde: Nogle opgaver udføres efter tidsforbrug. Ved regningsarbejde skal forbrugeren have en specificeret regning:
  • Timepris.
  • Timeforbrug.
  • Materialeforbrug.
 • Hvis der gives timepriser mundtligt, fx pr. telefon, eller prisen fremgår på virksomhedens hjemmeside, skal prisen inkludere gebyrer, omkostninger, moms og andre afgifter.

 

Erhvervshemmeligheder

 • Fortrolig viden, fx opskriften på Coca Cola, tekniske tegninger, modeller, koncepter, genskabelse af erhvervshemmeligheden ved hjælp af hukommelsen.
  • Den der har adgang til en virksomhed, arbejder eller samarbejder med en virksomhed, må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe kendskab eller rådighed over virksomhedens erhvervshemmeligheder, jf. MFL § 19. stk. 1.
  • Den der får kendskab til erhvervshemmeligheder på retmæssig måde, må ikke viderebringe eller benytte hemmelighederne i 3 år efter arbejdets/samarbejdets ophør, jf. MFL § 19. stk. 2.
  • En anden virksomhed må ikke anvende ”hemmelighederne” hvis de ved at adgangen til oplysningerne er opnået på forkert vis.

 

Forbrugerombudsmanden § 22

 • Fører tilsyn
 • Fører sager på eget initiativ
 • Nedlægge forbud/påbud
 • Anlægge retssag
 • Vejlede

 

 • Forbrugerombudsmandens opgaver er at sikre, at kravet om god markedsføringsskik overholdes, navnlig ud fra hensynet til forbrugerne samt at lave vejledninger mv. til forståelse af lovens ord i forhold til konkrete tiltag.

 

 • Forbrugerombudsmanden kan både på eget initiativ eller på grund af klager eller henvendelser fra andre forsøge at påvirke de erhvervsdrivende til at leve op til Markedsføringsloven.

 

 • Ud over at påvirke de erhvervsdrivende ved forhandlinger, kan Forbrugerombudsmanden også give påbud om, at en virksomhed skal ophøre med en markedsføring, der vurderes at være ulovlig. Fortsætter den erhvervsdrivende alligevel, vælger Forbrugerombudsmanden i visse tilfælde at nedlægge midlertidige forbud med fogdens hjælp.