Kapitel 01 – Ret og moral

Loven er udtryk for hvad der opfattes som værende acceptabel adfærd. Indholdet i lovene ændrer sig i takt med moralopfattelsen

Nogle love er meget konkrete, som fx færdselsloven, med fastsatte hastighedsbegrænsninger osv.

Andre er mere generelt formuleret, som fx ytringsfriheden(hvor det kan diskuteres hvad man må skrive og sige uden at blive straffet, fx kan en udtalelse straffes hvis den har karakter af æreskrænkelse eller racisme).

Grundloven § 77(ytringsfrihed): Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.

Grundloven § 266(Straffeloven): Stk. 1. Den, der offentligt eller med fortsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Grønjakkesagen: her blev en gruppe unge der var kendt for at slås, ryge hash og male hagekors på mure, dømt for overtrædelse af racismeparagraffen, efter at have følgende under et interview: En nigger, det er ikke et menneske – det er et dyr. Journalisten blev desuden idømt dagsbøder. Senere afgjorde menneskerettighedsdomstolen dog, at hans ytringsfrihed var blevet krænket.