Kvalitative metoder og værdiopfattelse i en forretningsmæssig sammenhæng

Karakter: desværre kun 4

KMVF exam

Kvalitativ metode (Qualitative Methodology)

1. Hvordan defineres den konkrete valgte kvalitative metode? Brug mindst 2 citater fra kursusmaterialet (ikke fra slides).

I vores semesterprojekt har vi benyttet interview som en kvalitativ metode til at indsamle data. Denne metode kan defineres således: ”Et interview er en særlig form for samtale, som sigter på at fremdrage samtalepartnerens viden, opfattelse, meninger eller vurderinger om et bestemt emne.”[1] Mats Alvesson fra Lund universitet skriver: ”Advocates of interviews typically argue that this approach is beneficial inasmuch as a rich account of the interviewee’s experiences, knowledge, ideas, and impressions may be considered and documented.”[2] Et interview er altså en metode til at indsamle og tilegne sig viden fra et andet menneske ved hjælp af en samtale. Den åbner op for at man kan få en masse information fra et andet menneske, blandt andet i form af viden, oplevelser, ideer, opfattelser og vurderinger.

2. Argumentér for hvorfor den valgte metode er relevant for semesterprojektet og ud fra hvilken del af konstruktionsprocessen metoden understøtter.

Vi anvendte interviews primært til at forstå det domæne, som vi skulle udvikle et system i. Det var derfor noget af det første vi gjorde i konstruktionsprocessen, da vi ville forstå hvem vi udviklede et system til, samt hvilke forhold vi skulle gøre os.

Vi brugte interviews til at tilegne os viden fra bestyrelsesformanden for den forening vi samarbejdede med i vores semesterprojekt. Interviews har været fordelagtige for os at benytte af flere årsager. For det første fordi vi skulle have indsigt i bestyrelsesformandens meninger og vurderinger i forhold til konstruktionen af IT-systemet. Vi skulle altså vide præcis, hvilke elementer og funktioner som IT-systemet skulle indeholde. For det andet var interviews fordelagtige, da det sikrede at vi fik dybdegående data om alle de relevante forhold som vi havde brug for. Dette indebar for eksempel, hvor mange medlemmer der er i klubben, hvilke IT-kundskaber medlemmerne har, hvordan klubkulturen er samt hvad folks nuværende holdning til bookingprocessen er (bookingprocessen var det som vi ville effektivisere vha. et IT-system). Interview formen sørgede altså for at vi kom hele vejen rundt og fik mere dybdegående svar, end vi ville have fået ved fx at benytte et spørgeskema.

Der findes tre former for interviews; det strukturerede, det semi-strukturerede og det ustrukturerede[3]. Her benyttede vi os af det semi-strukturerede, idet det ville skabe mulighed for at berøre pludseligt opståede emner i løbet af interviewet. Dvs. hvis vi i løbet af interviewet fandt ud af at der var flere emner, som vi havde brug for at få svar på, kunne vi spørge ind til det også, idet interviewet var semi-struktureret. Det har desuden været en fordel for os at benytte denne form for interview, idet vi er uerfarne interviewere.[4] Dette har altså medvirket til, at vi har fået tilegnet os essentiel viden omkring domænet, inden vi skulle i gang med at udarbejde IT-systemet.

Herudover brugte vi dog også interviews i forhold til vores usability tests af systemet med hensigt på at kunne forbedre systemet. Derfor brugte vi altså også interviews i evalueringsfasen af systemet. I usability testene fandt vi frem til de udfordringer som testpersonerne havde ved brug af vores IT-system. Efter hver usability test, lavede vi en debriefing, hvor vi kort interviewede de enkelte testpersoner omkring følgende:

 • Hvordan synes du det var at finde rundt på adminstrator siden?
 • Var der noget du var i tvivl om?
 • Mener du at der mangler noget på hjemmesiden?
 • Hvad synes du overordnet om benyttelsen administrator-funktionerne?
  • Virkede det logisk og intuitivt at benytte administrator-funktionerne?
  • Vurderer du, at du kunne benytte administrator-funktionerne uden yderligere hjælp i fremtiden?
 • Har du ellers nogle kommentarer?

Dette valgte vi at gøre, idet det kunne bidrage til at få en mere subjektiv forståelse af testpersonernes oplevelser med IT-systemet. Ved selve usability testen fandt vi derfor fejlene, hvor debriefingen blandt andet hjalp med at finde ud af, hvilke ting vi kunne gøre for at løse disse fejl, samt generelt at forbedre IT-systemet.

3. Hvordan forberedes og gennemføres den valgte kvalitative metode baseret på erfaringerne og praksis i semesterprojektet?

Vi forberedte os til interviews med bestyrelsesformanden ved at være klargjort omkring, hvad der vil opnås med interviewet, hvor interviewet kommer til at finde sted samt hvem der skal interviewes. Det første vi gjorde inden interviewet var derfor at søge information omkring foreningen og herefter finde frem til, hvilke emner som vi gerne ville have yderligere information omkring. Dette udmundede sig i en række spørgsmål som vi tog med til interviewet, og ved hjælp af det semi-strukturerede interview var planen at spørge om disse spørgsmål først og derefter evt. spørge om andre relevante emner.

I vores interviews repræsenterede den interviewede (bestyrelsesformanden) ikke sig selv, men derimod foreningen som han repræsenterede. Derfor kunne der være begrænsninger for, hvad den interviewede mener han kan og ikke kan udtale sig om. I praksis oplevede vi dog ikke dette som en hindring, idet den interviewede var meget imødekommende, afslappet og udadvendt. Vi oplevede faktisk at personen snakkede så meget til at starte med, så vi fik svar på mange af vores spørgsmål inden vi overhovedet begyndte på at stille de spørgsmål som vi havde forberedt. Dette skal dog også ses i sammenhæng med at interviewet blev foretaget i bestyrelsesformandens hus, hvilket sandsynligvis har haft en positiv effekt på hans tryghed. Det faktum at vi interviewede ham i hans hus, giver dog også risiko for udefrakommende forstyrrelser. Dette oplevede vi også i praksis, idet bestyrelsesformandens kæreste/kone kom hjem fra arbejde og begyndte derfor at snakke til ham og os.

Vi var seks personer i projektgruppen og valgte derfor at halvdelen af os på skift skulle med til hver interview med bestyrelsesformanden. Vi valgte at det kun skulle være halvdelen af os, så det ikke blev for intimiderende. To af personerne var notetagere, og herudover havde vi en person til hvert interview, som stod for selve rollen som interviewer. Det var derfor denne persons opgave at styre samtalen, og sørge for at den blev holdt indenfor problemstillingen. Det er også interviewerens opgave at sørge for at den interviewede forholder sig afslappet. I praksis lykkes dette også fuldt ud. Når intervieweren var færdig med at stille de spørgsmål som vi på forhånd havde forberedt, begyndte alle tre personer, der var med til interviewet at spørge ind til emner, som den enkelte person mente vi manglede viden omkring. Dette semi-strukturerede interview fungerede også godt, idet vi fik alle de informationer som vi havde brug for.

4. Baseret på erfaringerne med brugen af den valgte kvalitative metode i semesterprojektet, hvilke styrker OG svagheder har den valgte kvalitative metode, og hvad bør der gøres anderledes for at sikre at metoden skaber pålidelige og valide data i efterfølgende semesterprojekter?

Interview har i min erfaring den fordel, at man får meget dybdegående indsigt i et bestemt emne. Herudover har de forskellige former for interviews hver deres fordele og ulemper som kan vælges alt efter den givne situation. Det semi-strukturerede interview som vi brugte, har den primære fordel at man kan få en meget bred viden om noget, som man ikke ved så meget om. Ved et struktureret interview får man sandsynligvis kun viden omkring præcis de emner, som man har forberedt spørgsmål til i forvejen.

Ved et interview får man også personens egen opfattelse og meninger, hvilket bidrager til gyldigheden (validiteten) af den indsamlede data. Herudover giver interview formen bedre mulighed for nuancerede svar. Umiddelbart vil jeg også vurdere at interviews får mere opmærksomhed og tid fra den interviewedes side af. Han/hun vil sandsynligvis bruge mere tid på en samtale med en anden person (interview), end han/hun ville på for eksempel et spørgeskema. Hvis man som kvalitativ metode anvendte probes ville informanten nok også sandsynligvis bruge en del tid og energi, men svarene vil til gengæld være mindre konkrete end ved interview-formen.

Herudover har interviews også den fordel, at man kan få information omkring forhold, som man egentligt ikke havde tænkt på. Der er nemlig en chance for at informanten (den interviewede) af sig selv begynder at snakke om relevante forhold, som man ikke havde tænkt på.

I semesterprojektet har jeg erfaret at en svaghed ved interviews er pålideligheden. Mennesker er alle forskellige og vil derfor alle svare forskelligt. Dette er et problem i forhold til interviews, idet disse er tidskrævende, og det er derfor sværere at få indsigt i flere menneskers viden og meninger. Ved andre ikke-så-tidskrævende metoder vil man nemmere kunne samle information fra flere informanter. Vi interviewede få personer i vores projekt, hvilket havde en negativ indflydelse på problemstillingens pålidelighed. Vi interviewede primært bestyrelsesformanden, og hans erfaringer og meninger er ikke gældende for alle andre i klubben. Derfor er det ikke sikkert at de forhold han udtaler er problemer, også er problemer i øjnene af resten af foreningens medlemmer.

For at mindske dette problem, bør vi supplere interviewsne med andre metoder til at indsamle data. For eksempel kunne vi have indsamlet data i form af spørgeskemaer sendt ud til klubbens medlemmer, for at finde ud af om det, som bestyrelsesformanden mente var et problem, også blev opfattet som et problem hos de andre medlemmer i foreningen.

Ved at basere vores primære viden på en enkelt person, bestyrelsesformanden, er der også risiko for at vores videns ændres radikalt løbende, hvis han pludselig skifter mening. For eksempel oplevede vi flere gange, at han pludselig modsagde, noget som han havde sagt i et tidligere interview. Hvis informationen var baseret på flere personers holdninger, vil risikoen for dette være mindre – og derfor mere pålidelige.

En anden svaghed ved interviews er, at der er risiko for at informanten snakker om forhold der er uden for ens interesse. Her er det vigtigt at intervieweren holder samtalen på det rette spor, så man får den information man skal bruge. Dette bidrager til at svarene forbliver brugbare og valide.

Værdiforståelse i forretningsmæssig sammenhæng (Operation Managemenet)

1. In an assembly operation at a furniture factory, six employees assembled an average of 450 standard

dining chairs per five-day week. What is the labor productivity of this operation? (weight: 15)

To calculate the labor productivity, we use the following equation:

We know that the employees assembled an average of 450 standard dining chairs per five-day week. Also, we know that there are 6 employees that work 5 days a week. Therefore, the equation is the following:

The labor productivity for this operation is therefore 15 standard dining chairs per worker per day.

Normally you want to calculate the labor productivity per hour, but in this question, we don’t know how many hours the employees work per week. But if we assume that they work a normal Danish work week of 37 hours, then we could calculate the labor productivity as seen below:

 

2. A company needs to locate three departments (X, Y, and Z) in the three areas (I, II, and III) of a new

facility. They want to minimize interdepartmental transportation costs, which are expected to be € 0.50

per load meter moved. An analyst has prepared the following flow and distance matrices: (weight: 35)

Which layout minimizes the total distance loads are moved each week?

A. X in I; Y in II; Z in III

B. X in I; Z in II; Y in III

C. Y in I; X in II; Z in III

D. Z in I; X in II; Y in III

E. Z in I; Y in II; X in III

First we arrange the work flows from high to low as seen in the table below.

Dept.

Work flow

y-z

150

z-y

130

z-x

100

x-z

80

y-x

30

x-y

0

From this table we can conclude that department y-z have the greatest interdepartmental work flow, so they should be close. Z and x also have a high work flow, so they are the second prioritizing. And lastly y and x.

The areas that are closest together is area I and II (10 meters) as well as area II and III (10 meters). Since we know that y and z have the greatest interdepartmental work flow, we know that one of these two should be in area II, since this area is closest to the others. But we don’t know if it is department z or department y there should be in area II. Therefore, we look at the third highest work flow from the table, which is department z and x. We now know that z is in the 4 highest work flows (y-z, z-y, z-x, x-z), and therefore it should be placed in the area with the least distance to the others. So, z is in area II, and since the distance from I to II and II to III are identical is doesn’t matter where x and y is placed.

From the multiple choices there is only one choice where z is in area II, so therefore the answer is B: X in I; Z in II; Y in III. This layout minimizes the total distances loads are moved each week.

The total cost for this layout is therefore € 2.600,00 as shown below:

3. Technology is a key enabler for firms to develop, produce and deliver products and services, and to

manage these operations. Write an essay, in which you: (weight: 35)

A. Present and discuss different perspectives on technology.

B. Present different types of technology.

C. Give five examples of the use of technology in different operational and operations management

processes.

Note: Do not write more than 600 words (approx. one A4, Times New Roman 11 pt.)

Technology is extremely important now a days. Technology is what evolutionized us from cave men to where we are today. The main factor of technology is that it allows for new opportunities and increases in the productivity of tasks. For businesses, technology is therefore a primary factor to making them able to compete. This factor is getting increasingly important as the competitive field is increasing as a result of globalization.

An early example of operation management processes is the moving assembly line which originated from Henry Ford. This was done in 1913, where he revolutionized the process of assembling cars by using process technology. He also introduced mass production, which was large amounts of standardized good, that were produced by low skilled workers, but using advanced equipment.[5]

Technology is also important for companies in terms of the many operational processes. This includes purchasing, production/service, marketing, and sales. These examples are best described in relation to a real company, so I will relate them to a company in Hanstholm, Denmark, which is buying fish from fishermen, processing them, and then selling them to restaurants, fishmongers and so on. There are many of these types of companies in Hanstholm, so I will describe how one of them operates.

The fish is purchased everyday at the local fish auction. Here the company uses information technology to buy and view upcoming/sold fish live from a website. This greatly increases the productivity in that it makes it easier to manage the purchasing, plus it enables multitasking, because you can now buy fish from your office, instead of being physically at the auction. Because the fish is bought every day, it is also very important to plan the capacity. In order to gain a profit, it is important to buy almost the same amount of fish that you can sell, so that the overall profit margin is maximized. This planning is done in online excel sheets, so the sellers knows how much fish is on stock and how much is sold.

Technology also plays a huge factor in the production of fish. Many companies have machines to do a lot of the production so that they can minimize the amount of required manual labor. This includes machines for cutting the fish in filets, removing the skin, and weighing the packed fish.

The sales also required a lot of technology. Firstly, the company sold fish by calling customers and telling them what fish is cheap and high-quality for each day, and to hear what the customers needs for the day is. This is all done by phone. Then when the sale is made, they make the order on an IT-system in the computer to then print out and deliver in the production, so the production department knows what to pack.

But technology isn’t all about money and productivity. Technology is also about saving our planet. If we don’t do something about global warming, we risk a lot of disasters.[6] To keep that from happening we need to develop new technology to reduce/end the global warming. Especially windmills is a sustainable area that Danish companies excel in, and the company Vestas is known for this.[7] Vestas uses a modular design, which is a type of standardization.[8] The modules are groupings of components parts in subassemblies.[9] The advantage of this form, is that it allows for easy replacement of defective parts. Also, it allows for mass customizations in that the modules can be arranged in many different configurations.

4. Which of the following statements about CAD is not true? (weight: 15)

A. It increases the productivity of designers.

B. It uses computer graphics.

C. It requires a good database.

D. Some systems permit engineering or cost analysis of proposed designs.

E. It is used successfully by all manufacturing companies.

CAD stands for Computer-Aided Design, which is product design using computer graphics. This does increase the productivity of designers, because they among other things no longer have to spend a lot of time on drawing parts and mechanisms. It does require a good database, because all of the designs and relations have to be stored without errors. Some CAD systems also permits engineering and cost analysis of proposed designs, which is another reason why CAD is so useful. While CAD systems is very useful for companies, it is not used successfully by all manufacturing companies in the whole world. Therefore, the wrong statement is E. It is used successfully by all manufacturing companies. The application of CAD systems is not suitable for all kinds of manufacturing companies. For example, a small manufacturing company might not gain profit by investing in CAD systems, thus not using it.

 1. Ole Riis, Sociologiske metoder i praksis, s. 76

 2. Mats Alvesson, Beyond neopositivists, romantics, and localists: A reflexive approach to interviews in organizational research, s. 13

 3. David Benyon, Designing Interactive Systems, s. 143

 4. Ole Riis, Sociologiske metoder i praksis, s. 89

 5. William J. Stevenson, Operations Management, page 22

 6. https://climate.nasa.gov/effects/

 7. https://www.vestas.com/

 8. https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/calendars/08121003_nejon.pdf

 9. William J. Stevenson, Operations Management, page 152