Metode

3 Samfundsfaglige metoder til indsamling af informationer

 • Tekstanalyse
  • Når man anvender tekstinformationer, skal man overveje hvem der er afsenderen, hvem informationerne henvender sig til, hvordan de bliver præsenteret, og hvorfor de bliver præsenteret.
 • Kvantitativ metode
  • Indsamling af informationer, der kan måles, dvs. udtrykkes i tal.
  • Personligt interview
  • Telefoninterview
  • Postale interview
  • Internet interview
 • Kvalitativ metode
  • Indsamling af informationer, der ikke umiddelbart kan udtrykkes i tal. Dvs. resultatet udtrykkes verbalt.
  • Dybdeinterview
  • Gruppeinterview
  • Observationer

Informationssøgning

 • Der er 6 hovedpunkter, du skal overveje, inden du giver dig i kast med at løse den konkrete opgave:
  • Formålet med informationsindsamlingen
   • Gør dig helt klart, hvad formålet er med at indsamle informationer
  • Præcisering af problemet
   • Hvad er det for et problem, du vil samle informationer til at belyse?
  • Informationsbehov
   • Hvilke informationer har du brug for at finde, og hvor præcise skal de være?
  • Informationsindsamling
   • Hvor finder du informationerne, hvor mange skal du finde, hvor nye skal de være, og hvordan skal du skaffe dem?
  • Bearbejdning og analyse
   • Skal informationerne bearbejdes, før du benytter dem, og hvad kan du udlede af dem?
  • Svar/konklusion
   • Hvilket svar/konklusion forventer du at få ud af din informationssøgning?

Datakilder

 • Desk research
  • Skrivebordsundersøgelse, for at opnå baggrundsviden, man bruger fx internettet
  • Interne kilder
   • Oplysninger som allerede findes indenfor virksomheden
   • Fx årsregnskab, kundedatabase osv.
  • Eksterne kilder
   • Oplysninger som allerede findes udenfor virksomheden
   • Fx Danmarks statistik og branchestatistik, håndbøger, tidsskrifter, ministerierne, ambassader, nationalbanken osv.
   • Officielle datakilder(fx Danmarks statistik og tilsvarende udenlandske institutioner)
   • Officiøse datakilder(officiøs = halvofficiel, er statistikker der udgives af fx brancheforeninger, arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger, banker og virksomheder)
 • Field research
  • Går ud i marken og undersøger et konkret problem

 • Sekundære datakilder
  • Rummer data, der allerede findes, og som er indsamlet til andre formål end, vi ønsker at benytte dem til. Dataindsamlingen kan være foretaget af offentlige eller private organisationer og virksomheder.
  • Fordele: Er let tilgængelige, hurtige at indsamle, billige at indsamle, visse informationer kan kun fås som sekundære data
  • Ulemper: er indsamlet til et andet formål, passer måske ikke præcist til problemet, brugeren ved ikke, hvem der har indsamlet data og hvorfor
  • Interne sekundære data
   • Fx salgsfakturaer, årsregnskaber, databaser
  • Eksterne sekundære data
   • Skriftlige kilder, mundtlige kilder, øvrige kilder, databaser og websites

9 råd om søgestrategier

 • Tænk dig om før du søger
 • Gør dit emne søgbart
 • Kombiner de valgte søgeord
 • Tænk i over- og underbegreber
 • Tænk på ord der betyder næsten det samme(synonymer)
 • Trunkering
 • Person-, firma- og andre navneformer
 • Vurder dit resultat
 • Om søgemaskiner

Kildekritik og repræsentativitet

 • Relevans
 • Aktualitet
 • Detailrigdom
 • Sammenlignelighed
 • Sikkerhed

Udvælgelse og respondenter

 • Population
  • Den befolkning/de personer/virksomheder man ønsker at spørge
 • Respondent
  • Dem man spørger/dem der svarer
 • Totaltælling
  • Samtlige medlemmer af populationen deltager i undersøgelsen
  • Fx en undersøgelse i en sportsklub, hvor man vælger at spørge alle medlemmer
  • I praksis sjælden metode idet den er tidskrævende
 • Stikprøve
  • Her udvælges kun en del af populationen
  • Krav: skal have stor kendskab til populationen, fx alder, køn, indkomst, uddannelse, beskæftigelse osv.
  • Stikprøven skal være et spejlbillede af “universet”
  • Når der udvælges stikprøver, er det vigtigt at stikprøven bliver repræsentativ
 • Repræsentativ
  • Betyder at stikprøven giver et vellignende miniaturebillede af helheden

Markedsanalyse

 • Fase 1. Formål med analysen, hvad vil vi undersøge(stille de rigtige spørgsmål)
 • Fase 2. Problemformulering samt opstille hypoteser(påstande/antagelser)
 • Fase 3. Analysebehov, hvor mange informationer kræver undersøgelsen
 • Fase 4. Dataindsamling
  • Opbygning af spørgeskema
  • Antal spørgsmål
  • Spørgsmåls typer, åbne/lukkede-, rangordnede- eller skala spørgsmål
  • Spørgsmålenes rækkefølge(de letteste spørgsmål først)
  • Spørgsmålsformulering(spørgsmålene skal være nemme at forstå)
  • Udvælgelse af respondenter, udvælgelsesmetoden kan være bevidst eller tilfældig
  • Der findes tre former for tilfældig udvælgelse:
   • Simpel tilfældig udvælgelse(man trækker lod, mellem hele populationen)
   • Stratificeret udvælgelse(man opdeler populationen i grupper, fx efter alder, køn eller andet, og trækker lod i de forskellige grupper, og vælger dermed nogle fra hver gruppe)
   • Klynge udvælgelse(man inddeler man populationen i grupper, og trækker lod blandt de forskellige grupper, og udspørger så hele den valgte gruppe)
  • Der findes så to former for bevidst udvælgelse.
   • Bekvemmelighedsudvælgelse(hvis du fx stiller dig foran en butik for at få information om deres kunder)
   • Kvotaudvælgelse (fx ved hjælp af Geomatic, hvor man ved man finder de personer man søger
 • Fase 5. Databearbejdning
  • Tabellering af det indsamlede materiale
 • Fase 6. Rapport og konklusion
  • Problemformulering og hypoteser
  • Analyseresultater
  • Begrænsninger og usikkerhed
  • Konklusion og anbefalinger

Åbne spørgsmål

 • Man skriver selv sit svar på spørgsmålet

Lukkede spørgsmål

 • Spørgsmål hvor man krydser af, fx er du 16, 17, 18, eller noget andet

Rangordnede spørgsmål

 • Man rangordner produkter osv. fx hvilken kaffe man bedst kan lide, ud af fem typer

Skala spørgsmål

 • Man vurderer noget på en skala fra fx 1-10

Ordforklaring

Med dine egne ord skal du forklare, hvordan du skal svare, når du i et spørgsmål støder på disse ord:

 • Beskriv, redegøre for hvordan noget (eller nogen) er, ser ud eller forholder sig, ved fx at nævne særlige træk eller egenskaber, her er man så objektiv som overhovedet muligt
 • Forklar, gøre noget klart for andre ved at beskrive, oplyse eller på anden måde fortælle nærmere om det
 • Analyser, nøje undersøgelse og bestemmelse af en sammensat helheds bestanddele og deres indbyrdes forhold med henblik på at forklare et givet problem, en given udvikling el.lign.
 • Diskuter, udveksle synspunkter på en sag for at påvirke hinanden; belyse en sag ved at fremdrage forskellige sider af den
 • Gør rede for, (på opfordring) forklare i detaljer hvordan noget er forløbet, eller hvordan noget forholder sig
 • Vurdér, at vurdere et problem ud fra saglig og faglig holdning, som en slags konklusion eller det kan være, at anslå eller fastsætte en bestemt pengemæssig værdi af noget, fx et maleri eller en bolig, eller vurder et problem ud fra saglig og faglig holdning

Når man fx skriver en opgave skal man igennem tre faser.

 1. Gør rede for

Beskriv

 1. Forklar

Analyser

 1. Diskuter

Vurder

Statistiske fejl

 • Tilfældige fejl såsom: forkert fastlagt population, for lille stikprøve, eller uheldig stikprøveudvælgelsesmetode

Systematiske fejl

 • Fejl i spørgeskema, interviewfejl, respondentfejl eller frafaldsfejl

Enkelttabeller

 • Kaldes også frekvenstabeller, viser svar i forhold til ét spørgsmål

Krydstabeller

 • Man krydser/sammenkæder svarene fra flere forskellige spørgsmål

Markedsanalysetyper

 • Adfærdsanalyse: Beskriver kundernes adfærd i forhold til et konkret produkt eller en tjenesteydelse
 • Motivanalyse: beskriver hvilke motiver kunderne har, når de køber et produkt
 • Imageanalyse: beskriver hvilket image en virksomhed har blandt sine kunder
 • Distributionsanalyse: beskriver hvilke distributionsmuligheder der er til rådighed, når et produkt skal ud til kunderne
 • Konkurrentanalyse: beskriver en eller flere af virksomhedens konkurrenter, og på hvilken måde de konkurrerer