Konsumentmarkedet

Kap 5 konsumentmarkedet

 • Den private forbruger, dvs. alle de personer og husstande der efterspørger produkter og serviceydelser

Behov

 • Fysisk eller psykisk mangel. Kommer folk i en mangelsituation, vil de forsøge at komme tilbage i ligevægt.
 • Er man tørstig vil man forsøge at få noget at drikke
 • Marslows behovspyramide/behovsteori
  • Bygger på at alle personer har en række behov, og at disse melder sig i en bestemt rækkefølge, efterhånden som et niveau på et lavere niveau er dækket.
  • Først kommer de fysiske behov(mad væske, tøj, søvn osv.)
  • Derefter kommer de psykiske (tryghed, sociale behov, egobehov, og til sidst selvrealisering)
 • Den moderne behovspyramide           
  • Den moderne behovspyramide

 

Marslows behovspyramide

Den moderne behovspyramide

 

 

Købemotiver

 • Er den måde hvorpå en person dækker sine behov
 • Opdeles i funktionelle(egenskaber ved produktet) og ikke funktionelle egenskaber(ingen egenskaber ved produktet)
 • Band-wagon(købe som andre)
 • SNOB(købe anderledes)

 

Konkurrenceforhold

Konkurrentidentifikation

 • Hvem er vore konkurrenter?

Skydeskivemodellen

 • Bruges til at identificere vores konkurrenter
 • Ring 1-2-3 = snæver konkurrence
 • Ring 4 = bred konkurrence

eks.

Produkt COCA COLA

 • I ring 1 er der Pepsi , da det kvalitetsmæssigt og prismæssigt er i samme kategori
 • I ring 2 er der Frem cola, Jolly cola, COOP cola osv. da de er billigere varianter
 • I ring 3 har vi andre former for sodavand, vand, kaffe, te, kakao osv.
 • Kims chips, pizza, sko, æbler, og alle andre produkter

Konkurrenceformen

 • Hvor mange konkurrenter har vi?
 • Hvor store er konkurrenterne?
 • Er der præference?

Præference = noget man foretrækker(kommer af engelsk prefer)

 

Antal udbydere

Præferencegrad

1 2 1 stor udbyder + et antal små Få store – mange små Mange(flere end 10)
Homogent Marked Monopol Duopol Delvist monopol Oligopol Fuldkommen konkurrence
Heterogent Marked Monopol Differentieret duopol Diff. Delvist monopol Diff. oligopol Monopolistisk konkurrence

 

Homogent = alle produkter er ens, fx råvarer som jern, olie osv.

Heterogent marked = der er præferencer

Oligopol = få store udbydere, og mange små

 

Konsumentmarkedet

 • Alle personer og husstande som efterspørger produkter og serviceydelser til eget forbrug(konsument = forbruger)

Producentmarked

 •  Består af virksomheder, såvel offentlige som private

Sammenhængen mellem producent- og konsumentmarkedet

Eks. Pebernødder af mærket Karen Volf

Producentmarked Konsumentmarked
Producent – grossist – detaillist Forbrugere(private, dvs. til personlige formål)
Få kunder køber store partier Mange kunder køber små partier
Rationel/fornuftsbetonet køb Følelsesmæssige køb – irrationel
Stor økonomisk betydning Lille økonomisk betydning

 

Købsadfærd

 • Den proces som kunden foretager før, under og efter købet af et produkt(adfærd = opførsel)

S-O-R modellen

 • S = stimuli/påvirkning
  • Påvirkninger fra virksomheden i form af et produkt, en pris og en annonce, samt påvirkninger fra den øvrige omverden
  • Forbrugeren bliver stimulleret fra omgivelser(omverdens modellen, nær- og fjernmiljø), samt fra markedsføring(de 4 p’er)
  • Kan ske via venner, annoncer, internettet, Facebook, butiksvinduer osv.
 • O = Organisme/forbrugeren
  • Vurderer forbrugeren at disse stimuli er er interessante, vil forbrugeren bearbejde disse
  • Vores købsadfærd sker på baggrund af vores baggrundsforhold(kulturelle, sociale, personlige(fx køn), psykologiske, alder, behov, motiv, uddannelse, økonomi, holdning
 • R = respons/reaktion
  • Bearbejdningen af disse stimuli vil udløse en eller anden form for respons, hvor forbrugeren undersøger produktet
  • Forbrugeren kan fx overveje et køb, eller forkaste virksomhedens tilbud

Sociale forhold

Kultur

 • En persons livsmønster, dvs. mønster af værdier, normer, traditioner

Subkultur

 • En gruppe mennesker der i forhold til hele befolkningen har sine egne kendetegn

Sociale klasser

 • En social opdeling af befolkningen i klasser/grupper, der anses for nogenlunde ens med hensyn til indtægt, erhverv, uddannelse, anseelse og indflydelse

Referencegruppe

 • De personer som man identificerer sig med, og som man gerne vil ligne(positiv reference), og dem man tager afstand fra(negativ reference)

Opinionsleder

 • En opinionsleder er en person der har særlig stor indflydelse på andre
 • Horisontal, dem man er på samme niveau med/ens omgangskreds, som man gerne vil ligne, det kunne fx være klassekammerater
 • Vertikal, en person uden for ens omgangskreds som man gerne vil ligne, fx en kendt skuespiller, sportsstjerne, politiker eller lign.

Personlige forhold

 • Alder
 • Placering i livscyklus
 • Beskæftigelsen

 

Købsadfærd

 • Behov og købemotiver
 • Deltagere i beslutningen
 • Købsadfærdstype
 • Beslutningsprocessen

Behov

Marslows behovspyramide

Købemotiver

 • Funktionelle
 • Sociale
  • Bandwagon
  • SNOBsmuk

Køberoller

 • Deltagere i en beslutningsproces:
  • Initiativtager
  • Influenter
  • Beslutningstager
  • Disponent
  • Konsument

Købsadfærdstype

Bygger på:

 • Involveringsgrad
 • Mærkedifferentiering
 • Kompleks købsadfærd
  • Høj involvering
  • Stor forskel mellem mærker
 • Variationssøgende adfærd
  • Lav involvering
  • Stor forskel mellemmærkerne
 • Adfærd rettet mod acceptabel løsning
  • Høj involvering
  • Lille forskel mellem mærkerne
 • Rutinebetonet adfærd
  • Lav involvering
  • Lille forskel mellem mærkerne

Købstyper

 • Overvejelseskøb
 • Impulskøb
 • Vanekøb

Beslutningsprocessen

 1. Problemerkendelse
 1. Informationssøgning
 1. Vurdering af alternativer
 2. Købsbeslutning
 3. Efterkøbsadfærd